zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Prawidłowe gospodarowanie nieruchomościami publicznymi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z 8 lipca 2021r.

18 listopad 2021 10:00-14:30

250 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia o tematyce z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami ewidencjonowania oraz planowania, gospodarowania i zarządzania zasobami nieruchomości publicznych w ramach procedur i unormowań określonych przepisami oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań prawidłowej realizacji wskazanych zadań, jak również omówienie najnowszych zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego gospodarowania nieruchomościami publicznymi, a w szczególności sprawnego stosowania przepisów w powiązania z praktycznymi rozwiązaniami celem nabywania i udostępniania nieruchomości poprzez różne formy i procedury prawne przewidziane w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeks cywilny.


ADRESACI:
Szkolenie kierowane jest do pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz urzędów wojewódzkich oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami zasobów publicznych jak i nadzorem nad prawidłowym realizowaniem tych zadań.


PROGRAM:
1. Zasoby nieruchomości publicznych:
- Definicja zasobu nieruchomości.
- Nieruchomości wchodzące w skład zasobu.
- Zasób nieruchomości Skarbu Państwa: omówienie specyfiki zasobu, przykłady.
- Zasób nieruchomości gminnych: omówienie specyfiki zasobu, przykłady.
- Zasób nieruchomości powiatowych: omówienie specyfiki zasobu, przykłady.
- Zasób nieruchomości wojewódzki: omówienie specyfiki zasobu, przykłady.
- Organy gospodarujące publicznymi zasobami nieruchomości.
- Organy nadzorujące gospodarowanie publicznymi zasobami nieruchomości.
- ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

2. Praktyczne elementy gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości:
- Ewidencjonowanie zasobów – musimy wiedzieć co mamy.
- Plany wykorzystania zasobu jako 3 letnia strategia działania w zarządzaniu nieruchomościami publicznymi – powrót sporządzania planów dla zasobu Skarbu Państwa.
- Formy zbycia nieruchomości publicznych – przetargowo i bezprzetargowo – co i jak w przetargach, a kiedy bezprzetargowo.
- Użytkowanie wieczyste – co dalej po przekształceniu mieszkaniówki.
- Inne formy udostępniania nieruchomości publicznych:
- dzierżawa, najem, użyczenie – różnice i podobieństwa,
- użytkowanie, służebności – ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach publicznych.
- Leasing nieruchomości - ciekawa forma udostępniania nieruchomości.
- Trwały zarząd – tylko dla swoich jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

3. Omówienie najnowszych zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami:
- Rezygnacja ze sporządzania planów polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (uchylenie art. 10a i art. 23 ust.1 pkt 3).
- Powrót do planów wykorzystania zasobu sporządzanych przez starostów (prezydentów) dot. zasobu Skarbu Państwa (art. 23 ust. 1da).
- Uszczegółowienie informacji, prognoz, sprawozdań, programów jakie ma zawierać plan wykorzystania zasobu Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (art. 23 ust. 1db, art. 25 ust.2a).
- Wzmocnienie nadzoru wojewody nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (art. 11b, art. 23 ust. 1da, ust. 6).
- Zmiany w darowiznach (art. 13, 22, 59 ust. 2).
- Wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji i dokumentów przez jednostki nieposiadające osobowości prawnej dotyczące nabycia przez nie nieruchomości (art. 17).
- Rezygnacja z obowiązku przekazywania operatów szacunkowych wojewodzie wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydzierżawienie, wynajęcie bądź użytkowanie – wprowadzenie obowiązku informacji o wysokości opłat z tego tytułu (art. 23a).
- Uszczegółowienie przepisów w zakresie trwałego zarządu (art. 43, 46, 48, 88, 90).
- Doprecyzowanie przepisów w zakresie przekazywania nieruchomości z zasobów Skarbu Państwa na wyposażenie lub doposażenie państwowych osób prawnych lub państwowych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (art. 51, 51a, 52).
- Doprecyzowanie przepisów w zakresie przejęcia nieruchomości od państwowej osoby prawnej przez ministra ds. budownictwa (art. 55a).
- Obowiązek starosty do przekazania nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na wniosek ministra ds. budownictwa lub wojewody (art. 58a).
- Doprecyzowanie zakresu kompetencji ministra ds. budownictwa (art. 60).
- Rezygnacja z założenia ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa przez ministra ds. budownictwa (wykreślenie art. 60b).
- Wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji o nieruchomościach ministrowi ds. budownictwa (art. 60c).
- Doprecyzowanie przepisów dotyczących placówek dyplomatycznych (art. 61).
- Wprowadzenie możliwości wykorzystania wartości nieruchomości ustalonej do celu aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej (art. 63 ust. 3a).
- Rezygnacja z ustalania oraz ogłaszania przez ministra ds. budownictwa standardów zawodowych (art.175 ust.6).
- Doprecyzowanie regulacji dotyczącej udzielania bonifikat z tyt. roszczeń wynikających z art. 209a (art. 68 ust.1 pkt 8).
- Uproszczenie mechanizmu uzyskiwania zgody na nabycie nieruchomości dot. roszczeń z art. 209a.
- Przepisy przejściowe oraz vacatio legis.

4. Pytania, dyskusja


 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha