zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Zamówienia publiczne w instytucjach oświaty

23 marzec 2021 09:00-15:00

250 zł netto

Zamówienia publiczne w instytucjach oświaty według nowej ustawy PZP,
z uwzględnieniem zasad tworzenia i aktualizowania procedur wewnętrznych


-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


CELE SZKOLENIA:
Przedstawienie zasad dotyczących planowania, przygotowania oraz procedury udzielania zamówień publicznych w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień, z uwzględnieniem zasad udzielania zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP. Szkolenie oparte będzie o praktyczne rozwiązania i przykłady zamówień i postępowań realizowanych w instytucjach oświaty.


ADRESACI:
Webinarium skierowane do szkół oraz pracowników samorządów odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w placówkach oświatowych.


PROGRAM:
1. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych w pigułce – najważniejsze informacje:
- fundamentalne zasady oraz nowe pojęcia dot. udzielania zamówień publicznych,
- elektronizacja zamówień publicznych,
- zasady planowania zamówień publicznych.

2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Szacowanie wartości zamówienia:
- zasady agregowania potrzeb zakupowych zamawiającego w kontekście szacowania wartości zamówienia,
- nowe zasady definiowania tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
- tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego,
- jednorodne usługi oraz podobne dostawy jako podstawa sumowania wartości zamówienia,
- tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych,
- dopuszczalny i nieuprawniony podział zamówienia na części w nowej ustawie Pzp,
- szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić).
2) Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców:
- zasady stosowania warunków udziału w postępowaniu,
- nowy katalog przesłanek wykluczenia z postępowania,
- dokumenty składane przez wykonawców – warunki uzupełniania, termin ważności dokumentów,
- podmiotowe środki dowodowe,
- podwykonawstwo, konsorcja oraz podmioty trzecie w nowej ustawie.
3) Opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert:
- opis przedmiotu zamówienia a opis potrzeb i wymagań,
- przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, proporcjonalności i przejrzystości,
- kryteria oceny ofert w nowej ustawie,
- przedmiotowe środki dowodowe.
4) Specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań – zasady sporządzania i udostępniania.

3. Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej progów unijnych:
1) charakterystyka oraz warianty trybu podstawowego,
- ścieżka postępowania dla każdego z wariantów tryby podstawowego.
- cel, specyfika oraz dopuszczalny zakres negocjacji,
- zasada równego traktowania oraz poufności w negocjacjach,
- oferta dodatkowa a oferta ostateczna w trybie podstawowym,
- terminy w trybie podstawowym.
2) Nowe zasady udzielania zamówień w zakresie usług społecznych,
3) Tryb zamówienia z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogłoszenia:
- przesłanki stosowania,
- ścieżki postępowania.

4. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy:
- forma postępowania – czy jesteśmy zobligowani do elektronizacji zamówień wyłączonych z Pzp,
- forma dokumentów – zapytanie ofertowe, oferta, umowa,
- efektywne formy upubliczniania zamówienia,
- przykładowe ścieżki postępowania.

5. Badanie i ocena ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej:
- składanie i otwieranie ofert w dobie elektronizacji,
- terminy związania ofertą,
- zasady składania i zwrotu wadium,
- wykluczenie wykonawcy oraz przesłanki odrzucenia ofert,
- klasyfikacja ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej,
- unieważnienie postępowania,
- obowiązki informacyjne w związku z zakończeniem postępowania.

6. Umowy w zamówieniach publicznych:
- obligatoryjne zapisy w umowie,
- klauzule abuzywne,
- zasady dokonywania zmian w umowie o zamówienie publiczne,
- raport z wykonania zamówienia.

7. Procedury wewnętrzne w systemie zamówień publicznych:
- podstawa prawna i cel procedur wewnętrznych,
- związek wewnętrznych procedur zamówień publicznych z kontrolą zarządczą,
- zakres procedur – czy tylko zamówienia wyłączone z Pzp,
- zasady tworzenia i aktualizacji.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha