zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach i opłatach lokalnych

17 listopad 2021 10:00-14:00

295 zł netto

Data szkolenia:

17.11.2021

Godziny szkolenia:

10.00 – 14.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 14.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

15.11.2021

Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 265 zł netto / os.

Cel szkolenia:
Wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w zakresie zarządzania opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innymi podatkami i opłatami samorządowymi.

Obecnie, niewiele pozostało czasu do końca 2021 roku, tak aby podjąć wszystkie niezbędne działania aby zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2016 rok. Ważne jest podjęcie takich działa, aby wierzyciel samorządowy, o ile nie jest równocześnie organem egzekucyjnym posiadał pełnię wiedzy, o dacie przerwania przedawnienia, czyli tym zdarzeniu, o którym jest mowa w art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej – „bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.”


WAŻNE:!!!! Uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie wzory: Karty odpisu przedawnionej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - z poleceniem odpisu kwoty przedawnionej / wzór zarządzenia w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank / skok informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego / wzór zarządzenia w sprawie zasad postępowania dotyczącego nabycia spadku.


Podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na następujące kwestie:

- Jak przepisy prawa definiują - wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony z art. 70 § 4 OP;
- Jak skonstruować wniosek o zaliczeniu nadpłaty na poczet należności przyszłych;
- Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak pod-stawa do wystawienia tytułu wykonawczego TW - 1
- Kiedy wydajemy decyzję o stwierdzeniu nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- Kiedy osoba bliska tzw. „wyręczyciel” może zapłacić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jaki to ma związek z opłatą „śmieciową”
- Czy za brak reakcji na powstałą nadpłatę w opłacie za gospodarowanie odpadami komu-nalnymi pracownik urzędu ponosi odpowiedzialność.
- Jak zwrócić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi spadkobiercom.
- Kto odpowiada za zaległości podatkowe spadkodawcy – właściciela nieruchomości / po-datnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki w zakresie zarządzania należnościami w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w samorządowych podatkach i opłatach.


Informacje o prowadzącym: 

freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE; członek Stowarzy-szenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miej-skiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obra-chunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor ponad 130 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek sa-morządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego. Trener i wykładowca (m. in. trener i wykła-dowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz wielu firm szkole-niowych.absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pienięż-nych.” Oraz cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Zarządzanie wpłatą w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w po-datkach i innych opłatach.
a) zapłata opłaty przez osobę bliską;
b) rozliczenie wpłaty – zasady zaliczania wpłat na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia;
c) nowe / obowiązujące od 1 września 2019 roku zasady zaliczania dokonanych wpłat;
d) ustalenie kosztów upomnienia;
e) zasady postępowania w przypadku nieuiszczonych kosztów upomnienia;
f) wydawanie postanowień w zakresie zarządzania wpłatą opłaty za gospodarowanie od-padami komunalnymi.

2. Przedawnienie zobowiązania podatkowego − definicja i skutki dla wymiaru - powstanie zobowiązania w opłacie i sposoby jego wygaśnięcia (efektywne i nieefektywne); cel insty-tucji przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, liczenie terminu przedawnienia zobowią-zania w opłacie a wpływ prawa lokalnego (termin podstawowy a sposób jego obliczania, terminy płatności opłaty), omówienie przykładów praktycznych;  upływ terminu przedawnienia – skutki materialnoprawne i procesowe;  czy dla upływu terminu przedawnienia ma znaczenie to czy opłata została określona w deklaracji bądź w decyzji.

3. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia: definicja zawieszenia biegu terminu przedawnienia, czy można zawiesić termin przedawnienia jeśli termin ten jeszcze się nie rozpoczął, czy „zawieszony okres” dolicza się do biegu terminu przedawnienia po ustąpieniu okoliczności zawieszenia; skutki zawieszenia dla wymiaru opłaty, omówienie przykładów praktycznych – tezy orzecznictwa; odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty opłaty lub zaległości z jej tytułu, obliczanie biegu terminu przedawnienia, rozpoczęcie i zakończenie okresu zawieszenia biegu terminu przedawnienia, wpływ braku terminowości dokonanej wpłaty należności przez podatnika zgodnie z decyzją administracyjną; wszczęcie postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe a zawieszenie biegu terminu przedawnienia opłaty, przestępstwo i wykroczenie skarbowe w opłacie, naliczanie dalszego biegu terminu przedawnienia, warunek zawieszenia biegu terminu przedawnienia na skutek podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia związanego z niewykonaniem zobowiązania podatkowego, odpowiedzialność organu za zawiadomienie podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania z tytułu opłaty jak i rozpoczęciu bądź dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia, tezy za i przeciw stosowaniu procedur karnoskarbowych; wniesienie skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą zobowiązania w opłacie a zawieszenie biegu terminu jego przedawnienia, określenie terminu i okoliczności rozpoczyna się i zakończenia okresu zawieszenia biegu terminu przedawnienia, zwrot akt sprawy, wpływ cofnięcia skargi na zawieszenie; postępowanie zabezpieczające a wpływ na bieg terminu przedawnienia, m.in. wydanie decyzji o zabezpieczeniu, „uzasadniona obawa”, uprawdopodobnienie uchylania się od zapłaty, charakter prawny decyzji o zabezpieczeniu, tok postępowania organu, znaczenie dobrowolności i przymusu wykonania zabezpieczenia, wpływ doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, stwierdzenie nieważności decyzji o zabezpieczeniu; możliwość wielokrotnego zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

4. Przerwanie biegu terminu przedawnienia: definicja „przerwania biegu terminu przedawnienia” oraz jego skutki dla wymiaru opłaty okoliczności przerwania biegu terminu przedawnienia, znaczenie „nowego biegu terminu przedawnienia”, skutki wystąpienia przesłanki przerywającej bieg terminu przedawnienia w sytuacji gdy termin ten jeszcze się nie rozpoczął; szczególna sytuacja przerwania biegu terminu przedawnienia wskutek ogłoszenia upadłości (ogłoszenie upadłości przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia); przerwanie biegu terminu przedawnienia wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony; znaczenie „czynności egzekucyjnej”, „środka egzekucyjnego”, „zastosowania środka egzekucyjnego” oraz „zawiadomienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego”, zakres środków egzekucyjnych przerywających bieg terminu przedawnienia − tezy orzecznictwa; zastosowanie kolejnych środków egzekucyjnych a przerwanie biegu terminu przedawnienia; zastosowanie środka egzekucyjnego i uchylenie decyzji wymiarowej wpływ na zniweczenie skutku przerwania biegu terminu przedawnienia − kierunki orzecznicze; umorzenie postępowania egzekucyjnego a skuteczność przerwania biegu terminu przedawnienia poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego.

5. Zasady wystawiania upomnień – wszystko o upomnieniu na zaległość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: terminy wystawiania upomnień; istota upomnienia; zna-czenie upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym; elementy upomnienia; podpis w upomnieniu; doręczenie upomnienia pełnomocnikowi; „pojemność” upomnienia; upoważnienie do podpisu upomnienia – wymóg czy konieczność; obowiązek w zapłacie kosztów upomnienia; doręczanie upomnień osobie przebywającej za granicą; ulgi w spłacie kosztów upomnienia – procedura w zakresie ulg; przedawnienia w upomnieniu – doręczenia, windykacja kosztów; koszty upomnienia w kontekście znowelizowanej ustawy o finansach publicznych; odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

6. Wniosek egzekucyjny i tytuł wykonawczy na obowiązki o charakterze pieniężnym: terminy w podejmowaniu czynności; istota wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej; tytuł wykonawczy i dokumenty towarzyszące TW-1; rodzaje tytułów wykonawczych; obowiązki wierzyciela w zakresie współpracy z organem egzekucyjnym.

7. Odpowiedzialność spadkobiercy za zaległości podatkowe.

8. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika.

9. Likwidacja nadpłat w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych opłatach i podatkach: pojęcie nadpłaty; określnie wysokości nadpłaty; stwierdzenie nadpłaty; zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych lub należności bieżących; zasady zwrotu nadpłaty; oprocentowanie nadpłaty; przedawnienie nadpłaty; zwrot nadpłaty spadkobiercom; nadpłata jako wierzytelność w postępowaniu egzekucyjnym.

 


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha