zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja V - P. Wąż

16 marzec 2023 09:00-15:00

325 zł netto

 

Data szkolenia:

16.03.2023

Godziny szkolenia:

9.00 – 15.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 15.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

14.03.2023

Cena szkolenia: 325 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 295 zł netto / os.

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!


Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest wskazanie prawidłowych rozwiązań w przedmiocie kontrowersyjnych i pro-blematycznych zagadnień dotyczących wybranych kwestii z zakresu prawa pracy oraz bezpie-czeństwa i higieny pracy.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy niezbędnej do rozstrzygnięcia przedstawionych w jego trakcie problemów w praktyce. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane rozbieżności wystę-pujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień, a także stanowiska Mi-nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy. Każde z za-gadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.


Adresaci szkolenia:

- pracodawcy i pracownicy,

- osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową,

- pracownicy służby BHP oraz osoby wykonujące jej zadania,

- osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu będącej przedmiotem szkolenia.


Informacje o prowadzącym: 

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpo-wiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze od-powiadają przepisy. Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

[01] Czy pracodawca jest zobowiązany zrekompensować koszt zakupu okularów korygujących wzrok pracownikowi zatrudnionemu na część etatu, który w niektóre dni pracuje mniej niż 4 go-dziny?
[02] Czy zawiadomienie o ukaraniu należy usunąć z akt osobowych pracownika, którego stosu-nek pracy zakończył się przed upływem roku od nałożenia kary porządkowej?
[03] Czy pracownik ma prawo do świadczenia urlopowego (tzw. wczasów pod gruszą) jeżeli jego 14-dniowy wypoczynek przypadał na przełomie roku kalendarzowego?
[04] Czy pracownik przebywający przez cały rok kalendarzowy na świadczeniu rehabilitacyjnym ma prawo do urlopu wypoczynkowego?
[05] Czy zachorowanie na chorobę zakaźną (m.in. COVID-19) może być uznane za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową?
[06] Jak ustalić okres 3-miesięcznej oraz 3-dniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny?
[07] Czy pracodawca musi ukończyć szkolenie BHP dla osób kierujących, jeśli nie nadzoruje bezpośrednio procesu prac np. na budowie?
[08] Jak ustalić wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym po przepracowaniu całego no-minału czasu pracy pracownik rozchorował się?
[09] Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego w dniach i godzinach pracownikowi, któremu w trakcie roku zmienia się norma czasu pracy z uwagi na uzyskany stopień niepełnosprawności?
[10] Czas pracy w dniu zmiany czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy?
[11] Jak prawidłowo określić nomę czasu pracy niepełnoetatowca w informacji o warunkach za-trudnienia (art 29 § 3 KP)?
[12] Czy każde stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno spełniać wymagania z rozporządzenia (podnóżek, drukarka, skaner, trackball itp.) i czy w sytuacji niespełnienia tych wymogów pracownik ma prawo do okularów korygujących wzrok?
[13] Czy „przedstawiciel załogi” musi być powołany u każdego pracodawcy?
[14] Czy pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego, jeżeli jego żona jest cudzoziemką i ko-rzystała z urlopu macierzyńskiego na zasadach obcego prawa pracy?
[15] Czy umowa o zakazie konkurencji wiąże pracownika po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę na zasadach art. 231 KP?
[16] Czy wysokość refundacji zakupu okularów korygujących wzrok może być uzależniona od wady wzroku?
[17] Czy do okresu ochronnego z art. 53 § 1 pkt 1b wliczamy okres choroby?
[18] Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik, aby wymienić świetlówkę w miejscu pra-cy?
[19] Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu ojcowskiego w razie zaistnienia szcze-gólnych potrzeb zakładu pracy?
[20] Jaki jest skład zespołu powypadkowego w związku z wypadkiem pracownika tymczasowe-go?
[21] Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń?
[22] Czy w przypadku zmiany formy organizacyjnej przedsiębiorstwa, np. przekształcenie jednoo-sobowej działalności gospodarczej w spółkę, czy spółki cywilnej w spółkę z o.o. – pracodawca ma obowiązek stosować procedurę informacyjną z art. 231 KP?
[23] Czy szkolenie wstępne bhp odbyte przez zleceniobiorcę, praktykanta czy pracownika tym-czasowego zwolni go z obowiązku odbycia tego szkolenia po zawarciu umowy o pracę z tym sa-mym podmiotem?
[24] Czy nieobecność w pracy skraca 3-miesięczny okres powierzenia innej pracy na zasadach art. 42 § 4 KP?
[25] Czy można zawrzeć z cudzoziemcem umowę o pracę na czas nieokreślony?
[26] Jaka jest częstotliwość szkoleń okresowych BHP brygadzisty pracującego na wysokości?
[27] Czy pracownik zatrudniony jednocześnie u dwóch pracodawców ma prawo do dwóch od-praw emerytalno-rentowych?
[28] Czy można obniżyć wymiar etatu w trybie art. 1868 KP po wykorzystaniu 35 miesięcy urlopu wychowawczego lub wykorzystaniu 5 jego części ?
[29] Czy wywieszanie harmonogramu czasu pracy (grafiku) „na bramie”, w szatni lub innym ogólnie dostępnym miejscu na terenie zakładu pracy narusza RODO?
[30] Czy instruktaż stanowiskowy może zostać przeprowadzony przez brygadzistę przy współu-dziale wyszklonego pracownika z długim stażem w firmie, nie posiadającego szkolenia dla kieru-jących?
[31] Godziny nadliczbowe ciężarnej oraz niepełnosprawnego osoby zarządzającej w imieniu pra-codawcy zakładem pracy.
[32] Czy wynagrodzenie za pracę może zostać określone w umowie o pracę przez podanie kwoty rocznej pensji?
[33] Czy w skierowaniu na badania profilaktyczne należy podać czas pracy przy monitorze ekra-nowym?
[34] Czy w skierowaniu na badania profilaktyczne należy określać poziom wysokości, na jakiej pracownik wykonuje pracę?
[35] W jakiej wysokości wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za dzień nieobecności w pracy związany z zabiegiem po zakończonym okresie chorobowego spowodowanego wypadkiem przy pracy?
[36] Czy pracownik jest zobowiązany odpracować urlop na prawach urlopu macierzyńskiego je-żeli sąd opiekuńczy oddalił wniosek o przysposobienie dziecka?
[37] Czy żona pracownika musi przedstawić upoważnienie do odbioru wynagrodzenia za pracę należnego jej mężowi pozostającemu w śpiączce?
[38] Czy zwolnienie od pracy na dziecko do 14 roku życia należy wykorzystać w pełnych godzi-nach?
[39] Czy okres używalności ŚOI oraz odzieży obuwia/roboczego należy liczyć od daty produkcji czy od daty wydania pracownikowi do rzeczywistego używania?
[40] Czy w świadectwie pracy należy podać liczbę przepracowanych godzin nadliczbowych?
[41] Czy w trybie art. 362 KP pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy jedynie w niektóre dni tygodnia?
[42] Jaki urlop przysługuje pracownicy, która urodziła dziecko podczas korzystania z urlopu ro-dzicielskiego bądź urlopu wychowawczego?
[43] Czy w regulaminie pracy należy zamieścić wykaz prac wzbronionych młodocianym lub ko-bietom, jeżeli pracodawca w ogóle nie zatrudnia takich osób?
[44] W jakich przypadkach należy dopełnić podstawę ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzy-stany urlop wypoczynkowy?
[45] Jaki okres zatrudnienia należy wpisać do świadectwa pracy w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia w trybie art. 36 § 6 KP oraz art. 361 KP?
[46] Czy orzeczenie z badań psychotechnicznych należy przechowywać w aktach osobowych?
[47] Jakimi kosztami może zostać obciążony pracodawca w przypadku odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego?
[48] Czy pracownik tymczasowy ma prawo do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności, a jeśli tak, to jak ustalić jego wymiar?
[49] Czy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych mają prawo otrzy-mać odzież roboczą?
[50] Czy pracownik służby BHP może utrwalać nieprawidłowości w zakładzie pracy robiąc zdjęcia pracownikom?
[51] Czy pracownikowi należy zrefundować koszt zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli badania okulistyczne nie zostały przeprowadzone w ramach badania wstępnego, okresowego lub kontrolnego?
[52] Jak ustalić czas pracy i wynagrodzenie pracowników w przypadku ustanowienia zakładowego dnia wolnego od pracy (np. rocznica powstania firmy)?
[53] Jak ustalić liczbę średniotygodniowych godzin nadliczbowych?
[54] Czy pracownicy niepełnosprawni, zatrudnieni na część etatu, mogą pracować w godzinach ponadwymiarowych?
[55] Czy liczenie limitu umów terminowych 3/33 ulega przerwaniu po przejęciu zakładu pracy na zasadach art. 231 KP?
[56] Za jaką część okresu pozostawania bez pracy pracownik przywrócony do pracy zachowuje prawo do urlopu wypoczynkowego?
[57] Czy w przypadku zatrudnienia dwóch kobiet w ponad 20-osobowym zakładzie pracy praco-dawca jest zobowiązany utworzyć dla nich oddzielne pomieszczenia higieniczno-sanitarne?
[58] Czy pracownik może wyrazić zgodę na potrącenia z wynagrodzenia wszelkich przyszłych wierzytelności?
[59] Czy pracownikom na stanowiskach administracyjno-biurowych należy zapewnić napoje pro-filaktyczne?
[60] W jakich przypadkach wypadek podczas dyżuru będzie uznany za wypadek przy pracy?


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha