zaproponuj szkolenia

Online: Podatek od nieruchomości (Najnowsze orzecznictwo TK, NSA i WSA)

16 lipca 2024 09:30-14:30

300 zł netto

Terminy szkolenia: 16 lipca, 27 sieprnia 2024 r. 09:30-14:30


 

-    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Licencjonowany doradca podatkowy. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości.
Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości. Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Tax Net Sp. z o.o., Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Modus, Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Instytutem Rachunkowości i Podatków w Warszawie a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C., gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.


CELE SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest omówienie problemów związanych z opodatkowaniem  podatkiem od nieruchomości z punktu widzenia gminy jako organu podatkowego. Szczegółowo zostaną omówione m.in. zagadnienia związane z najnowszym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych (NSA i WSA) w tym konsekwencje dla gmin przełomowego dla definicji budowli wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 04.07.2023 r. w sprawie SK 14/21 oraz ich wpływ na stosowanie przepisów o podatku od nieruchomości przez gminy. Przewidziano bardzo szeroki zakres przedmiotu szkolenia w tym m.in. analizę zagadnień związanych z pojęciem budowli, zmiany podstawy opodatkowania budowli, definicji budynku, związku z działalnością gospodarczą itd., a także omówienie problematyki związanej z postępowaniem podatkowym prowadzonym przez  gminy na gruncie podatku od nieruchomości.


1. Podatnik podatku od nieruchomości
- Właściciel jako podatnik podatku od nieruchomości
- Posiadacz samoistny a posiadacz zależny
- Użytkownik wieczysty
- Posiadacz zależny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gmin)
- Spółki osobowe
- Odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe
- Prowadzenie działalności gospodarczej a podatek od nieruchomości
- Przełomowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie związku z działalnością gospodarczą oraz znaczenie orzecznictwa NSA w tym zakresie na zakres opodatkowania

2. Podstawa opodatkowania
- Sposób pomiaru powierzchni gruntów
- Zasady określania powierzchni użytkowej budynku – znaczenie wyroku NSA sygn. akt III FSK 590/21, a możliwość ubiegania się o nadpłatę.
- Definicja klatki schodowej dla celów określenia podstawy opodatkowania
- Sposoby dokumentowania podstawy opodatkowania
- Wartość historyczna jako podstawa opodatkowania budowli
- Znaczenie amortyzacji środków trwałych dla podstawy opodatkowania budowli – zmiana orzecznictwa
- Zmiana wartości środka trwałego w roku a podstawa opodatkowania
- Podstawa opodatkowania budowli nie podlegających amortyzacji
- Analiza najnowszego orzecznictwa

3. Przedmiot opodatkowania oraz obowiązek podatkowy
- Definicja budynku
- Budowla spełniająca definicję budynku – zasady opodatkowania na podstawie najnowszego orzecznictwa
- Pojęcie „trwałego związku z gruntem” - zmiana orzecznictwa NSA
- Sposoby opodatkowania wielkich hal produkcyjnych i magazynowych z wykorzystaniem najnowszego orzecznictwa NSA
- Czy można opodatkować namioty przemysłowe, kontenery, baraki oraz inne tymczasowe obiekty budowlane?
- Pojęcie „przegrody budowlanej” oraz „wyodrębnienia z przestrzeni”
- Budynek w złym stanie technicznym – znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego
- Niezgodny ze stanem faktycznym wpis w ewidencji gruntów i budynków
- Ewidencja gruntów i budynków
- Księgi wieczyste i ich wpływ na zakres opodatkowania budynków podatkiem od nieruchomości
- Opodatkowanie mieszkań zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
- Opodatkowania budynku związanego z działalnością gospodarczą, zajętego na cele mieszkaniowe
- Opodatkowanie części budynku
- Data powstania obowiązku podatkowego
- „Wakacje podatkowe” dla nowych budynków
- Sztuczne przesuwanie daty powstania obowiązku podatkowego
- Czy podlegają opodatkowaniu budowle w budynkach?
- Czy można opodatkować urządzenie w budynku?
- Zasady opodatkowania infrastruktury towarzyszącej budynkom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej
- Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
- Grunty
- Znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 roku dla opodatkowania gruntów
- Niezgodne z prawem opodatkowanie podatkiem rolnym gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
- Grunty zajęte na działalność gospodarczą a grunty związane z działalnością gospodarczą
- Opodatkowanie gruntów pod liniami energetycznymi
- Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów leśnych
- Opodatkowanie dewelopera budującego budynki mieszkalne na gruncie rolnym
- Służebność przesyłu a służebność gruntowa w podatku od nieruchomości oraz czy można uznać za służebność przesyłu umowę najmu lub dzierżawy?
- Zasady opodatkowania gruntów na których ustanowiono służebność przesyłu
- Przejście obowiązku podatkowego na podatnika w przypadku gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
- Opodatkowanie gruntu rolnego, leśnego oraz pozostałych pod budynkiem związanym z działalnością gospodarczą
- Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntu
- Zasady opodatkowania gruntów, budynków i budowli kolejowych – analiza dotychczasowej praktyki stosowania przepisów
- Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych
a) Budowle
- Definicja budowli oraz kontrowersje związane z definicją budowli
- Skutki przełomowego dla definicji budowli wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 04.07.2023 r. w sprawie SK 14/21
- Katalog przykładowy budowli i jego znaczenie dla zakresu opodatkowania
- Definicja budynku a definicja budowli
- Znaczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 roku dla identyfikacji budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
- Urządzenie budowlane jako przedmiot opodatkowania
- Tymczasowy obiekt budowlany
- Analiza zasad opodatkowania na przykładach różnych budowli
- Co to jest budowla sieciowa?
- Urządzenia budowlane w budowlach sieciowych
- Czy po zmianie definicji obiektu budowlanego, związek techniczno-użytkowy ma znaczenie w zakresie opodatkowania budowli sieciowych?
- Znaczenie uchwały 7 sędziów (sygn. III FPS 2/22) z 10.10.2022 r. dotyczącej objęcia opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości stacji i punktów redukcyjno-pomiarowych dla opodatkowania budowli
- Kiedy opodatkowaniu podlegają urządzenia techniczne związane z budowlą sieciową?
- Zasady opodatkowania kontenerów sieciowych
- Opodatkowanie szaf technicznych
- Stosunek własności oraz współwłasności i jego znaczenie dla opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości
- Zasady opodatkowania pozostałych budowli
- Opodatkowanie infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej
- Opodatkowania fundamentów oraz placów
- Opodatkowanie urządzeń i maszyn posadowionych na fundamentach
- Drogi wewnętrzne oraz drogi leśne – zasady opodatkowania
- Opodatkowanie wiat oraz rozstrzygnięcie problemu opodatkowania zbiorników
- Opodatkowanie obiektów wolnostojących
- Zasady opodatkowania budowli umieszczonych na gruncie objętych służebnością przesyłu
- Pozostałe zagadnienia
- Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
b) Budowla a środek trwały – znaczenie dla opodatkowania podatkiem od nieruchomości
- Definicja środka trwałego a definicja budowli
- Kiedy środek trwały jest budowlą?
- Zasady ustalania podstawy opodatkowania dla budowli składających się z więcej niż jednego środka trwałego
- Podstawa opodatkowania budowli, której wartość jest niższa od wartości środka trwałego
- Zmiany w Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) oraz ich wpływ na opodatkowanie budowli
- Zasady przeprowadzania oględzin ewidencji środków trwałych
- Analiza środków trwałych pod kątem zupełności zapisów
- Opinia biegłego jako podstawa ustalania wartości historycznej budowli
- Pozostałe metody ustalania podstawy opodatkowania budowli
- Likwidacje częściowe w trakcie roku podatkowego a prawo do korekt

4. Postępowanie i kontrola podatkowa w podatku od nieruchomości
- Kontrola podatkowa
- Postępowanie podatkowe
- Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego
- Najczęściej popełniane błędy przez organy podatkowe – analiza
- Jak doprowadzić do przedawnienia zobowiązania podatkowego
- Postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji – jak uzasadnić skutecznie
- Metody doprowadzenia przez organy podatkowe do przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

5. Optymalizacja w podatku od nieruchomości
- Związek z działalnością gospodarczą jako metoda optymalizacji podatkowej
- Definicja budynku a możliwości optymalizacji
- Zmiana wartości budowli
- Definicja budowli – możliwe wyłączenia z opodatkowania
- Pozostałe metody optymalizacji
- Znaczenie klauzuli przeciw obejściu prawa podatkowego w optymalizacji podatku od nieruchomości

6. Zwolnienia w podatku od nieruchomości
- Zwolnienie przedmiotowe
- Zwolnienia podmiotowe

7. Zmiany w podatku od nieruchomości od roku 2023
8. Stawki podatku na roku 2023
9. Analiza najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha