zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Planowanie i rozliczanie czasu pracy krok po kroku - dr Piotr Wąż

15 maja 2024 09:00-15:00

365 zł netto

 

Data szkolenia:

15.05.2024

Godziny szkolenia:

9.00 – 15.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 15.00 - szkolenie z przerwami wg ustaleń z trenerem

Termin nadsyłania zgłoszeń:

13.05.2024

Cena szkolenia: 365 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 335 zł netto / os.

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy niezbędnej dla prawidłowego tworzenia harmonogramów czasu pracy (tzw. grafików), rozliczania czasu pracy z uwzględnieniem występujących w trakcie przyjętego okresu rozliczeniowego planowanych i nie-planowanych okresów nieobecności pracownika w pracy.
Po przybliżeniu kluczowych pojęć związanych z tą problematyką, prowadzący omawia pro-ces zarządzania czasem pracy, przechodząc przez każdy z trzech jego etapów - planowanie, reje-stracja i rozliczanie. Szczegółowo omawia zasady tworzenia, prowadzenia i weryfikacji dokumen-tów powstających na każdym z tych etapów, tj. harmonogramu czasu pracy (grafiku), przyjętych metod potwierdzania obecności w miejscu pracy (lista obecności, czytniki RCP itp.) oraz ewiden-cji czasu pracy.
Poszczególne bloki tematyczne szkolenia omawiane są na tle licznych przykładów obrazu-jących praktyczną stronę danego problemu, co pozwala lepiej zrozumieć jego istotę.
Udział w szkoleniu pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie planowania obsady stanowisk i zarządzania czasem pracy.

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:
• W jakich sytuacjach dochodzi do naruszenia doby pracowniczej i jakie z tego płyną na-stępstwa?
• Kiedy naruszenie doby pracowniczej nie będzie wykroczeniem?
• Jak prawidłowo zrównoważyć niezachowany odpoczynek dobowy?
• W jaki sposób zorganizować „łamanie zmian”, aby zachować wymagany odpoczynek tygo-dniowy?
• Ile dni maksymalnie „pod rząd” może pracownik świadczyć pracę?
• Jakie są zalety i wady długich okresów rozliczeniowych?
• W jakich przypadkach pracodawca nie jest zobligowany tworzyć grafiku?
• Kiedy grafik może ulec zmianie?
• Jak prawidłowo zmienić grafik?
• Jak ustalić nominał czasu pracy z uwzględnieniem ewentualnych nieobecności pracowni-ka w pracy?
• Jakie metody potwierdzenia obecności w pracy są odpowiednie dla pracy stacjonarnej, a jakie przy pracy zdalnej?
• Jak efektywnie zaplanować pracę w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy?
• Jak planować czas pracy w okresach nieregularnego zapotrzebowania na pracę pracow-nika?
• Jakie zagrożenia niesie ze sobą planowanie czasu pracy w 4-brygadówce?
• Jak ustalić czy aktualny poziom zatrudnienia pozwala na obłożenie wszystkich zmian?
• Jak zaplanować długie weekendy?
• Jak wydłużyć weekend pracownikowi niepełnosprawnemu?
• Jak najefektywniej ułożyć grafik pracownika zatrudnionego na część etatu?
• W jaki sposób tworzyć grafik w okresach planowanego urlopu wypoczynkowego?
• Jak w grafiku odnotować przerwany urlop wypoczynkowy?
• Kiedy powstają godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia normy czasu pracy a kiedy z tytułu przekroczenia przedłużonego dobowego wymiaru?
• W jakim terminie rekompensujemy godziny nadliczbowe dobowe oraz średniotygodniowe?
• Jak ustalić wynagrodzenie pracownika w przypadku odbioru czasu wolnego za pracę nad-liczbową w innym miesiącu?
• Jak ustalić liczbę godzin nadliczbowych średniotygodniowych?
• Jak zrekompensować pracę w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygo-dnia pracy (np. w tzw. „wolną sobotę”),
• Jak zrekompensować 12-godzinną pracę w nieroboczą sobotę?
• Jak zrekompensować pracę w niedzielę i święto?
• W jakiej wysokości dodatek należy wypłacić pracownikowi za pracę nadliczbową w „robo-czą niedzielę”, a jaki w niedzielę nieprzewidzianą do przepracowania?
• Jak rekompensować pracę w dniu harmonogramowo wolnym od pracy innym niż niedzie-la, święto czy drugi dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy?
• Jak ustalić przekroczenie średniotygodniowego limitu godzin nadliczbowych?
• Jak ustalić liczbę godzin nadliczbowych w przypadku nieprzepracowania przez pracowni-ka pełnego okresu rozliczeniowego?
• W jaki sposób odnotować w ewidencji czasu pracy pracę nadliczbowych i jej rekompensa-tę, wyjście prywatne, urlop, chorobowe, podróż służbową, czy dyżur?


Adresaci szkolenia:

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.


Informacje o prowadzącym: dr Piotr Wąż

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

1) Niezbędne pojęcia:
a) Doba pracownicza, przypadki jej naruszenia i konsekwencje,
b) Nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy,

2) Wybór systemu czasu pracy,
a) Wady i zalety podstawowego oraz równoważnego systemu czasu pracy,
b) Ustalenie wymaganej obsady w zmianowej organizacji pracy,

3) Ustalenie długości okresu rozliczeniowego,
a) Wady i zalety długich (np. 12-miesięcznych) okresów rozliczeniowych,
b) Zmiana długości okresu rozliczeniowego przed i po jego zakończeniu,
c) Nawiązanie i ustanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego,

4) Tworzenie harmonogramu czasu pracy (tzw. grafików),
a) Zasady tworzenia i zmiany grafików,
b) Kiedy nie tworzymy grafików?
c) Ustalenie nominału czasu pracy dla przyjętego okresu rozliczeniowego,
d) Grafik na cały okres rozliczeniowy i na jego część,
e) Planowanie w grafiku pracy w niedziele i święta,
f) Maksymalna w tygodniu liczba dni pracy,
g) Łamanie zmiany w grafiku,
h) Zmianowa organizacja pracy w grafiku,
i) Dni harmonogramowo wolne od pracy,
j) Planowanie tzw. „długich weekendów”,
k) Ustalenie łącznego tygodniowego czasu pracy,

5) Rejestracja czasu pracy:
a) Czytniki RCP, listy obecności i inne metody potwierdzania obecności w miejscu pracy,
b) Kiedy lista obecności z wykazem godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy?

6) Rozliczanie godzin nadliczbowych:
a) Kiedy rekompensujemy „dobówki” a kiedy „średniotygodniówki”?
b) Rekompensowanie godzin nadliczbowych dobowych czasem wolnym bądź wynagrodze-niem z dodatkiem,
c) Rekompensowanie godzin nadliczbowych średniotygodniowych dniem wolnym bądź wy-nagrodzeniem z dodatkiem,
d) Ustalenie kosztu rekompensaty czasem/dniem wolnym w relacji do rekompensaty pienięż-nej,
e) Rekompensata ponad 8-godzinnej pracy w niedzielę, święto oraz w harmonogramowo wolną sobotę,

7) Prowadzenie ewidencji czasu pracy:
a) Ruchomy czas pracy w ewidencji,
b) Czy w ewidencji odnotowujemy przerwy w pracy?
c) Ewidencja bez odnotowywania godzin pracy,
d) Odnotowywanie w ewidencji:
- godzin pracy,
- podróży służbowych,
- nieobecności w pracy,
- dyżurów pod telefonem,
- godzin nadliczbowych,
- czasu wolnego udzielonego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych,
- dni wolnych udzielanych w zamian za pracę w niedzielę, święto oraz w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
- tzw. wyjść prywatnych,
e) Godziny ponadwymiarowe i ich rekompensata.

 


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha