zaproponuj szkolenia

Online: CZAS PRACY w jednostkach samorządu terytorialnego - dr Piotr Wąż

28 sierpnia 2024 10:00-15:00

365 zł netto

Data szkolenia:

28.08.2024

Godziny szkolenia:

9.00 – 15.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 15.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

26.08.2024

Cena szkolenia: 365 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 345 zł netto / os.

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!


Szkolenie stanowi próbę odpowiedzi na parędziesiąt pytań powstających na tle problematyki związanej z działalnością socjalną pracodawcy.  


Cel szkolenia:

Szkolenie to służy przybliżeniu kluczowych kwestii związanych z jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawa pracy jakim jest problematyka czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki regulacji zawartej w ustawie o pracownikach samorządowych.
Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego zarządzania czasem pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.
Szkolenie jest przeprowadzane w formie wykładowo-warsztatowej. Poszczególne bloki te-matyczne omawiane są na tle licznych przykładów obrazujących praktyczną stronę danego pro-blemu, co pozwala lepiej zrozumieć jego istotę.
W trakcie szkolenia analizie poddane zostanie najistotniejsze orzecznictwo Sądu Najwyż-szego, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące czasu pracy.


Adresaci szkolenia:

- pracodawcy samorządowi,
- pracownicy działów kadr,
- osoby zainteresowane omawianą problematyką.


Informacje o prowadzącym: 

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

1) Pojęcie czasu pracy i okresy nieświadczenia pracy wliczane do czasu pracy,

2) Zakres kodeksowej regulacji o czasie pracy znajdującej odpowiednie zastosowanie do pracowników JST na podstawie art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych (Prac-SamU),

3) Pojęcie doby i tygodnia na tle czasu pracy
a) Określenie granic doby pracowniczej,
b) Przypadki jej naruszenia i wynikające z tego faktu konsekwencje,

4) Minimalny nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy
a) Przypadki niezachowania nieprzerwanego odpoczynku dobowego oraz tygodniowego i wynikające z tego faktu konsekwencje,
b) Rekompensata niezachowania nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego,

5) Systemy czasu pracy stosowane w jednostkach samorządu terytorialnego,

6) Ruchomy czas pracy w jednostce samorządu terytorialnego;
a) Odmiany ruchomego czasu pracy,
b) Tryby wprowadzenia ruchomego czasu pracy,
c) Planowanie i rozliczanie ruchomego czasu pracy,

7) Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (nominału czasu pracy) na zasa-dach art. 130 KP,
a) Choroba, urlop lub inna nieobecność w pracy a wymiar czasu pracy,
b) Rekompensata niezachowania nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego,

8) Okresy rozliczeniowe
a) Ustalenie długości okresu rozliczeniowego,
b) Konsekwencje skrócenia oraz wydłużenia okresu rozliczeniowego,
c) Rozliczenie czasu pracy pracownika, który nie przepracował pełnego okresu rozliczeniowego (przyjęcie do pracy w trakcie trwającego okresu rozliczeniowego lub zwolnienie z pracy przed zakończeniem okresu rozliczeniowego),

9) Planowanie czasu pracy na przykładzie podstawowego i równoważnego systemu czasu pracy w 1-miesięcznym i 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym,

10) Harmonogram czasu pracy (tzw. grafik)
a) Zasady tworzenia grafiku,
b) Przypadki dopuszczalnej zmiany grafiku,
c) Możliwość zwolnienia z obowiązku tworzenia grafiku,

11) Praca w godzinach nadliczbowych
a) Definicja i warunki dopuszczalności,
b) Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
c) Rekompensowanie pracy nadliczbowej dobowej, z uwzględnieniem Pisma Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także stanowisk Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy: w/s terminu udzielenia pracownikowi samorządowemu czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w sprawie ustalenia czy art. 42 ust. 4 PracSamU należy interpretować jako lex specialis w odniesieniu do art. 151 § 11 KP,
d) Ustalenie liczby godzin nadliczbowych z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej,
e) Wyłączenia i ograniczenia w zakresie pracy nadliczbowej,

12) Praca w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy
a) Warunki jej zlecenia,
b) Sposób rekompensowania, z uwzględnieniem stanowiska Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy w/s sposobu rekompensowania pracownikowi samorządowemu pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,

13) Praca w niedzielę i święto
a) Granice czasowe niedzieli,
b) Święta z ustawy o dniach wolnych oraz ustaw szczególnych,
c) Warunki dopuszczalności pracy w niedzielę i święto,
d) Sposób rekompensowania, z uwzględnieniem stanowiska Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy w/s stosowania art. 15111 KP do pracowników samorządowych w związku z art. 43 ust. 1 PracSamU,
e) Ustalanie „co 4-tej wolnej niedzieli”,

14) Pojęcie dnia wolnego od pracy i sposób ustalenia jego granic czasowych,

15) Praca w dniu harmonogramowo wolnym od pracy i wynikające z tego faktu konsekwencje z uwzględnieniem stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy w/s rekompensaty za pracę w dni wolne od pracy pracowników samorządowych,

16) Ustalanie limitu łącznego tygodniowego czasu pracy (art. 131 KP) z uwzględnieniem nadgodzin oraz okresów nieobecności w pracy,

17) Problem łącznej liczby dni wolnych od pracy (art. 147 KP),

18) Ustalenie średniotygodniowego limitu nadgodzin (art. 148 KP),

19) Roczny limit godzin nadliczbowych,

20) Praca w porze nocnej
a) Definicja,
b) Warunki dopuszczalności,
c) Rekompensowanie (dodatek nocny),
d) Wyłączenia,

21) Dyżur pracowniczy i jego rekompensata,

22) Czas pracy kadry zarządzającej i kierowniczej, z uwzględnieniem stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy w/s stosowania art.1514 KP w związku z art. 43 ust. 1 PracSamU do pracowników na stanowiskach kierowniczych w JST,

23) Czas pracy niepełnoetatowców – planowanie i rozliczanie,

24) Podróż służbowa a czas pracy,

25) Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie,

26) Ewidencja czasu pracy
a) Zasady jej prowadzenia,
b) Uproszczona ewidencja czasu pracy,
c) Przykłady odnotowywania w ewidencji czasu pracy różnych zdarzeń występujących w okresie rozliczeniowym, m.in. pracy nadliczbowej, pracy w niedzielę i święto, pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, dyżuru oraz sposoby ich rekompensat, a także wyjazdu służbowego, urlopu wypoczynkowego czy okresu nieobecności w pracy spowodowanego chorobą.*Nota prawna: nazwa i program szkolenia został opracowany przez autora – dr Piotra Węża, do którego należą prawa autorskie. Jakiekolwiek kopiowanie, przedruk, przeróbka, opracowanie, adaptacja, rozpowszechnianie, w szczególności przez instytucje i firmy zajmujące się działalnością szkoleniową i edukacyjną oraz wykładowców i trenerów szkoleń całości lub fragmentów bez pisemnej zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej wyrażonej w art. 115 – 117 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018, poz. 1191 ze zm.).


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha