zaproponuj szkolenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r.

15 lipca 2024 09:00-13:00

410 zł netto

Informacje organizacyjne:
- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY: 
Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki, trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych, pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.


Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych ZFŚS .Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Metodyka szkolenia: szkolenie zostanie przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady , dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

UCZESTNICY SZKOLENIA 7 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA MOGĄ ZADAWAĆ PYTANIA NA NURTUJĄCE ICH TEMATY Z TEMATYKI SZKOLENIA, WYKŁADOWCA OMÓWI TEMATYKĘ NA SZKOLENIU.
Każdy z Pracodawców zastanawia się co zrobić aby ograniczyć koszty zatrudnienia przy jednoczesnym utrzymaniu stanowisk pracy.
Pracodawcy zastanawiają się czy mogą zaoszczędzić na ZFŚS – na to pytanie odpowiem Państwu na naszym szkoleniu.


 ZAGADNIENIA SZKOLENIA:

1. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS
a) Ilość etatów a obowiązek tworzenia ZFŚS
b) możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych
2 . Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych
a) osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
b) co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich, rodziciel-skich
c) wysokość odpisów r. – ZMIANA W r.2023 r.
d) wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
e) obniżenie lub podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego
f) o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS
g) terminy na przekazanie kwot odpisu na konto ZFŚS
3. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS
a) w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalenda-rzowym
b) metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu
c) korekta rocznego odpisu
4. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
a) Regulamin ZFŚS – na co zwrócić uwagę.
b) .Jak stworzyć prawidłowy regulamin ZFŚS?
c) Jakie najczęściej popełniane są błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS?
d) obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
e) wybór przedstawiciela załogi pracowników
5. Komisje socjalne
a) zasady tworzenia komisji socjalnych
b) skład komisji
c) komisja socjalna jako organ opiniodawczy
d) komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia.
e) Czy jest wymóg formalny powołania komisji socjalnej ZFŚS
6. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
a) krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
b) osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
c) objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
d) jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
e) uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu
7 . Zmiany ustawy o zfśs
Od 4 maja 2019 r., wskutek nowelizacji art. 8 ustawy o zfśs:
a) udostępnienie pracodawcy danych osobowych osoby uprawnionej do korzystania z funduszu socjalnego, w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z zfśs i ustalenia ich wysokości
b) na jakich zasadach pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakre-sie niezbędnym do ich potwierdzenia. przetwarzania danych osobowych dotyczących zdro-wia, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
c) przez jaki okres pracodawca może przechowywać dane osobowe ZFŚS
8. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
a) na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
b) imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
c) pożyczki na cele mieszkaniowe
• zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
• oprocentowanie pożyczki
• skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz eme-ryta lub rencisty
9. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych
a) zobowiązanie osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS do przekazywania swoich da-nych w tym celu w formie oświadczenia.
b) sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób upraw-nionych
c) badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów
d) na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
e) stanowisko GIODO / RODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez oso-by uprawnione
f) czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
g) program 500+ a badanie sytuacji życiowej
h) alimenty otrzymywane i wypłacane
i) konkubinat
j) czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS,
10. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS
a) paczki dla pracowników
b) bony towarowe
c) bilety i karnety dla pracowników,
d) zapomogi dla pracowników ; Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opo-datkowania
e) wczasy pod gruszą a limit 14 dni urlopu wypoczynkowego ?
f) świadczenia dla emerytów i rencistów ; Świadczenia dla rodzin zmarłego pracowni-ka/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł
g) dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
h) dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat ; ukoń-czenie przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe.
i) wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
j) rozliczenie imprez masowych - po wyroku TK z lipca 2014 r.
k) koszt udziału pracowników w imprezie sportowej
l) Czy przychody Pracownika z ZFŚS są kwalifikowane do „ ulgi dla klasy średniej”
11. Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę:
a) środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pra-codawcę,
b) w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środków,
c) termin na przekazanie środków.
12. Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?
13 . Pytania i dyskusja

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha