zaproponuj szkolenia

Online: Praca zdalna w 2024 r. – organizacja, dokumentacja pracownicza, czas pracy, monitoring. Jak wprowadzić, zorganizować i rozliczać pracę zdalną? - P. Wąż

09 października 2024 09:00-14:00

325 zł netto

Data szkolenia:

9.10.2024

Godziny szkolenia:

9.00 – 14.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 14.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

7.10.2024

Cena szkolenia: 325 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 295 zł netto / os.

NOWY! Zaktualizowany program!

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!

Podczas szkolenia dowiesz się, m.in.:

• Jakie są założenia nowej dyrektywy w sprawie prawa do bycia offline i jak dyrektywa ta może wpłynąć na pracę zdalną? NOWOŚĆ!
• Czy pracownik świadczący pracę w hybrydzie (częściowo zdalnie, częściowo stacjonarnie), w dniu pracy domowej może zostać wezwany do zakładu pracy?
• Czy pracodawca może kontrolować pracowników zdalnych na obecność alkoholu lub po-dobnie działających środków?
• W jaki sposób powinna zostać uregulowana praca zdalna w przepisach zakładowych?
• Jakie elementy dokumentacji pracowniczej są charakterystyczne dla pracy zdalnej?
• Czy każdy pracodawca musi posiadać porozumienie w sprawie pracy zdalnej lub regulamin pracy zdalnej?
• Jakim system czasu pracy najlepiej objąć pracowników świadczących pracę zdalnie?
• W jaki sposób wprowadzić każdą z form pracy zdalnej, tj.: standardową, nadzwyczajną i oka-zjonalną?
• Jakie formy monitoringu mogą być stosowane w zakresie pracy zdalnej?
• W jakich przypadkach pracodawca może zlecić pracę zdalną wbrew woli pracownika, a kiedy wymaga to jego zgody?
• W jakich przypadkach nie trzeba odnotowywać liczby przepracowanych godzin oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy pracownika świadczącego pracę zdalnie?
• Jak zorganizować stanowisko pracy zdalnej?
• Czy pracodawca ma możliwość weryfikacji warunków lokalowych i technicznych do wykony-wania pracy zdalnej nadzwyczajnej?
• Czy pracodawca jest zobligowany do wprowadzenia pracy zdalnej na wniosek pracownika?
• Na jakich zasadach pracownik lub pracodawca mogą zrezygnować ze świadczenia pracy w formie zdalnej?
• Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy względem pracownika świadczącego pracę w formie zdalnej?
• Jak rozliczać zadania powierzone pracownikom w ramach pracy zdalnej?
• Na jakich zasadach pracodawca może przeprowadzić kontrolę pracownika w miejscu świad-czenia pracy?
• W jakich przypadkach praca zdalna może przybrać postać okazjonalną?
• Jak skutecznie rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem świadczącym pracę poza zakładem pracy?
• Czy po uchyleniu przepisów o telepracy dokumenty dotyczące telepracy mogą być nadal przechowywane w dokumentacji pracowniczej?


Cel szkolenia:

Szkolenie to służy przybliżeniu charakterystyki pracy zdalnej, metod jej wprowadzania, organizacji, nadzoru oraz rozliczania. Zagadnienie to zostanie omówione na tle obowiązujących przepi-sów oraz z perspektywy dotychczasowej praktyki.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania każdej z tych form organizacji pracy w praktyce.


Adresaci szkolenia:
Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsię-biorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego tematu.


Informacje o prowadzącym: dr Piotr Wąż

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

 
1) PRACA ZDALNA W PRZEPISACH KODEKSU PRACY
a) Pojęcie pracy zdalnej,
b) Sposób oznaczenia miejsca wykonywania pracy zdalnej w umowie o pracę,
c) Informacja o warunkach zatrudnienia tzw. informacja dodatkowa dla pracownika zdalnego,
d) Zakładowe źródła pracy zdalnej (porozumienie zbiorowe, regulamin, porozumienie indywi-dualne, polecenie),
e) Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie przygotowania stanowiska pracy oraz BHP,
f) Zasady rozliczania i zwrotu kosztów,
g) Szkolenia BHP pracownika zdalnego,
h) Prace wykluczone do wykonywania w formule zdalnej z uwagi na rodzaj lub organizację,
i) Prace zakazane w zakresie pracy zdalnej,
j) Powrót do pracy stacjonarnej,

2) CZAS PRACY
a) Wybór najoptymalniejszego systemu czasu pracy dla pracy zdalnej,
b) Sposoby rejestracji obecności na stanowisku pracy,
c) Tworzenie harmonogramów czasu pracy (tzw. grafików),
d) Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika świadczącego pracę zdalnie,
 
3) MONITORING PRACY ZDALNEJ
a) Dopuszczalne formy monitoringu stosowane przy pracy zdalnej,
b) E-kontrola pracy zdalnej,

4) DOKUMENTACJA PRACOWNICZA
a) Ewidencja wykonanych czynności pracy zdalnej,
b) Dokumenty związane z pracą zdalną i ich miejsce w dokumentacji pracowniczej,
c) Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność,
d) Procedura rozwiązania umowy o pracę i związane z nią dokumenty,

5) WYPADKI PRZY PRACY ZDALNEJ
a) Procedura powypadkowa,
b) Problem związku przyczynowego wypadku z pracą świadczoną zdalnie.

6) ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ Z PRACOWNIKIEM ZDALNYM
a) Skuteczne złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę w bezpośredniej obecności, pocztą tradycyjną lub w postaci elektronicznej,
b) Wręczenie oświadczenia w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy.

Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy. Ewentualne zmiany będą wprowadzone jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha