zaproponuj szkolenia

Online: Prawne aspekty sprzedaży oraz zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości publicznych z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość

01 grudzień 2020 10:00-15:00

240 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej ostatnich zmian przepisów w obszarze bezprzetargowego i przetargowego trybu zbycia nieruchomości publicznych, a w szczególności omówienie nowelizacji dokonanej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2020r. poz. 1698). Drugim kluczowym celem szkolenia będzie omówienie zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem postępowań przetargowych oraz bezprzetargowych w formule nie wymagającej bezpośredniego kontaktu stron, a wymuszonej w szczególności poprzez wprowadzenie drogą administracyjną wymogu pracy zdalnej urzędów administracji samorządowej.


ADRESACI:
Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu terytorialnego, w szczególności zaś pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się zbywaniem nieruchomości, oraz zawieraniem i realizacją umów najmu i dzierżawy nieruchomości publicznych.


PROGRAM:
Aktualności i szczególne regulacje w zakresie organizacji i prowadzenia procedur przetargowych i bezprzetargowych w systemie pracy zdalnej

I. Zasady ogólne zbywania nieruchomości publicznych oraz ich stosowanie w kontekście aktualnych ograniczeń związanych ze stanem epidemii
1. Obowiązek przeprowadzenia przetargu przy istnieniu przesłanki do zbycia bezprzetargowego. Zasady prawidłowego działania właściciela w przypadku ustalenia, że więcej niż jeden podmiot jest uprawniony do nabycia nieruchomości bez przetargu.
2. Sprzedaż bez przetargu, a przetarg ograniczony. W jakich sytuacjach przetarg ograniczony będzie realizował zasadę równego dostępu do nieruchomości dla osób posiadających to samo uprawnienie.
3. Przetarg pisemny. Omówienie szczególnych regulacji dotyczących przygotowania, organizacji i przeprowadzania przetargów pisemnych, z uwzględnieniem informowania o wyniku postępowania oraz protokołowania przebiegu takiego przetargu.

II. Zapewnienie wymogu jawności przy gospodarowaniu nieruchomościami w trybie przetargowym i bezprzetargowym
1. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu i w trybie bezprzetargowym, omówienie praktycznej problematyki publikacji wykazu, zmiany treści wykazu z uwzględnieniem ograniczenia lub wyłączenia dostępności siedziby urzędu dla osób, które mogłyby zapoznać się z treścią wykazu.
2. Ogłoszenie o przetargu po 6 października 2020 r. tj. po zmianach w rozporządzeniu wykonawczym w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości – omówienie zmian w przepisach oraz podsumowanie aktualnie wymaganego sposobu ogłaszania przetargów.

III. Ogłoszenie, organizacja i przeprowadzenie przetargu oraz rokowań po zmianach rozporządzenia wykonawczego obowiązujących od 6 października 2020r.
1. Omówienie aktualnej praktyki stosowania nowych przepisów rozporządzenia wykonawczego do ugn w zakresie ogłaszania przetargów po 6 października 2020r.;
2. Zmiana ogłoszenia o przetargu poprzez wprowadzenie procedury przetargu zdalnego – dopuszczalność oraz ryzyka prawne i organizacyjne;
3. Zakres danych identyfikujących uczestników przetargu – jakie dane może zbierać organizator przetargu i kiedy wymagając określonych informacji o uczestniku organizator przekroczy swoje uprawnienia;
4. Cel przetwarzania danych osobowych przez podmiot zbywający – omówienie przepisów RODO oraz motywów rozporządzenia precyzujących zakres celów przetwarzania i wystąpień UODO w tym zakresie;
5. Podstawy prawne legalizujące przetwarzanie danych uczestnika przetargu i rokowań, a następnie nabywcy wyłonionego w wyniku przetargu lub rokowań bezprzetargowych. Zestawienie zgody podmiotu danych oraz celu wynikającego z przepisu prawa i celu niezbędności do zawarcia i wykonania umowy;
6. Obowiązki informacyjne zbywającego - organizatora przetargu lub rokowań bezprzetargowych jako administratora danych osobowych i sposoby ich wykonania zgodnie z RODO w dokumentacji procedury zbycia nieruchomości.

IV. Prowadzenie przetargu ustnego i pisemnego w stanie zagrożenia epidemią i w stanie epidemii
1. Nowelizacja rozporządzenia wykonawczego obowiązująca od 6 października 2020r. - szczególne regulacje prawne, które mogą być zastosowane do przeprowadzenia i zamknięcia przetargu ustnego w kontekście ograniczeń i obostrzeń administracyjnych obowiązujących w związku ze stanem epidemii;
2. Rejestracja osoby zainteresowanej udziałem w przetargu ustnym na odległość – możliwość czy obowiązkowy element procedury prowadzonej na odległość?
3. Identyfikacja i weryfikacja uczestników przetargu prowadzonego na odległość – wymogi rozporządzenia a inne regulacje prawne zapewniające uwierzytelnienie strony czynności prawnej
4. Etapy postępowania przetargowego, które mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
5. Tryb zawiadomienia nabywcy wyłonionego w przetargu o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego;
6. Protokół z przetargu ustnego realizowanego w trybie zdalnym, a protokół z przetargu pisemnego – nowe zasady podpisywania protokołu.

V. Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie procedury zbycia oraz oddania nieruchomości w najem/dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość
1. Sposób i tryb prowadzenia czynności zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym w kontekście ograniczeń i obostrzeń administracyjnych obowiązujących w związku ze stanem epidemii – dostępne możliwości i wymogi prawne;
2. Przeprowadzenie rokowań mających na celu ustalenie warunków umowy w sposób nie wymagający bezpośredniego kontaktu stron. Omówienie wymogów prawnych oraz dostępnych możliwości technicznych.

Protokół z rokowań bezprzetargowych prowadzonych w trybie zdalnym – wymagania wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz możliwości działania stron na odległość.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha