zaproponuj szkolenia

Online: Zmiana warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę w 2024 r. - dr Piotr Wąż

26 września 2024 09:00-14:00

345 zł netto

Data szkolenia:

26.09.2024

Godziny szkolenia:

10.00 - 14.30

Przebieg szkolenia:

9.30 – 10.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

10.00 - 14.30 - szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

24.09.2024

Cena szkolenia: 345 zł netto / os.

Cena szkolenia przy zapisie co najmniej dwóch osób: 325 zł netto / os.

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!


Szkolenie stanowi próbę odpowiedzi na parędziesiąt pytań powstających na tle problematyki związanej z działalnością socjalną pracodawcy.  


Cel szkolenia:

Program uwzględnia omówienie zmian, będących następstwem wdrożenia dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa Nr 2019/1158) oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (dyrektywa Nr 2019/1152), m.in. w zakresie ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem, jak również w zakresie rozwiązywania umów o pracę na okres próbny oraz umów o pracę na czas określony.

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

• W jakich przypadkach konieczne będzie podanie przyczyny rozwiązania umowy o pracę na okres próbny?
• Czy pracodawca musi podawać pracownikowi przyczynę niezawarcia kolejnej umowy o pracę?
• W jakich przypadkach i na jakich zasadach można pracownikowi powierzyć inną pracę od określonej w umowie o pracę bez potrzeby zmiany jej postanowień?
• Na jakich zasadach można zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warun-ków zatrudnienia?
• Jak ustalić wysokość wynagrodzenia za czas przestoju?
• Komu nie grozi wypowiedzenie?
• Jak prawidłowo sformułować pismo rozwiązujące umowę o pracę, zwłaszcza w przypadku zwolnienia wysłanego pocztą tradycyjną?
• Jak skutecznie rozwiązać umowę o pracę pracownikowi wykonującego pracę zdalnie?
• W jakich przypadkach możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem korzystają-cym z ochrony przedemerytalnej?
• Jak wygląda sytuacja prawna pracownika w okresie biegnącego wypowiedzenia?
• Czy można wyciągać jakiekolwiek konsekwencje wobec pracownika, który notorycznie cho-ruje?
• Czy pracownik nocnej zmiany może pracować w ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę po godzinie 24:00?
• Czy pracownik może ponieść odpowiedzialność za porzucenie pracy?
• Czy pracownika leczącego się z choroby alkoholowej można zwolnić dyscyplinarnie?
• Jak długo trwa ochrona pracownika przed zwolnieniem z powodu przedłużającej się nieo-becności spowodowanej chorobą (art. 53 § 1 pkt1b KP)?
• Czy do okresu ochronnego z art. 53 § 1 pkt 1b KP wliczamy okres choroby?
• W jakich przypadkach urlop wychowawczy nie chroni przed zwolnieniem z pracy?
• Jak prawidłowo zwolnić z obowiązku świadczenia pracy oraz udzielić urlopu wypoczynko-wego w okresie wypowiedzenia?
• Jak prawidłowo ustalić długość okresu wypowiedzenia?
• W jakich przypadkach okres wypowiedzenia może zostać skrócony?
• Jak prawidłowo ustalić upływ połowy biegu okresu wypowiedzenia na potrzeby art. 42 § 1-3 KP?
• Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pra-cy?
• Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w dniu wolnym od pracy, poza je-go godzinami pracy lub w godzinach nocnych?
• Czy pomyłka pracodawcy w dacie zawarcia umowy o pracę przywołanej w wypowiedzeniu może stanowić podstawę do jego uchylenia?
• Czy pracownik, który zawnioskował o obniżenie wymiaru etatu w trybie art. 1867 KP zawsze korzysta z ochrony przed zwolnieniem z pracy?
• Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę bez zachowania formy pisemnej (SMS, fax, mail) przez pracownika i pracodawcę? Czy tego typu czynność prawna jest prawnie skuteczna?
• W którym momencie ustaje stosunek pracy, gdy druga strona (pracodawca lub pracownik) nie przyjmuje oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę i zostaje ono wysłane do niej pocztą tradycyjną?
• Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym (art. 52 KP) wskazując datę przyszłą?
• W jakich przypadkach pracownik może rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 KP
• Jak prawidłowo ustalić datę wygaśnięcia stosunku pracy w związku z upływem 3-miesięcznego pobytu pracownika w areszcie tymczasowym?
• Jakie kryteria mogą decydować o rozwiązaniu umowy o pracę w ramach zwolnień grupo-wych?
• Czy pracownik, który nie przyjął nowych warunków zatrudnienia w trybie wypowiedzenia zmieniającego ma prawo do odprawy z ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych?


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania obowiązujących przepisów regulujących zasady zmiany warunków umowy o pracę oraz zasady rozwiązywania umów o pracę.


Adresaci szkolenia:
Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.


Informacje o prowadzącym: dr Piotr Wąż

 • doktor nauk prawnych,
 • wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
 • wykładowca, szkoleniowiec,
 • były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
 • autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
 • laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
 • biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
 • charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.

PROGRAM SZKOLENIA

1) Tryby zmiany warunków umów o pracę:
a) porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę (art. 231a KP oraz art. 15zf koronaustawy)
b) porozumienie zmieniające,
c) wypowiedzenie zmieniające (wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy)

2) Tryby rozwiązywania umowy o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) porozumienia stron
b) rozwiązania bez wypowiedzenia (art. 52, 53, 55 KP)
c) rozwiązania za wypowiedzeniem,

3) Ograniczenia i zakazy rozwiązywania umowy o pracę oraz zmiany jej warunków:
a) Najpowszechniejsze grupy pracowników objętych ochroną i okresy jej obowiązywania:
- wiek przedemerytalny,
- urlop wypoczynkowy i choroba,
- kobiety w ciąży,
- pracownicy korzystający z urlopów związanych z rodzicielstwem,
- działacze związkowi,
b) Warunki uchylenia ochrony przed zwolnieniem

4) Ustawa o tzw. zwolnieniach grupowych (ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników):
a) Jak ustalić stan zatrudnienia na potrzeby stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych?
b) Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zwolnień?
c) Zwolnienia grupowe: tryb zbiorowy i indywidualny – różnice,
d) Odprawa pieniężna,
e) Ponowne zatrudnienie.

*Nota prawna: nazwa i program szkolenia został opracowany przez autora – dr Piotra Węża, do którego należą prawa autorskie. Jakiekolwiek kopiowanie, przedruk, przeróbka, opracowanie, adaptacja, rozpowszechnianie, w szczególności przez instytucje i firmy zajmujące się działalnością szkoleniową i edukacyjną oraz wykładowców i trenerów szkoleń całości lub fragmentów bez pisemnej zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej wyrażonej w art. 115 – 117 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018, poz. 1191 ze zm.).


Szkolenie on-line

 • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
 • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
 • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
 • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
 • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
 • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha