zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Jak optymalizować wydatki na oświatę - wydatki a subwencja oświatowa

19 luty 2021 09:00-14:00

249 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest poznanie zasad związanych z finansowaniem zadań oświatowych w odniesieniu do wydatków ponoszonych przez samorząd oraz w stosunku do naliczonej subwencji oświatowej. Uczestnik zrozumie przyczyny otrzymywania subwencji o określonej wysokości. Uczestnik pozna zależność pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową: na jakie wydatki w szkole otrzymują Państwo subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość (zakres zadań które są dobrze finansowane z subwencji i te, które wymagają dodatkowo dużych nakładów finansowych ze strony samorządu). Pokażemy, jak samorząd może zoptymalizować wydatki na oświatę, wykorzystując dane, którymi dysponuje.
Wytłumaczymy w prosty sposób, w jaki sposób jest kalkulowana subwencja i jakie dane są uwzględniane do jej naliczenia. Pokażemy, co może zrobić dyrektor szkoły, aby mieć wpływ na zwiększenie subwencji oświatowej i lepszą optymalizację wydatków szkoły.


ADRESACI:
Szkolenie to jest adresowane nie tylko do pracowników samorządu, ale także do dyrektorów szkół i placówek samorządowych.


PROGRAM:
1.    Aspekty prawne – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
2.    Zasady podziału subwencji ogólnej:
1.    Standard finansowy A i wagi/wskaźniki w algorytmie.
2.    Metryczka subwencji oświatowej – jak czytać i rozumieć metryczkę, jakie informacje są w niej zawarte i jak je wykorzystać w działalności samorządu?
3.    Wskaźnik Di – zależność wysokości subwencji od nauczycieli zatrudnionych przez samorząd. Jak etaty nauczycieli wpływają na wysokość subwencji oświatowej?
3.    Świadoma polityka kadrowa samorządu i dyrektorów szkół – czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd ? Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Jak policzyć dokładnie, o ile zmniejszy się subwencja oświatowa przy zatrudnieniu stażysty, a o ile zwiększy się przy zatrudnieniu nauczyciela dyplomowanego.
4.    Wydatki szkoły a wysokość subwencji – na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową? W przypadku jakich wydatków finansowanie w subwencji jest pozorne, a w przypadku jakich wystarczające?
5.    Arkusz organizacji a wydatki szkoły a wysokość subwencji oświatowej – zależności: na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji.
6.    Omówienie poszczególnych typów oddziałów a dodatkowych środków w subwencji na taki oddział: oddział przygotowawczy, oddział integracyjny, oddział sportowy, oddział dwujęzyczny itd. Czy opłaca się utworzyć taki oddział z uwagi na ponoszone koszty?
7.    Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego. Umiejętne wykorzystanie godzin ponadwymiarowych przez dyrektora szkoły jako optymalizacja wydatków ponoszonych przez samorząd na oświatę.
8.    Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
9.    Nieuwzględnienie godzin ponadwymiarowych w subwencji – czy to problem?
10.    Nauczanie indywidualne i zindywidualizowana ścieżka kształcenia – finansowe wyzwanie dla samorządu.
11.    Świetlica szkolna – jak wykorzystać godziny ponadwymiarowe nauczycieli.
12.    Wpływ zapisów w arkuszu organizacji szkoły na budżet szkoły i budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
13.    Dane wykazane w SIO a wysokość subwencji – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu SIO a wysokość otrzymanej subwencji . Na co należy szczególnie uważać, aby nie stracić finansowania w subwencji oświatowej.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha