zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Aktualna problematyka prawna gospodarowania gruntami rolnymi

29 września 2022 10:00-14:00

270 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.


 

CELE SZKOLENIA:
Zasadniczym celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników o odrębnościach i szczególnych regulacjach w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi, znajdującymi się w publicznych zasobach nieruchomości. Z tego powodu szkolenie będzie się koncentrować na zagadnieniach wspólnych dotyczących gospodarki nieruchomościami publicznymi oraz nieruchomości rolnych. W ramach szkolenia zostaną omówione ostatnie zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zmiany innych przepisów w zakresie, w jakim obejmują one gospodarowanie nieruchomościami rolnymi przez jednostki samorządu terytorialnego.


 

 

PROGRAM:
Podstawowe informacje dotyczące gruntów rolnych oraz omówienie ostatnich zmian w przepisach dotyczących nieruchomości rolnych
1. Przedstawienie podstawowych definicji związanych z obrotem gruntami rolnymi oraz aktualnego orzecznictwa:
- nieruchomość rolna;
- gospodarstwo rolne;
- osoba bliska;
- prowadzenie działalności rolniczej;
- nabycie nieruchomości rolnej.

2. Wskazanie i omówienie wyłączeń pozwalających na niestosowanie szczególnych przepisów dotyczących nieruchomości rolnych.
3. Zgoda na nabycie nieruchomości rolnej – omówienie trybu wnioskowania i udzielenia zgody w przypadku braku przesłanek ustawowych do nabycia nieruchomości.
4. Zgoda na sprzedaż lub oddanie w posiadanie nabytej nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia - omówienie trybu postępowania.
5. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej.
6. Szczególne przesłanki nieważności umowy sprzedaży nieruchomości rolnej – zestawienie zmian wprowadzonych w ostatnich nowelizacjach przepisów.
7. Prawo pierwokupu KOWR w zakresie nieruchomości rolnej – przedstawienie przypadków kiedy pierwokup obowiązuje i przesłanek uzasadniających jego niestosowanie.
8. Prawo nabycia nieruchomości rolnej. Omówienie w zestawieniu z prawem pierwokupu, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w stosowaniu obu instytucji prawnych.

Oddanie do używania nieruchomości rolnej z gminnego zasobu nieruchomości
1. Szczególne warunki dzierżawy nieruchomości rolnej wynikające z kodeksu cywilnego oraz przepisów szczególnych;
2. Uprawnienia dzierżawcy nieruchomości rolnej w przypadku zamiaru zbycia nieruchomości przez właściciela.

Zbycie nieruchomości rolnej z gminnego zasobu nieruchomości oraz nabywanie nieruchomości rolnych przez gminy
1. Czy gmina ma obowiązek zrealizować przed sprzedażą nieruchomości rolnej określone prawem obowiązki, w tym obowiązek zawiadomienia odpowiednich organów?
2. Tryb sprzedaży nieruchomości rolnej – przetarg nieograniczony czy przetarg ograniczony? Omówienie aktualnej praktyki wraz ze wskazaniem rozwiązań najlepiej zabezpieczających interes gminy.
3. Nowe regulacje dotyczące nabywania przez gminę nieruchomości rolnej na cele publiczne.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha