zaproponuj szkolenia

Online: Najnowsze i planowane zmiany w prawie pracy - dr Piotr Wąż

19 kwiecień 2023 10:00-15:00

295 zł netto

Uwaga! Nowy, zaktualizowany program (marzec 2023)!

Szkolenie stanowi próbę rozstrzygnięcia szeregu kontrowersji pojawiających się w praktyce na tle stosowania najnowszych przepisów prawa pracy.

Data szkolenia:

19.04.2023

Godziny szkolenia:

10.00 – 15.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 – 15.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

17.04.2023

Cena szkolenia: 295 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z jednej instytucji: 275 zł netto / os.


Cel szkolenia:

- pracę zdalną,
- możliwość kontroli pracowników na obecność alkoholu i środków podobnie działających do alkoholu,
- nową część E akt osobowych,
- dyrektywę o przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (Nr 2019/1152);
- dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (2019/1158).


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa pracy w zakresie objętym programem. Przedmiotowe regulacje prawne zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.


Adresaci szkolenia: 

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.


Informacje o prowadzącym: 

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie stanowi próbę rozstrzygnięcia szeregu kontrowersji pojawiających się w praktyce na tle stosowania najnowszych przepisów prawa pracy.
1) Jak powinna przebiegać zakładowa procedura kontroli pracownika na obecność alkoholu i po-dobnie działających środków? NOWOŚĆ!
2) Czy w celu udowodnienia pracownikowi naruszenia obowiązku trzeźwości pracodawca musi przeprowadzić kontrolę zarówno metodą utleniania elektrochemicznego oraz spektrometrii w podczerwieni? NOWOŚĆ!
3) Czy w ramach zakładowej procedury na obecność alkoholu lub innych podobnie działających środków można wprowadzić obowiązek poddania się badaniom laboratoryjnym lub skierować na takie badania pracownika na jego żądanie? NOWOŚĆ!
4) Czy pracodawca może kontrolować pracowników wykonujących pracę zdalną na obecność alkoholu lub podobnie działających środków? NOWOŚĆ!
5) Czy pracodawca, który nie wprowadził zakładowej procedury kontroli na obecność alkoholu lub innych podobnie działających środków musi wydzielić w aktach osobowych nową część E? NOWOŚĆ!
6) Jakie zasady rządzą prowadzeniem nowej części E akt osobowych? NOWOŚĆ!
7) Czy pracodawcza musi zaakceptować wniosek o pracę zdalną okazjonalną?
8) W jaki sposób długość obowiązywania umowy na okres próbny zostanie uzależniona od na-stępującej po niej umowy o pracę na czas określony?
9) W jakich przypadkach długość obowiązywania umowy o pracę na okres próbny będzie można wydłużyć i czy dotyczy to również obowiązujących tego typu umów?
10) W jakich przypadkach konieczne będzie podanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umo-wy o pracę zawartej na okres próbny?
11) Jakie zmiany zajdą w zakresie zatrudniania na umowach o pracę na czas określony i czy obejmą one obowiązujące tego typu umowy?
12) Na czym polega rozszerzenie zakresu przepisów dotyczących zakazu niekorzystnego trakto-wania?
13) Czy po umowie o pracę na okres próbny można zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślo-ny?
14) Jakie nowe elementy pojawią się w treści tzw. informacji dodatkowej (art. 29 § 3 KP), czyli in-formacji o warunkach zatrudnienia?
15) Jak zmieni się treść tzw. informacji dodatkowej wydawanej pracownikom wyjeżdżającym służ-bowo za granicę?
16) Jak należy postąpić ze „starymi” informacjami dodatkowymi?
17) Jak prawidłowo sporządzić informację dodatkową poprzez odwołanie się do przepisów?
18) Jakie nowe informację trzeba będzie zawrzeć w umowie o pracę?
19) Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w zakresie informowania o możliwości zatrudnie-nia na pełnym lub niepełnym etacie; możliwościach awansu; wolnych stanowiskach pracy?
20) Co zmieni się w zakresie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz podnoszących wiedzę ogólną pracowników?
21) Na czym polega zmiana w zakresie zakazu podejmowania dodatkowej pracy?
22) Na jakich zasadach pracownik będzie mógł złożyć wniosek o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę lub zmianę wymiaru etatu?
23) Na czym polegają zakazane przygotowania do zwolnienia pracownika w okresie ochronnym?
24) Jak zmienią się przepisy w zakresie ochrony trwałości stosunku pracy pracowników korzysta-jących z uprawnień związanych z rodzicielstwem?
25) Jak zmienią się przepisy dotyczące uprawnień pracowników opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 4?
26) O ile wydłuży się urlop rodzicielski rodziców biologicznych i adopcyjnych oraz rodziców dziec-ka z orzeczeniem o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie za-grażającej życiu?
27) O ile wydłuży się urlop rodzicielski w przypadku łączenia go z pracą?
28) Jakie konsekwencje wynikają z faktu uchylenia przepisów dotyczących korzystania z urlopu rodzicielskiego w trybie tzw. wniosku długiego?
29) Na jakich zasadach będzie można skorzystać ze zwolnień od pracy z powodu działania siły wyższej oraz w pilnych sprawach rodzinnych?
30) Jakie zdarzenie będzie mogło zostać uznane za „siłę wyższą”?
31) Jakie zmiany zajdą w zakresie urlopu ojcowskiego i czy będą one dotyczyły rodziców dzieci, które w dniu wejścia w życie noweli będą miały więcej niż 1 rok życia?
32) Według jakich reguł pracownicy będą mogli korzystać z urlopów opiekuńczych?
33) Jaki jest zakres podmiotowy osób, na które będzie można uzyskać urlop opiekuńczy?
34) Czy urlop opiekuńczy będzie płatny i czy okres korzystania z niego będzie wliczany do stażu pracy?
35) Z jakich nowych form elastycznego zatrudnienia będą mogli skorzystać pracujący rodzice?
36) Jakie nowe wykroczenia zostaną wprowadzone do przepisów kodeksowych?
37) Jakie zmiany zostaną wprowadzone w zakresie przerw w pracy?
38) Na jakich zasadach będzie możliwa praca zdalna okazjonalna - na wniosek pracownika?
39) Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy zdalnej w przypadku zaistnienia siły wyż-szej lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii?


Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy. Ewentualne zmiany będą wprowadzone jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.

*Nota prawna: nazwa i program szkolenia został opracowany przez autora – dr Piotra Węża, do którego należą prawa autorskie. Jakiekolwiek kopiowanie, przedruk, przeróbka, opracowanie, ad-aptacja, rozpowszechnianie, w szczególności przez instytucje i firmy zajmujące się działalnością szkoleniową i edukacyjną oraz wykładowców i trenerów szkoleń całości lub fragmentów bez pi-semnej zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej wyrażonej w art. 115 – 117 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018, poz. 1191 ze zm.).


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

%MCEPASTEBIN%

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha