zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Audit wewnętrzny systemu HACCP w placówce żywienia zbiorowego

05 październik 2022 09:00-15:00

240 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiedzialny za czynności kontrolne, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Obecnie Dyrektor Biura Zarządu w spółce medycznej.


POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
-    certyfikat ukończenia szkolenia, umożliwiający potwierdzenie spełnienia obowiązku prawnego dotyczącego obowiązkowego przeszkolenia osób odpowiedzialnych za wdrażanie i utrzymywanie systemu HACCP/systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności                         w zakładzie żywienia zbiorowego,
-    certyfikat „Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności” umożliwiający wykonywania zadania auditora wewnętrznego systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego.


MATERIAŁY SZKOLENIOWE BĘDĄ ZAWIERAŁY M.IN. WZORCOWE DOKUMENTY TJ.:
-    Przykładowe procedury, instrukcje i formularze w obszarze GHP, GMP.
-    Z zakresu systemu HACCP przykładowe dokumenty: schemat technologiczny, analiza zagrożeń, dokument wyznaczenia CCP – krytycznych punktów kontrolnych, arkusze monitorowania CCP, procedura nadzoru nad dokumentacją systemu HACCP (ze wskazaniem optymalnego okresu przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentów),
-    Procedura weryfikacji Systemu HACCP.
-    Procedura auditu wewnętrznego Systemu HACCP wraz dokumentami tj.  program auditów,  plan auditu, lista pytań kontrolnych, raport z auditu.


DLA KOGO:
Zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
- dyrektorów żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (DPS, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, domów seniora itp.),
- dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w ww. placówkach.
- właścicieli firm cateringowych,
- pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),
- pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.


PROGRAM:
1. Dobre Praktyki GHP i GMP, procedury i instrukcje obowiązkowe do opracowania w ramach systemu HACCP.
2. Zasady i etapy wdrażania systemu HACCP – aspekty praktyczne: analizy zagrożeń, wyznaczania punktów kontrolnych i krytycznych punktów kontrolnych, monitorowania wyznaczonych punktów kontrolnych i krytycznych punktów kontrolnych, ustalania limitów krytycznych i działań korygujących, weryfikowania systemu HACCP.
3. Zasady prowadzenia zapisów wynikających z systemu HACCP: jakie zapisy muszą być prowadzone i z jaką częstotliwością.
2. Weryfikacja systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego jako obowiązek wynikający z przepisów prawnych.
2.1. Procedura weryfikacji Systemu HACCP jako najprostsze narzędzie sprawdzania skuteczności wdrożonego systemu HACCP.
2.2. Zasady auditu wewnętrznego Systemu HACCP.
2.2.1. Podstawy auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności: terminologia, pojęcie auditu, powody przeprowadzania auditów, cechy auditów.
2.2.2. Wymagania stawiane auditorom, rola auditora, kompetencje.
2.2.3. Przebieg auditu: planowanie auditu, spotkanie otwierające, przeprowadzanie auditu, poszukiwanie zgodności i dowodów, formułowanie niezgodności i spostrzeżeń.
2.2.4. Raportowanie wyników auditu.
2.2.5. Działania poauditowe jako forma doskonalenia zakładowego systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
2.2.6.  Omówienie przykładowych sytuacji auditowych, definiowanie niezgodności, ustalanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha