zaproponuj szkolenia

Online: Zgromadzenia publiczne - zadania i obowiązki administracji publicznej w sprawach zgromadzeń

18 listopad 2022 09:00-13:00

270 zł netto

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.

PROWADZĄCY:
niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego. W przeszłości pracownik miejskiego centrum zarządzania kryzysowego, gdzie odpowiadał między innymi za opracowywanie planów i procedur postępowania na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych, w tym sytuacji kryzysowych, monitorowanie i ocenę zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i powszechnego, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów, współpracę z właścicielami obiektów podlegających obowiązkowej ochronie oraz właścicielami infrastruktury krytycznej. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedzin: zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, bezpieczeństwo imprez masowych, zabezpieczenie mienia i osób. Doświadczony trener i szkoleniowiec. Autor licznych publikacji dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, współautor publikacji „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”. Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.


CELE SZKOLENIA:
Przygotowanie uczestników do realizowania spraw z zakresu zgromadzeń. W czasie szkolenia zaprezentowane zostaną zadania i obowiązki samorządu gminnego w zakresie przyjmowania zawiadomień o zgromadzeniach, zakazywania, kontrolowania i rozwiązywania zgromadzeń. Omówieniu obowiązujących przepisów prawa towarzyszyć będzie zaprezentowanie krajowych studiów przypadku.


ADRESACI:
Szkolenie przeznaczone dla decydentów, pracowników komórek urzędów gmin (miasta) i starostw powiatowych właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego, pracowników gminnych i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, jednostek organizacyjnych gminy, przedstawicieli spółek komunalnych i przedsiębiorców realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, przedstawicieli służb, straży i inspekcji, przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych, a także wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką zarządzania kryzysowego.


PROGRAM:
Część I. Zgromadzenia publiczne
- Czym są zgromadzenia?
- Kto może być organizatorem zgromadzenia?
- Jakie przepisy prawa regulują kwestie organizacji i odbywania zgromadzeń?
- W jaki sposób Konstytucja RP chroni wolność zgromadzeń?
- Jakie są generalne zasady organizowania zgromadzeń publicznych?
- W jakich miejscach nie można organizować zgromadzeń publicznych?
- Czym są zgromadzenia spontaniczne i zgromadzenia cykliczne?

Część II. Zawiadomienia o zgromadzeniu
- Jakie są zasady i tryb organizowania zgromadzeń?
- Jakimi terminami zobligowany jest organizator zgromadzenia?
- Co powinno zawierać zawiadomienie o zgromadzeniu?
- W jakiej formie może zostać dokonane zawiadomienie?
- W jakich przypadkach zawiadamianie o zgromadzeniu nie jest konieczne?
- Co zrobić w przypadku zbiegu zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie?
- Kiedy można zakazać zgromadzenia?
- Centra zarządzania kryzysowego a zgromadzenia publiczne

Część III. Kontrola przebiegu zgromadzenia
- Jakie uprawnienia i obowiązki posiada organizator i przewodniczący zgromadzenia?
- Jakie uprawnienia i obowiązki posiada przedstawiciel organu gminy biorący udział w zgromadzeniu?
- Jakie są metody szacowania liczby uczestników zgromadzenia?
- W jaki sposób powinni zachowywać się uczestnicy zgromadzenia?
- Do jakich przestępstw i wykroczeń dochodzi najczęściej podczas zgromadzeń?
- Czym jest i jak oddziałuje na jednostkę psychologia tłumu?
- W jakich sytuacjach zgromadzenie może zostać rozwiązane?
- Jakie uprawienia i obowiązki w zakresie zgromadzeń spoczywają na Policji?
- Jakie uprawienia i obowiązki w zakresie zgromadzeń spoczywają na wojewodzie?


 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha