zaproponuj szkolenia

Online: Zasady nadawania, znoszenia i aktualizacji nazw miejscowości ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie według nowego rozporządzenia z dnia 21 lipca 2021r.

18 luty 2022 10:00-14:30

250 zł netto

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia o tematyce z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest omówienie zasad nadawania, zmiany i znoszenia nazw miejscowości, ulic i numerów adresowych ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań nowego rozporządzenia z dnia 21 lipca 2021r. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Wskazanie co nowego proponuje ustawodawca, omówienie różnic i podobieństw „starego” i „nowego” rozporządzenia oraz omówienie rozwiązań dostosowujących do wprowadzonych przepisów.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Szkolenie kierowane jest do pracowników urzędów gmin zajmujących się nadawaniem, znoszeniem oraz zmianą nazw, numeracją i ewidencjonowaniem miejscowości, ulic i adresów. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, która pozwoli na płynne wdrożenie w JST nowych uregulowań zaproponowanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie EMUiA w powiązaniu z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz zasad określonych w ustawach: o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, o samorządzie gminnym oraz o drogach publicznych. Zdobyta na szkoleniu wiedza pozwoli na dostosowanie baz danych EMUiA i dokonanie odpowiednich zamian w numeracji porządkowej zgodnie z wymogami nowych przepisów.


PROGRAM:
1. Omówienie zasad nadawania, zmiany i znoszenia nazw miejscowości oraz ulic na przykładach i w praktyce w szczególności:
- procedura nadawania, zmiany i znoszenia nazw miejscowości i ujawnianie tych zmian w EMUiA
- procedura nadawania, zmiany i znoszenia nazw ulic i placów będących drogami publicznych i ujawnianie tych zmian w EMUiA
- omówienie zasad nadawania, zmiany i znoszenia nazw ulic na drogach wewnętrznych.

2. Omówienie zasad nadawania numerów adresowych określonych przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego w szczególności:
- ustalanie numeru adresowego na wniosek lub z urzędu,
- ustalanie numeru dla budynków prognozowanych, w trakcie budowy i wybudowanych przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi,
- pozostałe obiekty, na które można nadawać numery porządkowe,
- zawiadomienie o ustaleniu numeru adresowego - kogo organ zawiadamia,
- odmowa ustalenia numeru porządkowego - skarga wnioskodawcy na odmowę,
- porozumienia między gminami w zakresie numeracji adresowej,
- obowiązek wywieszenia tabliczek z numerem adresowym – konsekwencje niedochowania tego obowiązku.

3. Omówienie przepisów nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w szczególności:
- omówienie szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów
- omówienie organizacji i trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania baz danych ewidencji,
- omówienie wzoru wniosku o ustalenie numeru porządkowego – co i w jakich okolicznościach wnioskodawca winien załączyć do wniosku a co może żądać organ w ramach uzupełnienia lub doprecyzowania wniosku (wykorzystanie przepisów KPA),
- ustalanie numerów porządkowych jako czynność materialno-techniczna – jak należy to rozumieć,
- określenie położenia punktów adresowych na mapie,
- omówienie postępowania w przypadku zaburzenia ładu i czytelności numeracji porządkowej,
- omówienie wprowadzonych zakazów w zakresie:
- ustalania numeru w formie opisowej,
- prowadzenia numeracji dotyczącej części miejscowości,
- ustalania numeracji dla kondygnacji budynku,
- stosowania jednego numeru dla wielu budynków,
- prognozowanie numerów adresowych,
- aktualizacja danych w EMUiA - kiedy i na jakiej podstawie,
- udostępnianie danych z EMUiA,
- omówienie postępowania co do numerów porządkowych o strukturze niespełniającej wymogów rozporządzenia– nakaz zmiany numeracji z urzędu,
- przepisy przejściowe.

4. Pytania, dyskusja.


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha