zaproponuj szkolenia

Online: Czas pracy kierowców w administracji publicznej

26 kwiecień 2023 10:00-14:00

400 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
-    Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego.
-    16 lat doświadczenia w realizacji szkoleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania licencji zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych, kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
-    Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego.
-    Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”.
-    Realizował szkolenia oraz działania doradcze w ramach projektów granicznych, jako ekspert oddelegowany przez stronę kontraktu bliźniaczego.


ADRESACI:
Webinarium dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek administracji rządowej.


CELE:
Znowelizowana w pierwszym kwartale 2022 r. ustawa o czasie pracy kierowców ma zasadniczy wpływ na planowanie i dokumentowanie czasu pracy kierowców zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej). Powyższe przepisy dotyczą zarówno kierowców samochodów osobowych jak i autobusów czy samochodów ciężarowych. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi czasu pracy kierowców ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian dotyczących min.: wymiaru tygodniowego czasu pracy, przerw w pracy, wykonywania pracy w porze nocnej, treści ewidencji czasu pracy i okresu jej przechowywania, podróży służbowej. Podstawowe zasady stosowane przy planowaniu i rozliczaniu czasu pracy kierowcy z uwzględnieniem odpowiedniego wymiaru dobowego i tygodniowego odpoczynku oraz przerw, dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, zostaną omówione na przykładach i zilustrowane praktycznymi diagramami, które zdecydowanie ułatwiają stosowanie tych wymagań w praktyce.


PROGRAM:
1.    Hierarchia stosowania przepisów (kiedy stosujemy ustawę o czasie pracy kierowców, kiedy ustawę o pracownikach samorządowych lub pracownikach urzędów państwowych a kiedy Kodeks Pracy?)
2.    Zakres stosowania przepisów ustawy o czasie pracy kierowcy, definicje podstawowych pojęć (czas pracy, dyżur, gotowość, dyspozycja, stanowisko pracy kierowcy, przewóz drogowy…)
3.    Uzależnienie stosowania przepisów ustawy o czasie pracy kierowców od stanowiska pracy
4.    Przepisy (wyłączenia) rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 mające zastosowanie do kierowców zatrudnionych w organach publicznych – jednostkach samorządu, urzędach…
5.    Systemy czasu pracy możliwe do zastosowania dla pracowników samorządu i innych organów publicznych, okresy rozliczeniowe i rozkłady czasu pracy – sposoby ustalania (rozkład czasu pracy a harmonogram czasu pracy, kierowcy wykonujący przewozy okazjonalne, regularne specjalne i regularne na trasach na trasach do 50 km)
6.    Praca w godzinach nadliczbowych - warunki dopuszczalności, sposób ustalania i maksymalny wymiar oraz rozliczanie (wynagrodzenie albo czas wolny)
7.    Rozliczenie czasu pracy w dni wolne (niedziela i święta) oraz rekompensata za pracę w wolną sobotę
8.    Wymiar: dobowego, tygodniowego i średniotygodniowego czasu pracy kierowcy oraz czasu pracy w porze nocnej (definicja pracującego w nocy, pory nocnej i pracy w porze nocnej, z której ustawy stosujemy kryteria do ograniczeń czasu pracy a z której do liczenia dodatku za pracę w porze nocnej?)
9.    Kierowca w podróży służbowej (nowa definicja podroży służbowej, rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej, diety, ryczałty, zwrot kosztów noclegu…)
10.    Rozliczenie czasu pracy w przypadku nawiązania / ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego
11.    Zasady odbierania, rozliczania i podziału przerwy – przykłady i ćwiczenia
12.    Wymiar: dobowego, tygodniowego, odpoczynku oraz przerw – przykłady i ćwiczenia
13.    Wymiar: dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu – przykłady i ćwiczenia
14.    Obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych
-    zasady prowadzenia i przechowywania ewidencji czasu pracy kierowcy
-    oświadczenia o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy (liczbie godzin przewozów, innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy)
15.    Odpowiedzialność za naruszenia przepisów
16.    Odpowiedzi na pytania uczestników

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha