zaproponuj szkolenia

Online: Prawo Pracy w Placówkach Oświatowych

14 grudzień 2021 09:30-15:00

295 zł netto

Data szkolenia:

14.12.2021 r.

Godziny szkolenia:

9.30 – 15.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 9.30 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.30 – 12.00 – I moduł

12.00 – 12.30 – przerwa

12.30 – 15.00 – II moduł

Po każdej części wykładowej przewidziany jest czas na odpowiedzi na pytania uczestników

Termin nadsyłania zgłoszenia:

10.12.2021 r.

 Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z tej samej instytucji: 260 zł netto/os.

Prowadzenie spraw kadrowych w placówkach oświatowych na pierwszy rzut oka nie wyda-je się być kłopotliwe. Jednakże moim zdaniem jest bardziej skomplikowane niż prowadzenie takich spraw w innych podmiotach zatrudniających.

Mamy w szkołach bowiem do czynienia zarówno z pracownikami zatrudnionymi w ramach ogólnych zasad Kodeksu Pracy, jak i z pracownikami pedagogicznymi, których stosunek zatrudnienia reguluje Karta Nauczyciela. Dlatego osoby odpowiedzialne za kadry w szko-łach muszą wiedzieć znacznie więcej.

Jak zatrudnia się a jak zwalnia nauczyciela?
Ile tak naprawdę wynosi czas pracy nauczyciela?

Jak wygląda kwestia urlopów pracowników pedagogicznych a jak niepedagogicznych?
Te i inne zagadnienia będą poruszane na niniejszym szkoleniu.


Cel szkolenia:                                                                                                              

Zapoznanie z specyfiką stosowania prawa pracy w placówkach oświatowych.


Adresaci szkolenia:

Pracownicy działów kadrowych i płacowych, księgowości, dyrektorzy szkół i nauczyciele.


Informacje o prowadzącym:

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Nawiązywanie stosunku pracy: PRAKTYCZNE wykorzystywanie Kodeksu pracy, Karty Nauczyciela
- zawieranie umów o pracę z nauczycielem i pracownikiem niepedagogicznym
- forma i treść umowy o pracę - WZÓR
- rodzaje umów o pracę.

2. Zmiana treści stosunku pracy:
- wypowiedzenie zmieniające,
- porozumienie zmieniające,
- powierzenie pracownikowi innej pracy na gruncie Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy

3. Rozwiązanie stosunku pracy
- rozwiązanie umowy na podstawie kodeksowej
- rozwiązanie umowy na podstawie Karty Nauczyciela

4. Urlop wypoczynkowy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego
- nowy wymiar urlopu wypoczynkowego dyrektora i wicedyrektora szkoły feryjnej
- łączenie urlopu w szkole feryjnej i nieferyjnej
- usytuowanie urlopu dla poratowania zdrowia w urlopie wypoczynkowym
- prawo do urlopu wypoczynkowego na podstawie KP
- wymiar i wykorzystanie urlopu wypoczynkowego
- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

5. Urlop dla podratowania zdrowia
- zmiana warunków i cel udzielania urlopu
- doprecyzowanie stażu warunkującego
- urlop procedura ubiegania się o urlop
- skierowanie przez dyrektora

6. Czas pracy pracowników niepedagogicznych
- co to jest czas pracy;
- rodzaje systemów i rozkładów czasu pracy;
- rozliczenie czasu pracy – najczęściej spotykane błędy.

7. Czas pracy nauczycieli:
- pensum dla nauczycieli specjalistów ustalone w Karcie Nauczyciela,
- sposób naliczenia łączonego pensum
- objęcie nauczycieli pełniących funkcje kierownicze zakazem realizacji godzin ponadwymiaro-wych i zastępstw doraźnych,
- zatrudnianie nauczycieli posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

8. Prowadzenie akt osobowych oraz innej dokumentacji pracowniczej PRAKTYKA:
- podział i układ akt osobowych oraz ich przechowywanie;
- ewidencja czasu pracy – jak prowadzić?;
- odpisy i kopie dokumentacji;
- świadectwo pracy

9. Szczególne zasady i wytyczne w trakcie pandemii COVID-19
- praca zdalna i kształcenie zdalne
- środki ochronne przed zakażeniem
- kwarantanna – ogólne zasady

10. Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela.


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha