zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Dokumentacja pracownicza i wybrane zmiany prawa pracy

22 października 2021 09:30-13:30

275 zł netto

Data szkolenia:

22.10.2021

Godziny szkolenia:

9.30 – 13.30

Przebieg szkolenia:

9.00 – 9.30 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.30 – 13.30 – wykłady podzielone przerwami i czasem na odpowiedzi uczestników

 

Termin nadsyłania zgłoszeń:

20.10.2021

Cena szkolenia: 275 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób z jednej instytucji: 260 zł netto/os.

 

Cel szkolenia:

W czasie szkolenie przede wszystkim zostaną omówione regulacje prawa pracy dotyczące tworzenia, prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, w tym w okresie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (m.in. akt osobowych, dokumentów czasu pracy, pracy zdalnej, szkoleń BHP, profilaktycznych badań lekarskich, urlopów wypoczynkowych). Ponadto będą przedstawione najważniejsze zmiany prawa pracy z ostatnich lat w sprawie pracy zdalnej, ograniczenia potrąceń z wynagrodzeń, wysokości odpraw i działalności socjalnej w dobie COVID-19, urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy, profilaktycznych badań lekarskich, szkoleń BHP.
Przy tym szkolenie poświęcone będzie również zaprezentowaniu praktycznych skutków poszczególnych instytucji prawa pracy. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z rozstrzygnięciami wybranych problemów związanych z dokumentacją pracowniczą w oparciu o interpretacje urzędowe (MRPiPS, PIP,UODO) i orzeczenia sądowe.


 Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracodawców, pracowników działów kadr i płac w przedsiębiorstwach i administracji publicznej, podmiotach leczniczych, biurach rachunkowych


Informacje o prowadzącym: dr Karol Łapiński

• praktyk z wieloletnim doświadczeniem; przedstawiciel instytucji kontrolnych w zakresie prawa pracy,
• wykładowca i trener na specjalistycznych wykładach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom prawnej ochrony pracy;
• autor wielu opinii, opracowań i artykułów poświęconych problematyce prawa pracy;
• specjalizuje się w zakresie regulacji prawnych dotyczących mi.in. stosunku pracy, czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę w podmiotach reprezentujących różne działy gospodarki (w tym administracja publiczna, działalność lecznicza, przemysł, handel, usługi).


PROGRAM SZKOLENIA

1. Dokumenty związane ze stosunkiem pracy.
• Praktyczne skutki przesunięcia terminu potwierdzenia na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.
• Czy pisemny zakres obowiązków pracownika jest obowiązkowy?
• Zawieszenie tzw. fikcji doręczeń w stosunkach pracy. Jak skutecznie doręczyć korespon-dencję pracownikowi podczas nieobowiązywania skuteczności dwukrotnego awizowania przesyłki?
• Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowie-dzenia bez zachowania formy pisemnej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej)?
• Doprecyzowanie od 07.09.2019 r. terminu wydania świadectwa pracy.
• Jak określić w świadectwie pracy poszczególne informacje, w tym dotyczące: rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika, wymiaru czasu pracy, trybu i podstawy prawnej rozwiąza-nia stosunku pracy, urlopu wypoczynkowego, urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego
i wychowawczego, korzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy z art. 188 KP?
• Błędy popełniane w treści wystawianych świadectw pracy.
• Gdzie przechowywać polecenie pracy zdalnej?
• W której części akt osobowych przechowywać wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
• Karty szkolenia wstępnego i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego w zakre-sie BHP, w tym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii SARS-COV-2.
• Skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie.
• Orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku pracy, w tym w czasie epidemii COVID-19.
• Wykroczenia związane z nie zawarciem umowy o pracę na piśmie oraz nie wydaniem i nie-terminowym wydaniem świadectwa pracy.

2. Dokumentacja dotycząca czasu pracy pracowników.
• Zakres dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników.
• Rodzaje kart ewidencji czasu pracy.
• Ewidencja czynności wykonywanych zdalnie a ewidencja czasu pracy.
• Sporządzanie harmonogramów czasu pracy i ich udostępnianie pracownikom, okres obej-mowany harmonogramem.
• Zmiany w harmonogramie czasu w trakcie miesiąca – w części „planowanej” i „wykonanej”.
• Listy obecności pracowników i inne sposoby potwierdzania przybycia i obecności w pracy.
• Praca zdalna a listy obecności.
• Książki wyjść służbowych i prywatnych.

3. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.
• Co tworzy dokumentację pracowniczą?
• Obowiązki informacyjne wobec pracowników w zakresie dokumentacji.
• Cztery części (A,B,C,D) akt osobowych.
• Czy można prowadzić części dokumentacji pracowniczej w różnych postaciach?
• Listy wynagrodzeń i karty wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze.
• Pozostała dokumentacja związana z realizacją innych uprawnień lub obowiązków pracow-niczych, w tym korzystaniem z urlopów wypoczynkowych w okresie epidemii
COVID-19.

4. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 r.
• Kiedy dokumentacja pracownicza podlega 10-letniej, a kiedy 50-letniej archiwizacji?
• Osoby upoważnione do odbioru dokumentacji pracowniczej.
• Zasady dotyczące wydawania dokumentów pracowniczych pracownikom i byłym pracowni-kom oraz członkom ich rodzin.
• Wydawanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej.
• Obowiązek a dopuszczalność zniszczenie dokumentacji pracowniczej.
• Wykroczenia dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
• Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw pracowniczych a odpowiedzialność osób prowa-dzących sprawy kadrowe.

5. Praca zdalna, ograniczenia potrąceń z wynagrodzeń, wysokości odpraw i działalności socjalnej w dobie COVID-19.
• Warunki wykonywania pracy zdalnej.
• Dopuszczalność pracy (w tym zdalnej) w trakcie kwarantanny i izolacji.
• Potrącenia i egzekucja z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych związa-nych
z pracą w okresie epidemii koronawirusa.
• Odpowiedzialność wykroczeniowa od 01.12.2020 r. z tytułu niezgodnego z prawem zatrud-nienia pracownika będącego dłużnikiem alimentacyjnym.
• Obniżenie w okresie epidemii wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pie-niężnych wypłacanych przez pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy.
• Zwolnienia podatkowe przy świadczeniach socjalnych w 2021 r. i 2022 r.
• Czy ograniczenia w prowadzeniu Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dotyczą wszystkich pracodawców?

6. Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia pracownika od pracy.
• Czy można zobowiązać pracownika do wykorzystania „urlopu bieżącego” i „urlopu zaległe-go” z powodu Covid -19?
• Kiedy pracodawca może narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu.
• Sytuacje, w których pracownik może zdecydować o terminie wykorzystania urlopu.
• Przedstawienie dokumentów dotyczących stażu pracy z opóźnieniem a wymiar urlopu wy-poczynkowego pracownika.
• Urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy i inne urlopy związane z rodzicielstwem.
• Częstotliwość składania przez pracowników oświadczeń i zgód dotyczących korzystania
z uprawnień związanych z rodzicielstwem (urlopy, korzystanie z uprawnień przewidzianych dla jednego z rodziców).
• Długość okresu korzystania z przerwy na karmienie dziecka.
• Udzielanie urlopu wypoczynkowego podczas kwarantanny i izolacji.

7. Inne wybrane zmiany przepisów prawa pracy oraz projektowane nowelizacje
• Profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie po wprowadzeniu stanu epidemii - wyłączenia obowiązków i okresy przejściowe na podstawie tzw. tarczy 6.0.
• Szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP w okresie zagrożenia zakażeniem COVID-19.
• Założenia projektu nowelizacji Kodeksu pracy dotyczącej pracy zdalnej (w tym warunki pra-cy zdalnej, rozliczenia kosztów pracy zdalnej, kontrola pracownika w miejscu pracy).
• Propozycje nowych regulacji dotyczących kontroli przez pracodawcę stanu trzeźwości pra-cowników.
• Zmiany w zakresie zakazu handlu w niedziele i święta.

8. Konsultacje z prowadzącym szkolenie.

Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy. Ewentualne zmiany będą wprowadzone jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha