zaproponuj szkolenia

Online: Archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświatowych

09 sierpnia 2024 09:00-14:00

350 zł netto

Szczegóły organizacyjne:

  • Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:

Absolwentka Archiwistyki na UMCS w Lublinie, ukończyła kursy kancelaryjno-archiwalne I i II stopnia oraz szkolenia metodyczne i trenerskie.
Z archiwistyką związana od 2008 r. Od 2013 r. tworzy, aktualizuje i wdraża przepisy kancelaryjne
i archiwalne, a także prowadzi warsztaty, konsultacje i prace archiwizacyjne na terenie całego kraju, dzięki czemu szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy praktycznej.
Pracuje na zlecenie jednostek administracji rządowej i samorządowej, porządkuje zasób archiwalny urzędów centralnych, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych i firm prywatnych. Udziela konsultacji merytorycznych z zakresu organizacji i prowadzenia archiwów zakładowych
i składnic akt, przygotowuje opinie z zakresu zarządzania dokumentacją, prowadzi audyty zarządzania dokumentacją. Wspiera podmioty w opracowaniu zasobu, przekazywaniu materiałów archiwalnych do archiwów państwowych czy realizacji zaleceń pokontrolnych.
Współpracowała lub współpracuje m.in. z Centralną Komisją Egzaminacyjną, Krajową Radą Radców Prawnych, Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, Krajowym Instytutem Polityki Przestrzennej
i Mieszkalnictwa, Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, Naczelną i Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie, instytutami PAN, Ośrodkiem Studiów Wschodnich, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Sportu, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Generalną i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, WFOŚiGW, Lasami Państwowymi, Polską Grupą Energetyczną, Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, Polskim LNG, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów, Głównym Urzędem Miar, teatrami, instytucjami i ośrodkami kultury, biurami festiwalowymi, placówkami oświatowymi i medycznymi, instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz, a lista ta jest o wiele dłuższa.
Aktywnie współtworzyła normatywy kancelaryjne i archiwalne dla samorządów adwokackiego
i radcowskiego.
Na co dzień zarządza zasobem archiwum zakładowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Specjalizuje się w archiwizacji dokumentów, obiegu i zarządzaniu dokumentacją w jednostce, prowadzeniu archiwów zakładowych i składnic akt oraz tworzeniu i wdrażaniu przepisów kancelaryjno-archiwalnych.


 Program szkolenia:

I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją w szkole i placówce oświatowej:

1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego

2. Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego

3. Państwowa sieć archiwalna

4. Nadzór nad narodowym zasobem archiwalnym

5. Obowiązki szkoły i placówki oświatowej wytwarzającej i niewytwarzającej materiałów archiwalnych

6. Formy ochrony prawnej dokumentacji wybrane sankcje prawno-karne

II. Rodzaje współczesnej dokumentacji

III. Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji:

1. Kryteria i podstawy kwalifikacji archiwalnej dokumentacji

2. Podział dokumentacji na kategorie archiwalne

3. Okresy przechowywania dokumentacji w szkole i placówce oświatowej; od kiedy liczymy?

4. Czy wykaz akt to wyrocznia?

IV. Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentów w szkole i placówce oświatowej:

1. Tradycyjny sposób dokumentowania

2. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją

3. Systemy kancelaryjne jakie obowiązki ma szkoła i placówka oświatowa?

4. Instrukcja kancelaryjna - jaki system wybrać?

5. Jednolity rzeczowy wykaz akt w szkole i placówce oświatowej

V. Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego/składnicy akt:

1.Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt

a) Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt

b) Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego kogo dotyczy?

c) Personel archiwum zakładowego i składnicy akt

d) Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt

e) Wyposażenie archiwum zakładowego

f) Przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych

g) Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt

h) Środki ewidencyjne archiwum zakładowego/składnicy akt

i) Udostępnianie dokumentacji

j) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

k) Konserwacja akt

l) Przekazywane materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

m) kontrola archiwalna jak się przygotować i czego się spodziewać?

n) skontrum dokumentacji czym jest i dlaczego warto je przeprowadzić?

2. Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym

3. Porządkowanie dokumentacji w archiwum/składnicy etapy prac

4. Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej, w tym przekazywanie dokumentacji po zlikwidowanych placówkach.

VI  Ćwiczenia

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha