zaproponuj szkolenia

Online: Rola Społecznej Inspekcji Pracy w kreowaniu bezpiecznych warunków pracy

22 sierpnia 2024 10:00-13:00

325 zł netto

Data szkolenia:

22.08.2024

Godziny szkolenia:

10.00 – 13.00

Przebieg szkolenia:

9.00 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 - 13.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

20.08.2024

 

Cena szkolenia: 325 zł netto / os.

Cena przy zapisie dwóch lub więcej osób z jednej instytucji: 295 zł netto / os.


Cel szkolenia:

• zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania spo-łecznej inspekcji pracy w zakładach pracy
• wskazanie najważniejszych aspektów prawidłowego działania społecznej inspekcji pracy
• praktyczne wsparcie dla społecznych inspektorów pracy jak i dla kandydatów na nich


Szkolenie pomoże Ci:
- umiejscowić społeczną inspekcję pracy w strukturach zakładowych,
- poznać podstawowe zadania SIP,
- poznać praktyczne wskazówki dotyczące funkcjonowania SIP w zakładzie pracy,
- wykreować zasady współpracy pomiędzy SIP a kadrą kierowniczą i służbą BHP.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadrowych i płacowych, pracodawców, członków związków zawodowych oraz SIP’ów i kandydatów na SIP’a.


Informacje o prowadzącym: 

 • prawnik, doradca, trener, przedsiębiorca,
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • specjalista z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa dewizowego, prawa karnego,  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • były członek zarządów organizacji związkowych w poprzednich miejscach pracy
 • ukończył studia podyplomowe „Zarzadzanie zasobami ludzkimi” na Uniwersytecie Szczecińskim,
 • w latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • doradca ponad 30 podmiotów gospodarczych, ekspert prawny Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy,
 • współpracownik Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu,
 • ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej,
 • w latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Wojewodzie Opolskim,
 • doświadczony trener, prowadzący różnego typu zajęcia od 1995r.,
 • społecznik, radny Rady Dzielnicy w rodzinnym mieście,
 • trener zdobywający rewelacyjne recenzje od uczestników szkoleń. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe pojęcia:
• ustawowy cel działania SIP,
• struktura organizacyjna SIP w zakładzie prac.

2. Jak wybrać SIP:
• zasady wyboru,
• rola związku zawodowego w zakresie wyboru SIP-owców,
• odwołanie SIP-owca z jego funkcji,
• szczególna ochrona stosunku pracy SIP-owca.

3. Cele i zadania SIP:
• podstawy prawne funkcjonowania SIP,
• prawa i obowiązki SIP,
• uprawnienia SIP-owców,
• wykonywanie funkcji SIP,
• udział SIP w komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
• formułowanie zaleceń i uwag SIP
• współpraca SIP z Państwową Inspekcja Pracy
• czas pracy i wynagrodzenie SIP –owców
• w jakich sytuacjach SIP-owiec może wstrzymać pracę zakładu pracy?

4. Prawna ochrona pracy a zadania SIP:
• stosunek pracy – definicja,
• umowa o pracę – nawiązywanie, rodzaje i rozwiązywanie stosunku pracy,
• czas pracy jako element wpływający na bezpieczeństwo w procesach pracy,
• wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy,
• urlopy wypoczynkowe.

5. Techniczne bezpieczeństwo pracy i higiena pracy:
• pomieszczenia i stanowiska pracy,
• maszyny i urządzenia,
• szczególne procesy pracy,
• czynniki środowiska pracy (niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe),
• pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

6. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe zadania SIP:
• definicja wypadku przy pracy i choroby zawodowej,
• dochodzenie powypadkowe oraz udział SIP w tym dochodzeniu,
• świadczenia przysługujące z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
• udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia.

7. Zagadnienia współpracy społecznych inspektorów pracy ze związkami zawodowymi i pracodawcą:
• regulamin pracy i regulamin wynagradzania,
• współpraca w zakresie kontroli BHP w zakładzie pracy,
• konsultacja związkowa przy zwolnieniach pracowników,
• udzielanie zgody na uchylenie ochrony szczególnej,
• uzgadnianie z pracodawcą planów urlopowych lub rezygnacja z tego uprawnienia,
• zasady współpracy z pracodawcą w razie zwolnień grupowych,
• porozumienia o zawieszeniu postanowień płacowych zawierane w trudnej sytuacji zakła-du pracy.

8. Sankcje za utrudnianie działalności SIP w zakładzie pracy?


Opinie o szkoleniach prowadzonych przez trenera:
Wszystkie informacje przejrzyste i jasne. * Same superlatywy. Polecam innym! * Szkolenie w pełni speł-niło oczekiwania. * Szkolenie spełniło oczekiwania. Zdobyta wiedza zapewni prawidłowe wykonywanie obowiązków z zakresu zatrudniania cudzoziemców. * Dużo przykładów i na wesoło – łatwo się zapamię-tuje. * Bardzo dobra znajomość tematu przez prowadzącego. Jasny, rzetelny. * Dobra treść merytorycz-na, dużo przykładów. * Spełniło moje oczekiwania * Bardzo profesjonalne. * 5! * Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie. Dziękuję. Pozdrawiam. * W pełni spełniło moje oczekiwania. * Szkolenie było na wysokim poziomie. * Kompetentne, rzeczowe szkolenie, poparte wieloma przykładami. *Bardzo intere-sujący sposób przedstawiania informacji. Możliwość zadawania pytań dodatkowych. Wysoko oceniam przygotowanie merytoryczne prowadzącego szkolenie. * Wyczerpujące w każdym w/w aspekcie. * Wszystko przedstawione jasno i przejrzyście. Bardzo miła atmosfera i prowadzący. * Duży zasób prak-tycznych informacji – było super.


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha