zaproponuj szkolenia

Online: Czas pracy kierowców w administracji publicznej

15 marca 2024 10:00-14:00

450 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Wykładowca i trener specjalizujący się w dziedzinie prawa transportowego. Wieloletnie doświadczenie w pracy w instytucjach kontroli i nadzoru min. organów administracji samorządowej w zakresie stosowania przepisów dotyczących transportu drogowego. Prawie 20 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w kraju i za granicą. Jako ekspert oddelegowany przez polskie instytucje przez wiele lat prowadził szkolenia służb i administracji w Turcji, Ukrainie i Chorwacji w tematyce wspólnotowych przepisów prawa transportowego. Autor kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy”. Prowadził zajęcia dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Szkolił inspektorów transportu drogowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej.


ADRESACI:
Webinarium dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek administracji rządowej.


CELE:
Na szkoleniu przedstawiany jest zakres i hierarchia stosowania przepisów. Uczestnikom szkolenia jasno w zrozumiały sposób wyjaśnione zostanie, które zagadnienia czasu pracy kierowcy wymagają stosowania ustawy o czasie pracy kierowców, które wymagają stosowania ustawy o pracownikach samorządowych lub pracownikach urzędów państwowych, a które rozstrzygane są w oparciu o Kodeks pracy. Przedstawiane są propozycje organizacji czasu pracy kierowcy przewożącego dzieci do szkoły, a także systemy czasu pracy, które mogą być zastosowane do kierowców zatrudnionych w jednostkach samorządu, urzędach i innych organach publicznych. Na przykładach omawiane są zasady tworzenia harmonogramów i rozkładów czasu pracy kierowcy, rozliczanie pracy w dniach wolnych, w godzinach nadliczbowych i nocnych, a także w czasie podróży służbowej. Przedstawiane są aktualne obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych, min. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy. Oprócz zagadnień omawianych zgodnie z programem szkolenia wyjaśniane są dodatkowo zagadnienia wynikające z pytań uczestników.


PROGRAM:
1.    Hierarchia stosowania przepisów (kiedy stosujemy ustawę o czasie pracy kierowców, kiedy ustawę o pracownikach samorządowych lub pracownikach urzędów państwowych a kiedy Kodeks Pracy?)
2.    Zakres stosowania przepisów ustawy o czasie pracy kierowcy, definicje podstawowych pojęć (czas pracy, dyżur, gotowość, dyspozycja, stanowisko pracy kierowcy, przewóz drogowy…)
3.    Uzależnienie stosowania przepisów ustawy o czasie pracy kierowców od stanowiska pracy
4.    Przepisy (wyłączenia) rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 mające zastosowanie do kierowców zatrudnionych w organach publicznych – jednostkach samorządu, urzędach…
5.    Systemy czasu pracy możliwe do zastosowania dla pracowników samorządu i innych organów publicznych, okresy rozliczeniowe i rozkłady czasu pracy – sposoby ustalania (rozkład czasu pracy a harmonogram czasu pracy, kierowcy wykonujący przewozy okazjonalne, regularne specjalne i regularne na trasach na trasach do 50 km)
6.    Praca w godzinach nadliczbowych - warunki dopuszczalności, sposób ustalania i maksymalny wymiar oraz rozliczanie (wynagrodzenie albo czas wolny)
7.    Rozliczenie czasu pracy w dni wolne (niedziela i święta) oraz rekompensata za pracę w wolną sobotę
8.    Wymiar: dobowego, tygodniowego i średniotygodniowego czasu pracy kierowcy oraz czasu pracy w porze nocnej (definicja pracującego w nocy, pory nocnej i pracy w porze nocnej, z której ustawy stosujemy kryteria do ograniczeń czasu pracy a z której do liczenia dodatku za pracę w porze nocnej?)
9.    Kierowca w podróży służbowej (nowa definicja podroży służbowej, rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej, diety, ryczałty, zwrot kosztów noclegu…)
10.    Rozliczenie czasu pracy w przypadku nawiązania / ustania stosunku pracy przed upływem okresu rozliczeniowego
11.    Zasady odbierania, rozliczania i podziału przerwy – przykłady i ćwiczenia
12.    Wymiar: dobowego, tygodniowego, odpoczynku oraz przerw – przykłady i ćwiczenia
13.    Wymiar: dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu – przykłady i ćwiczenia
14.    Obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych
-    zasady prowadzenia i przechowywania ewidencji czasu pracy kierowcy
-    oświadczenia o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy (liczbie godzin przewozów, innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy)
15.    Odpowiedzialność za naruszenia przepisów
16.    Odpowiedzi na pytania uczestników

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha