zaproponuj szkolenia

Online: ABC kadrowca – zmiany w samorządowym prawie pracy w 2023 roku

20 kwiecień 2023 09:00-13:00

320 zł netto

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

Informacje o prowadzącym:

trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.


 Adresaci: szkolenie kierowane jest do:

 • Pracodawców samorządowych,
 • sekretarzy miast, gmin i powiatów,
 • pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych powiatowych i wojewódzkich.
 • osób zajmujących się problematyką kadrową, które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy samorządowego wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, tzw. pragmatyki urzędniczej, prowadzenia spraw kadrowych, w  urzędach i jednostkach samorządowych gminnych powiatowych i wojewódzkich po zmianach obowiązującego w samorządzie prawa pracy, łącznie z obowiązującą i fakultatywną dokumentacją.


Korzyści:

Zakres szkolenia uwzględnia wprowadzone w ostatnim okresie zmiany dotyczące samorządowego prawa pracy.

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
 • poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane ze strony pracodawcy;
 • zapoznają się z zasadami praktycznego przygotowywania dokumentów wymaganych w stosunku pracy;
 • nabędą umiejętności praktycznego przygotowania świadectwa pracy zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.


Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne regulujące status   pracowników samorządowych.
 2. Formy zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego
  • Rodzaje form zatrudnienia
  • Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy z wyboru i powołania
  • Zasady wynagradzania w ramach stosunku pracy z wyboru i powołania 
 3. Status prawny sekretarza gminy.
 4. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze:
  • osoby odpowiedzialne za dokonanie naboru,
  • procedura poprzedzająca konkurs,
  • określenie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
  • przeprowadzenie naboru – metody i techniki naboru,
  • kryteria wyłaniania kandydata,
  • protokół z naboru.
 5. Zatrudnianie w samorządzie bez przeprowadzania naboru
 6. Akta osobowe:
  • Zakres akt osobowych z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych: dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem stosunku pracy,  przebiegiem zatrudnienia i ustaniem stosunku pracy.
  • Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 7. Dokumenty związane ze stosunkiem pracy, w tym: (Z UWZGLĘDNIENIEM WPROWADZONYCH ZMIAN)
  • treść umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, ich specyfika (Umowy o pracę  „limitowane” i „nielimitowane”),
  • informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia.
 8. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych
  • Uprawnienia płacowe. Zakres obowiązywania przepisów rozporządzenia płacowego oraz przepisów wewnątrzzakładowych,
  • Składniki wynagrodzenia obligatoryjne i fakultatywne
  • Zasady przyznawania dodatku specjalnego,
  • Wynagradzanie kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych
  • Istota zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 9. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru i powołania
 10. Zmiana warunków pracy i płacy (Z UWZGLĘDNIENIEM WPROWADZONYCH ZMIAN):
  • Dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy,
  • Porozumienie  zmieniające,
  • wypowiedzenie warunków pracy.
 11. Sposoby i przesłanki rozwiązywania umów o pracę (Z UWZGLĘDNIENIEM WPROWADZONYCH ZMIAN):
  • Formy rozwiązania umowy o pracę,
  • treść wypowiedzenia umowy o pracę oraz porozumienia stron
  • oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, treść, przesłanki dopuszczalności
  • bieg terminu okresu wypowiedzenia oraz termin rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
  • konsultacja rozwiązania umowy ze związkami zawodowymi
  • odprawy pieniężne i odszkodowania,
  • pracownicy podlegający szczególnej ochronie
  • Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
 12. NOWE OBOWIAZKI PRACODAWCY WYNIKAJĄCE Z DZIAŁU CZWARTEGO KODEKSU PRACY
 13. Służba przygotowawcza i zasady jej przeprowadzania.
 14. Praca zdalna
  • uprawnieni/zobowiązani
  • zasady ustalania pracy zdalnej na wniosek pracownika
  • zasady ustalania pracy zdalnej na polecenie pracodawcy
  • obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie wykonywania obowiązków w formie pracy zdalnej
  • wymagane przez ustawodawcę procedury związane z wprowadzenie pracy zdalnej
 15. Kontrola trzeźwości pracownika w miejscu pracy.
  • podstawowe uprawnienia i ograniczenia prowadzenia kontroli
  • wymagane prawem procedury
 16. PRZERWY I ZWOLNIENIA OD PRACY
 17. URLOP OPIEKUŃCZY
 18. RODZICIELSTWO A OCHRONA PRZED ROZWIĄZANIEM STOSUNKU PRACY
 19. ZMIANY W ZAKRESIE URLOPU MACIERZYNSKIEGO, RODZICIELSKIEGO, OJCOWSKIEGO I WYCHOWAWCZEGO
 20. ELASTYCZNA ORGANIZACJA PRACY – UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI STRON
 21. ZMIANY W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKROCZENIOWEJ PRACODAWY
 22. Świadectwo pracy.
  • Zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy, termin, treść
  • Obligatoryjne i fakultatywne elementy treści świadectwa pracy, jakich informacji nie  można zamieszczać w świadectwie pracy, informacje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym, urlopie na żądanie oraz wypłaconym ekwiwalencie urlopowym, podstawa rozwiązania umowy o pracę
  • Sprostowanie świadectwa pracy
 23. Pozostałe zmiany w samorządowym prawie pracy, wynikające m.in. z ustawy covid.
  • Zasady przenoszenia pracownika do innej jednostki samorządowej
  • Orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy pracownika
  • Dostarczanie przez pracowników Orzeczenia o niepełnosprawności
  • Wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych
  • Praca zdalna a zasiłek opiekuńczy
  • Praca zdalna a kwarantanna czy izolacja

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha