zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Projekty EFS z kwotami ryczałtowymi oraz stawkami jednostkowymi - rozliczanie, realizacja, księgowanie, problemy w okresie pandemii

20 październik 2021 10:00-14:00

370 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


 

Prowadzący: Małgorzata Rulińska

• przeprowadziła blisko 500 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020; skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców; otrzymała złoty certyfikat trenera EFS oraz wpis na listę ekspertów MiIR m.in. z zakresu administracji rządowej i samorządowej, systemów służby zdrowia oraz włączenia społecznego, napisała ponad 40 projektów do nowych programów operacyjnych krajowych i regionalnych; posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej, ocenia projekty w PO WER i RPO, obecnie jest prezesem firmy szkoleniowo-konsultingowej, wcześniej 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy ( 5 lat), działa w 3 organizacjach pozarządowych, z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, z wykształcenia ekonomistka, stypendystka Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki ( podyplomowe z finansów i administracji publicznej na Georgetown University), Podyplomowe: School of Management, Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej (Uniwersytet Wrocławski), wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE, lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę.

 


Adresaci szkolenia:
• pracownicy beneficjentów programów POWER, RPO, pracownicy Instytucji Pośredniczących i Zarządzających rozliczających i kontrolujących projekty z kwotami ryczałtowymi oraz stawkami jednostkowymi.

 

Ważne informacje:
• Zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiedzą się Państwo jak prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekty EFS z metodami uproszczonymi (kwotami ryczałto-wymi, stawkami jednostkowymi), co zrobić w przypadku problemów wynikających m.in. z negatywnych skutków pandemii COVID-19.

Cel szkolenia:
• Nabycie i uzupełnienie wiedzy z zakresu realizacji i rozliczania projektu z kwotami ryczałtowymi, stawkami jednostkowymi, w tym rozwiązywaniu problemów w okresie pandemii.

Korzyści:
• uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak realizować i rozliczać projekt z kwo-tami ryczałtowymi oraz stawkami jednostkowymi, a także koszty pośrednie, w tym w systemie sl2014/lsi, co zrobić, gdy zagrożone są wskaźniki, jak bronić się przed ko-rektami z tytułu reguły proporcjonalności, jak dokumentować zachowanie trwałości projektu i/lub rezultatu, jakie są ulgi w okresie pandemii.

 

 

 

Program:

Godz. 10.00-14.00, w tym 2 przerwy
10.00-11.15
Przepisy prawa i wytyczne związane z kwotami ryczałtowymi i stawkami jednostkowymi;
Realizacja projektów z kwotami ryczałtowymi:
- specyfika projektów dotyczących przedszkoli i żłobków,
- projekty z zakresu włączenia społecznego i ograniczenia ubóstwa,
- inne projekty,
- zawieszone Wytyczne w okresie pandemii – które zapisy nie obowiązują, które zostały zmienio-ne na okres 1.02.2020 – 31.12.2021 r.
- problemy związane z koniecznością zawieszenia działań,
- zawieszenie działań a kwalifikowalność wydatków,
- zmiany w projekcie, kiedy są dopuszczalne,
- przygotowanie do kontroli.
Realizacja projektów ze stawkami jednostkowymi:
- projekty rynku pracy ( POWER, WRPO, RPO WZ),
- projekty z kursami językowymi
Rozliczanie kwot ryczałtowych:
- ponoszenie wydatków w ramach kwot ryczałtowych i ich rozliczanie w SL2014/lsi,
- księgowanie dokumentów w ramach kwot ryczałtowych,
- możliwe korekty i nieprawidłowości.
Rozliczanie stawek jednostkowych:
- uznanie całej stawki jednostkowej za kwalifikowalną,
- rozliczenie części stawki w zależności od spełnienia standardów stawki.
Rozliczanie i dokumentowanie kosztów pośrednich.
11.15-11.30 Przerwa
11.30-12.50
Uproszone formy dokonywania rozliczeń a końcowy wniosek o płatność:
- kiedy rozliczanie ze wskaźników metodą „spełnia- nie spełnia” a kiedy Regułą proporcjonalności w metodach uproszczonych – zalecenia KE z Wytycznych i rozporządzenia OMNIBUS.
Zamknięcie finansowe projektu, w tym przeksięgowania wydatków niekwalifikowa-nych/nieprawidłowości.
Zastosowanie Reguły proporcjonalności i inne przyczyny korekt finansowych na zakończenie pro-jektu.
12.50-13.00 Przerwa
13.00-14.00
Dokumenty i zasady regulujące trwałość projektów z kwotami ryczałtowymi:
- zapisy umów o dofinansowanie ( POWER, RPO)
- wskaźniki produktu i rezultatu, utrzymanie i monitorowanie wskaźników,
- dokumentowanie zachowania trwałości,
- przypadki świadczące o naruszeniu trwałości,
- trudności związane z zachowaniem trwałości w okresie pandemii,
- zakres kontroli w okresie trwałości.
Inne tematy zgłaszane przez uczestników a związane z projektem z kwotami ryczałtowymi i stawkami jednostkowymi.

Sesja: Pytania i odpowiedzi

 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha