zaproponuj szkolenia

Online: Czas pracy bez tajemnic, czyli prawie wszystko o czasie pracy - dr Piotr Wąż

13 czerwca 2024 09:00-15:00

365 zł netto

 

Data szkolenia:

13.06.2024

Godziny szkolenia:

9.00 – 15.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 15.00 - szkolenie z przerwami wg ustaleń z trenerem

Termin nadsyłania zgłoszeń:

11.06.2024

Cena szkolenia: 365 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 335 zł netto / os.

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!


Cel szkolenia:

Szkolenie to służy przybliżeniu kluczowych kwestii związanych z jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawa pracy jakim jest problematyka czasu pracy.

 Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego zarządzania czasem pracy, począwszy od wyboru optymalnego systemu czasu pracy, przez planowanie pracy w jego ramach, aż do ostatecznego rozliczenia godzin wypracowanych w okresie rozliczeniowym.

Szkolenie jest przeprowadzane w formie wykładowo-warsztatowej. Poszczególne bloki tematyczne omawiane są na tle licznych przykładów obrazujących praktyczną stronę danego problemu, co pozwala lepiej zrozumieć jego istotę. W trakcie szkolenia analizie poddane zostanie najistotniejsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące czasu pracy.

Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie organizacji czasu pracy w przedsiębiorstwie. 


Adresaci szkolenia:

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.


Informacje o prowadzącym: dr Piotr Wąż

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

1) Pojęcie czasu pracy

2) Pojęcie doby i tygodnia na tle czasu pracy
a) Określenie granic doby pracowniczej
b) Przypadki jej naruszenia
3) Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (nominału) na zasadach art. 130 KP. Wymiar czasu pracy w bieżącym roku kalendarzowym

4) Maksymalny limit łącznego tygodniowego czasu pracy (art. 131 KP)

5) Minimalny nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy

6) Okres rozliczeniowy
a) Znaczenie
b) Wydłużenie
c) Rozliczanie

7) Systemy czasu pracy
a) podstawowy
b) równoważny
- zwykły
- dozór urządzeń, pogotowie pracy
- pilnowanie, straż, ratownictwo
c) ruch ciągły
d) przerywany
e) zadaniowy
f) weekendowy
g) skrócony tydzień pracy

8) Ruchomy czas pracy

9) Indywidualny rozkład czasu pracy

10) Praca zmianowa

11) Przerwy w pracy i inne okresy
a) wliczane do czasu pracy
- śniadaniowa (134 KP)
- krótkotrwałe przerwy z przyczyn stojących po stronie pracownika lub pracodawcy (pro-blem przerwy fizjologicznej)
- przerwy wynikające z przepisów szczególnych
- na podstawie prawa zakładowego
- przestój
b) nie wliczane do czasu pracy

12) Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie

13) Ustalanie organizacji czasu pracy na zasadach art. 150 KP

14) Dokumentacja związana z czasem pracy
a) Ewidencja czasu pracy
b) Rozkład a harmonogram (grafik)
c) Tworzenie grafików dla poszczególnych systemów czasu pracy
d) Problem zmiany grafiku
e) Przypadki wyłączenia obowiązku tworzenia grafiku

15) Pojęcie dnia wolnego od pracy

16) Praca w godzinach nadliczbowych
a) Definicja (system podstawowy i równoważny)
b) Warunki dopuszczalności
c) Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
d) Rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej i średniotygodniowej
- czas wolny z inicjatywy pracodawcy i na wniosek pracownika
- dodatki 50% i 100%
e) Wyłączenia
f) Roczny limit godzin nadliczbowych

17) Praca w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy
a) Warunki
b) Rekompensowanie

18) Praca w niedzielę i święto
a) Granice czasowe niedzieli
b) Święta z ustawy o dniach wolnych oraz ustaw szczególnych (święta dla wyznawców okre-ślonych kościołów i związków wyznaniowych)
c) Warunki dopuszczalności pracy w niedzielę i święto
d) Rekompensowanie
e) Ustalanie „co 4-tej wolnej niedzieli”

19) Czas pracy kadry zarządzającej

20) Dyżur pracowniczy

21) Rozliczanie czasu pracy w związku z nawiązaniem lub ustaniem stosunku pracy w trak-cie okresu rozliczeniowego

22) Praca w porze nocnej
a) Definicje
- pora nocna
- pracownik pracujący w nocy
b) Warunki dopuszczalności
c) Rekompensowanie (dodatek nocny)
d) Wyłączenia

23) Zasady wliczania określonych zdarzeń do czasu pracy
a) Przygotowanie do pracy
b) Podróż służbowa
c) Szkolenia

24) Czas pracy - regulacje szczególne
a) Kobiety
b) Pracownicy wychowujący dziecko do lat 4 (art. 148 KP)
c) Niepełnosprawni


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha