zaproponuj szkolenia

Online: Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

06 czerwca 2023 09:00-15:00

380 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
Ekspert Wolters Kluwer (LEX Budownictwo, LEX Ochrona Środowiska), autor licznych publikacji z zakresu prawa budowlanego i prawa administracyjnego. Współpracuje m.in. z Gazetą Prawną, portalem prawo.pl, czasopismem Wiedza i Praktyka. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego, sporządza opinie oraz doradza w zakresie procesu inwestycyjnego. W latach 2012-2022 związany z administracją publiczną, m.in. jako Kierownik Oddziału Orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. Od 2022 r. doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych - Instytut Nauk Administracyjnych - Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego.


PROGRAM:
1. Wprowadzenie
- zakres stosowania przepisów rozporządzenia - dla jakich inwestycji warunki techniczne nie mają znaczenia
- kompetencje organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie sprawdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z przepisami techniczno-budowlanymi
- uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych oraz najczęstsze błędy w tej procedurze

2. Definicje i ich stosowanie w praktyce
- działka budowlana
- parking
- zabudowa śródmiejska
- kondygnacja (w tym kondygnacja podziemna)
- antresola
- teren biologicznie czynny

3. Zasady sytuowania budynku na działce
- jak prawidłowo mierzyć odległości
- ogólna zasada sytuowania budynku i dopuszczalne wyjątki
- możliwość lokalizacji budynku w granicy działki
- okna i drzwi – wyjaśnienie pojęć
- kiedy sąsiednia działką będzie działką drogową
- decyzja o warunkach zabudowy jako podstawa zbliżenia budynku do granicy
- szczególne zasady w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej
- zasady lokalizacji elementów budynku

4. Dojście i dojazdy do działek oraz budynków
- dostęp do drogi publicznej – omówienie pojęcia oraz orzecznictwa wraz z praktycznymi przykładami
- dojście i dojazd - które regulacje mają znaczenie
- wymagania dla dróg pożarowych

5. Parkingi i garaże dla samochodów
- wymagana ilość stanowisk postojowych – omówienie na wybranych przykładach
- jak uzyskać odstępstwo od wymaganej ilości stanowisk postojowych
- dopuszczalność lokalizacji stanowisk postojowych poza terenem inwestycji
- lokalizacja stanowisk postojowych na działce oraz sposób pomiaru odległości
- stanowiska postojowe dla pojazdów, z których korzystają osoby niepełnosprawne
- czym jest zgrupowanie stanowisk postojowych
- zasady lokalizacji parkingów w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej
- wymiary stanowisk postojowych
- wymagania dla stanowisk postojowych w garażu

6. Nasłonecznienie i przesłanianie
- analiza nasłonecznienia i przesłania - przepisy, a praktyka
- zawartość projektu budowlanego
- kompetencje organów administracji architektoniczno-budowlanej

7. Zagospodarowanie działki budowlanej
- miejsca do gromadzenia odpadów stałych oraz ich sytuowanie
- zasady lokalizacji placów zabaw
- wymagane uzbrojenie działki budowlanej
- studnie – zasady budowy oraz lokalizacja
- zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe – rodzaje i lokalizacja
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – warunki realizacji

8. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
- cele regulacji
- odległości (podstawowe, zmniejszone, zwiększone)
- sytuowanie budynku w pobliżu lasu
- ściana oddzielenia przeciwpożarowego
- elementy nierozprzestrzeniające ognia.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha