zaproponuj szkolenia

Online: SAMORZĄDOWE PRAWO PRACY – OD PODSTAW

20 czerwca 2024 09:00-13:00

330 zł netto

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:

Trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi.


 ADRESACI:

Szkolenie kierowane jest do pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jed-nostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich, którzy rozpoczęli pracę w dziale kadr lub chcą usystematyzować swoje kwalifikacje.


 CEL SZKOLENIA:

• wskazanie podstawowych zasad samorządowego prawa pracy dla osób początkujących w tematyce prowadzenia spraw kadrowych
• przybliżenie i usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy samorządowego wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, tzw. pragmatyki urzędniczej, prowadzenia spraw kadrowych, w urzędach i jednostkach samo-rządowych gminnych powiatowych i wojewódzkich, łącznie z obowiązującą i fakultatywną dokumentacją


KORZYŚCI:

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące spraw kadrowych w urzędach samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych.
Podczas szkolenia uczestnicy:
• poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
• poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygo-towywane ze strony pracodawcy;
• zapoznają się z zasadami praktycznego przygotowywania dokumentów wymaganych w stosunku pracy;
• nabędą umiejętności praktycznego przygotowania świadectwa pracy zgodnie z wy-maganiami ustawowymi;

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.


 PROGRAM:

1. Podstawy prawne regulujące status pracowników samorządowych.
2. Formy zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego
a) rodzaje stosunków pracy
b) grupy zawodowe w samorządzie
c) podstawowe zasady nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
3. Zasady nawiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym na podstawie umowy o pracę

a) na podstawie otwartego, konkurencyjnego naboru
b) w drodze porozumienia między pracodawcami samorządowymi
c) awans wewnętrzny
d) bez przeprowadzania naboru

4. Zasady zawierania umów o pracę

a) elementy umowy o pracę
b) umowy o pracę „limitowane” i „nielimitowane”,
c) Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia

5. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych
a) zakres obowiązywania przepisów rozporządzenia płacowego oraz przepisów wewnątrzzakła-dowych,
b) obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia miesięcznego
c) zasady przyznawania dodatku specjalnego
d) istota minimalnego wynagrodzenia za pracę

6. Zmiana warunków pracy i płacy:
a) dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy
b) porozumienie zmieniające
c) wypowiedzenie warunków pracy

7.Sposoby i przesłanki rozwiązywania umów o pracę
a) treść wypowiedzenia umowy o pracę oraz rozwiązania za porozumienia stron
b) oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, treść, przesłanki dopuszczalności
c) pracownicy podlegający szczególnej ochronie.
8. Świadectwo pracy.
a) Zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy, termin, treść,
b) Obligatoryjne i fakultatywne elementy treści świadectwa pracy,
c) Sprostowanie świadectwa pracy.

9. Pozostałe, podstawowe prawa i obowiązki stron stosunku pracy (nie omówione w poprzednich punktach programu)

Materiały szkoleniowe obejmują część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha