zaproponuj szkolenia

Online: Czas pracy nauczycieli oraz rozliczanie godzin ponadwymiarowych

21 październik 2022 09:00-13:00

260 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


Celem szkolenia jest przekazanie uczestniczkom i uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej poszczególnych elementów czasu pracy nauczycieli określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela. W tym kontekście omówione zostaną czynności, jakie może wykonywać nauczyciel zarówno w ramach tzw. pensum dydaktycznego, jak i w ramach pozostałych elementów czasu pracy. W szczególności wyjaśnione zostaną kwestie zakresu regulacji statutów szkół w powyższym zakresie. W dalszej kolejności podczas szkolenia zaprezentowane zostaną zagadnienia dotyczące ewidencjonowania czasu pracy nauczycieli. Przedmiotem szkolenia będzie również wyjaśnienie zagadnienia przekroczenia norm czasu pracy, zarówno pensum dydaktycznego, jak i pozostałych elementów czasu pracy. W tym zakresie omówione zostaną pojęcia godziny ponadwymiarowej i godziny doraźnego zastępstwa oraz sposobu wyliczanie wynagrodzenia za tę pracę.


ADRESACI:
Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, Osoby zajmujące się obsługą kadrową ww. jednostek systemu oświaty.


PROGRAM:
1.    Wstęp. Omówienie celów szkolenia i poznanie oczekiwań uczestniczek i uczestników.
2.    Wyjaśnienie pojęcia czasu pracy oraz dobowej i tygodniowej normy czasu pracy.
3.    Dokładne omówienie poszczególnych elementów czasu pracy:
a)    zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
b)    innych zajęć i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;
c)    zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
4.    Wyjaśnienie pojęcia stanowiska pracy i związanego z nim pensum dydaktycznego na poszczególnych stanowiskach.
5.    Określanie pensum dydaktycznego przez organ prowadzący – w stosunku do których nauczycieli jest to możliwe.
6.    Obniżenie pensum dydaktycznego – komu i w jakim wymiarze można obniżyć pensum.
7.    Czas pracy nauczyciela legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności.
8.    Pojęcie godziny ponadwymiarowej – kiedy i w jakim wymiarze można ją przydzielić nauczycielowi.
9.    Stawka indywidualnego zaszeregowania nauczyciela – sposób jej ustalania.
10.    Sposób ustalania wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa w tym w przypadku nauczycieli realizujących tzw. etat łączony.
11.    Praca nauczyciela w godzinach ponadwymiarowych. Sposób wyliczania wynagrodzenia za tę pracę.
12.    Praca w godzinach nadliczbowych nauczyciela - kiedy występuje i jak wyliczać wynagrodzenie za tę pracę.
13.    Przerwy w pracy nauczyciela – przerwa dobowa i tygodniowa.
14.    Praca nauczyciela w dniu wolnym od pracy.
15.    Praca nauczyciela w porze nocnej.
16.    Pytania uczestniczek i uczestników.
17.    Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha