zaproponuj szkolenia

Online: Sprzedaż gruntów na rzecz użytkownika wieczystego

08 sierpnia 2024 10:00-14:00

290 zł netto

Obsługa wniosków i żądań wieczystych użytkowników w przedmiocie wykupu nieruchomości na podstawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami z 2023 r.


  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przedstawienie najbardziej aktualnych zagadnień i problemów prawnych związanych ze stosowaniem znowelizowanych przepisów dotyczących sprzedaży nieruchomości publicznych na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania w praktyce. W ramach webinarium zostaną podsumowane kierunki wykładni i praktyka stosowania przepisów dotyczących sprzedaży nieruchomości w trybie żądania użytkownika, ukształtowana przed upływem terminu wyznaczonego ustawą na zgłaszanie takich żądań. Szkolenie będzie się koncentrować na zaprezentowaniu i omówieniu zagadnień praktycznych dotyczących obsługi wniosków i żądań użytkowników kierowanych na podstawie nowelizacji, z uwzględnieniem dorobku praktyki oraz dostępnych interpretacji organów i piśmiennictwa prawniczego.


PROGRAM:
Zagadnienia wspólne
- Przestawienie i syntetyczne omówienie zmian wprowadzonych nowelizacją w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ich wpływu tych zmian na praktykę gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości;

Wniosek wieczystego użytkownika o sprzedaż na jego rzecz nieruchomości gruntowej
- Czy wniosek wieczystego użytkownika powinien być złożony w określonej formie? Jakie informacje, oświadczenia czy dokumenty powinien przedstawić wnioskodawca;

Omówienie zakresu ustaleń prawnych i faktycznych związanych z oceną złożonego wniosku wieczystego użytkownika:
1. Dopuszczalność złożenia wniosku sprzedaż w świetle znowelizowanej treści art. 32 ust. 1 u.g.n. Kiedy musi upłynąć 10 letni czas trwania umowy wskazany w ustawie;
2. Czy osoba, która nabyła prawo wieczystego użytkowania na rynku wtórnym również musi korzystać z nieruchomości nie mniej niż 10 lat?
3. Związek nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej i konsekwencje takich ustaleń w zakresie ustalania ceny sprzedaży oraz obniżenia ceny w stosunku do wartości nieruchomości.

- Uchwala lub zarządzenie wojewody ustalająca zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości na rzecz ich wieczystych użytkowników – w jakim zakresie zapisy tego aktu mogą uniemożliwić wieczystemu użytkownikowi nabycie własności nieruchomości?
- Przedstawienie i omówienie znowelizowanych zasad prowadzenia rokowań z wieczystym użytkownikiem w przedmiocie sprzedaży na jego rzecz nieruchomości gruntowej;
- Nowe zasady ustalania ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej przy sprzedaży na wniosek jej użytkownika wieczystego;
- Tryb procedowania wniosku i obowiązki prawne organu gospodarującego zasobem:

1. Zgoda właściwego organu stanowiącego na sprzedaż nieruchomości na rzecz wieczystego użytkownika;
2. Obowiązki informacyjne realizowane przez organ w związku ze sprzedażą na rzecz wieczystego użytkownika oraz ich podstawy prawne.

Żądanie sprzedaży nieruchomości gruntowej zgłaszane w trybie realizacji roszczenia na podstawie przepisów epizodycznych wprowadzonych nowelizacją
- Przedstawienie konstrukcji prawnej roszczenia wieczystego użytkownika o sprzedaż nieruchomości gruntowej ze wskazaniem różnic między żądaniem zgłaszanym w trybie roszczenia a wnioskiem składanym na podstawie przepisów ogólnych;
- Omówienie zakresu ustaleń prawnych i faktycznych związanych z oceną zgłoszonego żądania wieczystego użytkownika:
1. Termin i forma zgłoszenia żądania - omówienie przepisów i wątpliwości interpretacyjnych jakie mogą się z nimi wiązać
2. Ustalenie daty oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste jako spełnienia warunku przysługiwania użytkownikowi żądania sprzedaży. Czy data oddania w użytkowanie wieczyste to data zawarcia umowy, czy też może to być inne zdarzenie prawne?
3. Badanie treści umowy pod kątem wykonania zobowiązania określonego w jej treści. W jaki sposób organ może interpretować przesłankę spełnienia zobowiązania?
4. Zabudowa nieruchomości jako warunek powstania roszczenia i przysługiwania żądania sprzedaży nieruchomości gruntowej;
5. Związek nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej i konsekwencje takich ustaleń w zakresie ustalania ceny sprzedaży oraz obniżenia ceny w stosunku do wartości nieruchomości

Tryb procedowania żądania i obowiązki prawne organu gospodarującego zasobem:
1. Czy w trybie realizacji żądania wieczystego użytkownika prowadzi się rokowania i sporządza się protokół stanowiący podstawę sporządzenia aktu notarialnego?
2. Czy na sprzedaż nieruchomości w trybie żądania konieczne jest uzyskanie zgody organu stanowiącego (rady, sejmiku, wojewody)?
3. Czy przy sprzedaży nieruchomości na rzecz wieczystego użytkownika w trybie żądania sporządza się wykaz nieruchomości na podstawie art. 35 u.g.n.?

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha