zaproponuj szkolenia

Online: Zmiany przepisów w zakresie kierowania, odpłatności i funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej

18 listopad 2020 10:00-13:00

280 zł netto

PROWADZĄCY:

• Radca prawny, doktor nauk prawnych;

• W ramach własnej kancelarii prowadzi szkolenia dla pracowników organów administracji publicznej oraz świadczy pomoc prawną przede wszystkim na rzecz osób prawnych i instytucji publicznych, współpracując m.in. z trzema ośrodkami pomocy społecznej;

• Autor wielu publikacji naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach oraz uczestnik kilkudziesięciu konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych;

• Nauczyciel akademicki, którego główny obszar zainteresowań naukowych obejmuje prawo pracy oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pomocy społecznej.


ADRESACI SZKOLENIA:

• Pracownicy Domów Pomocy Społecznej;

• organy administracji rządowej i samorządowej, organizacje społeczne i pozarządowe, Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne i prawne organizujące pomoc społeczną


 PROGRAM:

1. Najnowsze zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej (DPS), w tym odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kierowania do domów pomocy społecznej osób wymagających tego rodzaju wsparcia wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w tym:

1.1. poszerzenie sankcji za brak współdziałania,
1.2. możliwość ograniczenia swobodnego opuszczania DPS,
1.3. zmiany w zakresie ustalania odpłatności za pobyt w DPS,
1.4. rozszerzenie katalogu podstaw uprawniających do zwolnienia z odpłatności za pobyt w DPS (nowe obligatoryjne i fakultatywne podstawy zwolnienia z odpłatności),
1.5. zmiany w zakresie zwrotu opłaty zastępczo uiszczonej przez gminę,
1.6. umowa w sprawie ponoszenia opłat za pobyt w DPS a decyzja administracyjna w sprawie opłaty po zmianach,
1.7. przepisy przejściowe.

2. Najnowsze orzecznictwo i poglądy przedstawiane w literaturze w zakresie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

3. Najczęstsze nieprawidłowości występujące podczas procedury kierowania do DPS oraz ustalania opłaty, w tym najnowsze orzecznictwo.

4. Funkcjonowanie DPS-ów w czasie epidemii.

5. Planowane zmiany przepisów dotyczące funkcjonowania DPS.

6. Panel dyskusyjny z możliwością zadawania pytań trenerowi.


 

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha