zaproponuj szkolenia

Online: KAZUSY I KONTROWERSJE Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP - edycja VI - Piotr Wąż

27 czerwca 2024 09:00-15:00

365 zł netto

 

Data szkolenia:

27.06.2024

Godziny szkolenia:

9.00 – 15.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 15.00 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

25.06.2024

Cena szkolenia: 365 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 335 zł netto / os.

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wskazanie prawidłowych rozwiązań w przedmiocie kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień dotyczących wybranych kwestii z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy niezbędnej do rozstrzygnięcia przedstawionych w jego trakcie problemów w praktyce. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane rozbieżności wystę-pujące w doktrynie i orzecznictwie w zakresie analizowanych zagadnień, a także stanowiska Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektoratu Pracy. Każde z zagadnień zostanie omówione na tle licznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.


Adresaci szkolenia:

- pracodawcy i pracownicy,

- osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową,

- pracownicy służby BHP oraz osoby wykonujące jej zadania,

- osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu będącej przedmiotem szkolenia.


Informacje o prowadzącym: 

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie ma charakter warsztatowy. W jego trakcie prowadzący podejmuje próbę odpowiedzi na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy. Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

[01] Czy konieczne są badania lekarskie pracownika podejmującego pracę po wypadku przy pracy?
[02] Do którego dnia trwa umowa o pracę, której okres obowiązywania wydłużył się na podstawie art. 177 § 3 KP, jeżeli poród nastąpił przed harmonogramowymi godzinami pracy?
[03] Czy pracownik nocnej zmiany w okresie wypowiedzenia ma prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy?
[04] Czy można zmienić rodzaj umowy o pracę na mocy wypowiedzenia zmieniającego?
[05] Czy pracodawca może przyjąć surowsze standardy trzeźwości od zapisanych w art. 46 ustawy o wychowaniu trzeźwości („stan nietrzeźwości” i „stan po użyciu”)?
[06] Jak ustalić wielomiesięczny okres obowiązywania terminowej umowy o pracę?
[07] W jaki sposób ustalić okres ochronny pracownika korzystającego z obniżonego wymiaru etatu na zasadach art. 1868 KP?
[08] Czy obowiązek zapoznania pracownika z ryzykiem zawodowym może zostać zrealizowany podczas szkolenia BHP?
[09] Czy pracownik zatrudniony jednocześnie na dwóch umowach o pracę powinien posiadać podwójną dokumentację pracowniczą?
[10] Czy pracownik niepełnosprawny zatrudniony w wymiarze poniżej 3/4 etatu ma prawo do przerwy na gimnastykę?
[11] Czy opieka na dziecko na podstawie art. 188 KP ulega przerwaniu z powodu choroby?
[12] W jakich przypadkach urlop bezpłatny nie obniża wymiar urlopu wypoczynkowego?
[13] Czy odprawa pośmiertna przysługuje członkom rodziny pracownika, który zmarł po zakończeniu obowiązywania umowy o pracę w wyniku wypadku przy pracy, któremu uległ jeden dzień przed ustaniem stosunku pracy?
[14] Czy można zmienić oświadczenie w przedmiocie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem? Czy pracodawca może narzucić termin na złożenie tego typu oświad-czenia?
[15] Czy dopuszczalna jest umowa w sprawie transferu urlopu wypoczynkowego na innego pracodawcę?
[16] Kogo należy zaliczyć do grupy: „pracownicy niewymienieni w § 14 ust. 2 pkt 1-5 SzkolBhpR”?
[17] Czy pracownik zatrudniony na część etatu ma prawo do dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu dla niego harmonogramowo wolnym od pracy?
[18] Jakich zasad przestrzegać przy zawieraniu umów o pracę na zastępstwo?
[19] Ile godzin trwa urlop ciężarnej pracownicy, która będąc objęta systemem równoważnego czasu pracy świadczy pracę w wymiarze 8 godzin?
[20] Jakie działania należy podjąć w przypadku zagubienia dokumentu z danymi osobowymi (np. świadectwa pracy) przechowywanego w dokumentacji osobowej?
[21] Czy należy wyznaczyć dzień wolny za niedzielę zaplanowaną w grafiku, w którą pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego?
[22] Czy do okresu odpracowania w ramach tzw. umowy lojalnościowej wliczamy okresy urlopów i innych usprawiedliwionych zwolnień od pracy?
[23] Czy pracodawca może udostępnić dane osoby, która sporządziła notatkę służbową na zachowanie pracownika?
[24] Na jakich zasadach można całej załodze czasowo pogorszyć warunki zatrudnienia wynikające z umów o pracę lub zakładowych źródeł prawa pracy?
[25] Czy pracownik zatrudniony na równoczesnych dwóch umowach o pracę z tym samym pracodawcą może być objęty podstawowym systemem czasu pracy w ramach pierwszej umowy i weekendowym systemem czasu pracy w ramach drugiej umowy?
[26] Czy należy udzielić dnia wolnego za czas przejazdu w podróży służbowej przypadający na astronomiczne święto lub niedzielę?
[27] Czy pracownicy służby BHP mogą pracować zdalnie?
[28] Czy wskazaną w kwestionariuszu osobowym osobę, którą należy poinformować w razie wypadku pracownika należy zawiadomić o posiadaniu jej danych osobowych, czyli zrealizować względem niej obowiązek informacyjny z art. 14 RODO?
[29] W jakich zagadnieniach pracodawca jest zobowiązany zawiadomić PIP?
[30] Jak ustalić upływ terminu „raz na X lat” w kontekście szkoleń okresowych?
[31] Czy w regulaminie pracy można przewidzieć karę pieniężną za spóźnienia do pracy?
[32] W jakich sytuacjach można przechowywać w aktach osobowych kopię aktu stanu cywilnego?
[33] Czy pracownik ma prawo do dni na poszukiwanie pracy, jeżeli pracodawca udzielił mu urlopu w trybie art. 1671 KP i zwolnił z obowiązku świadczenia pracy do końca okresu rozliczeniowego?
[34] O czym należy pamiętać zatrudniając pracownika na ½ etatu?
[35] Czy dopuszczalne jest zawarcie w umowie na okres próbny klauzuli, na której podstawie staje się ona umową o pracę na czas nieokreślony?
[36] Kiedy przedawnia się niewykorzystany w danym roku kalendarzowym urlop na żądanie?
[37] Czy pracownik ma prawo do urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci i pogrzebu drugiej żony dziadka?
[38] Czy pracodawca może planować w grafiku godziny ponadwymiarowe?
[39] Czy ta sama przyczyna może stanowić jednocześnie podstawę kary porządkowej i zwolnienia z pracy?
[40] Jakie są konsekwencje zgody lekarza na niestosowanie wobec pracownika niepełnosprawnego ograniczeń wynikających z art. 15 ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?
[41] Czy nieodpracowane godziny wyjścia prywatnego można zrekompensować czasem wolnym udzielonym za pracę w godzinach nadliczbowych?
[42] Czy można zawrzeć umowę na okres próbny z pracownikiem, który pracował już na tym samym stanowisku jako zleceniobiorca, pracownik tymczasowy lub odbywał staż?
[43] Na jakich zasadach przyznać urlop wypoczynkowy w kolejnym roku pracy, jeżeli w poprzednim roku (pierwszym roku pracy) pracownik nie przepracował pełnego miesiąca?
[44] Czy choroba przypadająca na sobotę, w którą pracownik miał odpracowywać „wydłużony weekend” wymaga odpracowania w innym dniu okresu rozliczeniowego?
[45] Czy pracownik ma prawo do wypłaty wynagrodzenia w dniu nieobecności w pracy następującym po późno zakończonej podróży służbowej (relacja pomiędzy art. 132 KP a § 3 ust. 5 UsprNieobR
[46] Z ilu dni urlopu na żądanie może skorzystać pracownik zatrudniony jedynie przez część roku kalendarzowego?
[47] Czy informację o warunkach zatrudnienia można zamieścić w umowie o pracę?
[48] Czy w przypadku wyznaczenia dodatkowych przerw w systemie skróconego czasu pracy pracownik ma prawo do przerw z art. 134 KP?
[49] Na jakich zasadach i w jakim zakresie praca w gospodarstwie rolnym wpływa na uprawnienia pracownicze?
[50] Czy można skutecznie rozwiązać umowę o pracę w trybie art. 53 KP z pracownikiem pozostającym w śpiączce?

Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy. Ewentualne zmiany będą wprowadzone jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha