zaproponuj szkolenia

Online: Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy - dr Piotr Wąż

12 kwiecień 2023 09:00-15:00

295 zł netto

 

Data szkolenia:

12.04.2023

Godziny szkolenia:

9.00 – 15.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 15.00 - szkolenie z przerwami wg ustaleń z trenerem

Termin nadsyłania zgłoszeń:

7.04.2023

Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 275 zł netto / os.

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!


Cel szkolenia:

Szkolenie to służy przybliżeniu kluczowych kwestii związanych z jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawa pracy jakim jest problematyka czasu pracy.

 Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego zarządzania czasem pracy, począwszy od wyboru optymalnego systemu czasu pracy, przez planowanie pracy w jego ramach, aż do ostatecznego rozliczenia godzin wypracowanych w okresie rozliczeniowym.

Szkolenie jest przeprowadzane w formie wykładowo-warsztatowej. Poszczególne bloki tematyczne omawiane są na tle licznych przykładów obrazujących praktyczną stronę danego problemu, co pozwala lepiej zrozumieć jego istotę. W trakcie szkolenia analizie poddane zostanie najistotniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące czasu pracy.

Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie organizacji czasu pracy w przedsiębiorstwie. 


Adresaci szkolenia:

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.


Informacje o prowadzącym: dr Piotr Wąż

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

1) Pojęcie czasu pracy.

2) Pojęcie doby i tygodnia na tle czasu pracy:
a) Określenie granic doby pracowniczej,
b) Przypadki jej naruszenia.

3) Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (nominału) na zasadach art. 130 KP. Wymiar czasu pracy w roku 2019.

4) Maksymalny limit łącznego tygodniowego czasu pracy (art. 131 KP).

5) Minimalny nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy.

6) Okres rozliczeniowy:
a) Znaczenie,
b) Wydłużenie,
c) Rozliczanie,

7) Systemy czasu pracy:
a) podstawowy,
b) równoważny,
- zwykły
- dozór urządzeń, pogotowie pracy
- pilnowanie, straż, ratownictwo
c) ruch ciągły,
d) przerywany,
e) zadaniowy,
f) weekendowy,
g) skrócony tydzień pracy.

8) Ruchomy czas pracy.

9) Indywidualny rozkład czasu pracy.

10) Praca zmianowa.

11) Przerwy w pracy:
a) wliczane do czasu pracy:
- śniadaniowa (134 KP),
- krótkotrwałe przerwy z przyczyn stojących po stronie pracownika lub pracodawcy (pro-blem przerwy fizjologicznej),
- przerwy wynikające z przepisów szczególnych,
- na podstawie prawa zakładowego,
- przestój.
b) nie wliczane do czasu pracy:
- lunchowa (141 KP),
- na podstawie prawa zakładowego,

12) Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie.

13) Ustalanie organizacji czasu pracy na zasadach art. 150 KP.

14) Dokumentacja związana z czasem pracy:
a) Ewidencja czasu pracy
b) Rozkład a harmonogram (grafik)
c) Tworzenie grafików dla poszczególnych systemów czasu pracy
d) Problem zmiany grafiku
e) Przypadki wyłączenia obowiązku tworzenia grafiku.

15) Pojęcie dnia wolnego od pracy.

16) Praca w godzinach nadliczbowych:
a) Definicja (system podstawowy i równoważny),
b) Warunki dopuszczalności,
c) Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
d) Rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej i średniotygodniowej:
- czas wolny z inicjatywy pracodawcy i na wniosek pracownika
- dodatki 50% i 100%
e) Wyłączenia,
f) Roczny limit godzin nadliczbowych.

17) Praca w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy:
a) Warunki,
b) Rekompensowanie.

18) Praca w niedzielę i święto:
a) Granice czasowe niedzieli,
b) Święta z ustawy o dniach wolnych oraz ustaw szczególnych (święta dla wyznawców okre-ślonych kościołów i związków wyznaniowych),
c) Warunki dopuszczalności pracy w niedzielę i święto,
d) Rekompensowanie,
e) Ustalanie „co 4-tej wolnej niedzieli”.

19) Czas pracy kadry zarządzającej.

20) Dyżur pracowniczy.

21) Rozliczanie czasu pracy w związku z nawiązaniem lub ustaniem stosunku pracy w trak-cie okresu rozliczeniowego.

22) Praca w porze nocnej:
a) Definicje:
- pora nocna
- pracownik pracujący w nocy
b) Warunki dopuszczalności,
c) Rekompensowanie (dodatek nocny),
d) Wyłączenia.

23) Zasady wliczania określonych zdarzeń do czasu pracy:
a) Przygotowanie do pracy,
b) Podróż służbowa,
c) Szkolenia.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha