zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Biuletyn Prawa Pracy, czyli planowane zmiany w prawie pracy - dr Piotr Wąż

02 marzec 2023 10:00-15:00

295 zł netto

Uwaga! Nowy, zaktualizowany program (styczeń 2023)!

Szkolenie stanowi próbę rozstrzygnięcia szeregu kontrowersji pojawiających się w praktyce na tle stosowania najnowszych przepisów prawa pracy.

Data szkolenia:

2.03.2023

Godziny szkolenia:

10.00 – 15.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 15.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

28.02.2023

Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z jednej instytucji: 275 zł netto / os.


Cel szkolenia:

Szkolenie to służy przekazaniu podstawowych informacji dotyczących właściwego stosowania najnowszych przepisów prawa pracy.
Podczas szkolenia zostanie omówiony projekt zmian do Kodeksu pracy wdrażający dyrektywy w sprawie:
- przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (Nr 2019/1152);
- równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (2019/1158);
oraz ustawa wprowadzająca do Kodeksu pracy:
- przepisy o pracy zdalnej oraz
- możliwość kontroli pracowników na obecność alkoholu i środków podobnie działających do alkoholu (np. narkotyków i substancji psychotropowych).


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa pracy w zakresie objętym programem. Przedmiotowe regulacje prawne zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.


Adresaci szkolenia: 

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.


Informacje o prowadzącym: 

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

1) W jaki sposób długość obowiązywania umowy na okres próbny zostanie uzależniona od na-stępującej po niej umowy o pracę na czas określony?
2) W jakich przypadkach długość obowiązywania umowy o pracę na okres próbny będzie można wydłużyć i czy dotyczy to również obowiązujących tego typu umów?
3) W jakich przypadkach konieczne będzie podanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umo-wy o pracę zawartej na okres próbny?
4) Jakie zmiany zajdą w zakresie zatrudniania na umowach o pracę na czas określony i czy obejmą one obowiązujące tego typu umowy?
5) Na czym polega rozszerzenie zakresu przepisów dotyczących zakazu niekorzystnego trakto-wania?
6) Czy po umowie o pracę na okres próbny można zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślo-ny?
7) Jakie nowe element pojawią się w treści tzw. informacji dodatkowej (art. 29 § 3 KP), czyli infor-macji o warunkach zatrudnienia?
8) Jak zmieni się treść tzw. informacji dodatkowej wydawanej pracownikom wyjeżdżającym służ-bowo za granicę?
9) Jak należy postąpić ze „starymi” informacjami dodatkowymi?
10) Jakie nowe informację trzeba będzie zawrzeć w umowie o pracę?
11) Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w zakresie informowania o możliwości zatrudnie-nia na pełnym lub niepełnym etacie; możliwościach awansu; wolnych stanowiskach pracy?
12) Co zmieni się w zakresie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz podnoszących wiedzę ogólną pracowników?
13) Na czym polega zmiana w zakresie zakazu podejmowania dodatkowej pracy?
14) Na jakich zasadach pracownik będzie mógł złożyć wniosek o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę lub zmianę wymiaru etatu?
15) Na czym polegają zakazane przygotowania do zwolnienia pracownika w okresie ochronnym?
16) Jak zmienią się przepisy w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy pracowników korzysta-jących z uprawnień związanych z rodzicielstwem?
17) Jak zmienią się przepisy dotyczące uprawnień pracowników opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 4?
18) O ile wydłuży się urlop rodzicielski rodziców biologicznych i adopcyjnych oraz rodziców dziec-ka z orzeczeniem o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie za-grażającej życiu?
19) O ile wydłuży się urlop rodzicielski w przypadku łączenia go z pracą?
20) Jakie konsekwencje wynikają z faktu uchylenia przepisów dotyczących korzystania z urlopu rodzicielskiego w trybie tzw. wniosku długiego?
21) Na jakich zasadach będzie można skorzystać ze zwolnień od pracy z powodu działania siły wyższej oraz w pilnych sprawach rodzinnych?
22) Jakie zdarzenie będzie mogło zostać uznane za „siłę wyższą”?
23) Jakie zmiany zajdą w zakresie urlopu ojcowskiego i czy będą one dotyczyły rodziców dzieci, które w dniu wejścia w życie noweli będą miały więcej niż 1 rok życia?
24) Według jakich reguł pracownicy będą mogli korzystać z urlopów opiekuńczych?
25) Jaki jest zakres podmiotowy osób, na które będzie można uzyskać urlop opiekuńczy?
26) Czy urlop opiekuńczy będzie płatny i czy okres korzystania z niego będzie wliczany do stażu pracy?
27) Z jakich nowych form elastycznego zatrudnienia będą mogli skorzystać pracujący rodzice?
28) Jakie nowe wykroczenia zostaną wprowadzone do przepisów kodeksowych?
29) Jak przeprowadzać kontrolę trzeźwości pracownika obecnie i według projektu zmian do kodek-su pracy?
30) Na jakich zasadach pracodawca będzie mógł przeprowadzać kontrolę pracowników na obec-ność narkotyków i innych podobnie działających substancji?
31) Jakie zmiany zostaną wprowadzone w zakresie przerw w pracy?
32) Według jakich reguł będzie świadczona praca zdalna po uchyleniu przepisów koronaustawy?
33) Na jakich zasadach będzie możliwa praca zdalna okazjonalna - na wniosek pracownika?
34) W jakich sytuacjach wniosek pracownika o pracę zdalną będzie wiązał pracodawcę?
35) Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej w przypadku zaistnienia siły wyż-szej lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii?


Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy. Ewentualne zmiany będą wprowadzone jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.

*Nota prawna: nazwa i program szkolenia został opracowany przez autora – dr Piotra Węża, do którego należą prawa autorskie. Jakiekolwiek kopiowanie, przedruk, przeróbka, opracowanie, ad-aptacja, rozpowszechnianie, w szczególności przez instytucje i firmy zajmujące się działalnością szkoleniową i edukacyjną oraz wykładowców i trenerów szkoleń całości lub fragmentów bez pi-semnej zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej wyrażonej w art. 115 – 117 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018, poz. 1191 ze zm.).


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

%MCEPASTEBIN%

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha