zaproponuj szkolenia

Online: Prawo pracy w samorządzie terytorialnym 2024

08 lipca 2024 09:30-14:30

370 zł netto

Informacje o prowadzącym szkolenie:
- praktyk z wieloletnim doświadczeniem; przedstawiciel instytucji kontrolnych w zakresie prawa pracy,
- wykładowca i trener na specjalistycznych wykładach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom prawnej ochrony pracy;
- autor wielu opinii, opracowań i artykułów poświęconych problematyce prawa pracy;
- specjalizuje się w zakresie regulacji prawnych dotyczących mi.in. stosunku pracy, czasu pracy oraz wynagrodzenia za pracę w podmiotach reprezentujących różne działy gospodarki (w tym administracja publiczna, działalność lecznicza, przemysł, handel, usługi).


Opis szkolenia:

W czasie szkolenia zostaną omówione najważniejsze przepisy prawa pracy obowiązujące w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym:
- rodzaje umów o pracę,
- rozwiązanie stosunku pracy
- wydanie świadectwa pracy,
- czas pracy,
- wynagrodzenia za pracę,
- urlopy wypoczynkowe
- zwolnień od pracy.
Dodatkowo uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z innymi wybranymi znowelizowanymi (w tym od 26.04.2023 r.) lub projektowanymi przepisami prawa pracy (np. odnośnie ochrony sygnalistów w prawie pracy).
Podczas szkolenie zostaną przedstawione obowiązujące regulacje prawnej ochrony pracy oraz ich praktyczne konsekwencje, w oparciu o orzeczenia sądowe oraz interpretacje urzędowe (w tym MRPiPS, PIP).


Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zatrudnianie pracowników samorządowych na podstawie umów o pracę.
- Umowy o pracę zawierane z pracownikami samorządowymi w 2024 r.
- Ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas określony z pracownikiem samorządowym.
- Zawarcie umowy o pracę i termin potwierdzenia na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków od 26.04.2023 r.
- Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia po nowemu (art. 29 § 3 KP) od 26.04.2023 r.
- Prawo pracownika samorządowego do równoległego zatrudnienia u innego pracodawcy?
- Wniosek pracownika o korzystniejszą formę zatrudnienia; jego znaczenie i obowiązki pracodawcy.

2. Ustanie stosunku pracy i wydanie świadectwa pracy.
- Powszechna ochrona stosunku pracy istniejącego na podstawie umowy o pracę na czas określony od 26.04.2023 r.
- Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
- Uchylenie się przez pracodawcę od oświadczenia o zwolnieniu pracownika samorządowego z obowiązku świadczenia pracy.
- Termin wydania świadectwa pracy.
- Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy i wystąpienie do sądu pracy z żądaniem jego sprostowania
- Treść świadectwa pracy po ostatnich nowelizacjach.
- Wykroczenia związane z niewydaniem i nieterminowym wydaniem świadectwa pracy.

3. Zarządzanie czasem pracy pracowników samorządowych w 2024 r.
- Systemy, rozkłady oraz okresy rozliczeniowe czasu pracy w samorządzie terytorialnym.
- Tzw. indywidualny i ruchomy rozkład czasu pracy w samorządzie terytorialnym.
- Doba pracownicza pracowników samorządowych.
- Odpoczynki oraz przerwy w pracy od 26.04.2023 r.
- Rozszerzenie stosowania elastycznych form świadczenia pracy od 26.04.2023 r.
- Dodatkowa ochrona stosunku pracy pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia.
- Harmonogram czasu pracy – podanie do wiadomości, okres obejmowany harmonogramem.
- Zmiany w harmonogramu czasu – w części „planowanej” i „wykonanej”.
- Przepisy „kodeksowe” dotyczące czasu pracy, odnoszące się do pracowników samorządowych.
- Szkolenia pracownika a czas pracy od 26.04.2023 r.
- Czas pracy a badania lekarskie i podróż służbowa pracownika samorządowego.
- Ewidencja czasu pracy, a listy obecności (ich znaczenie praktyczne) w 2024 r.
- Praca zdalna a listy obecności od 07.04.2023 r.
- Odpracowywanie wyjść prywatnych.
- Czy obecnie można/należy prowadzić książki wyjść służbowych i prywatnych?

4. Wynagrodzenie za pracę pracownika samorządowego w 2024 r.
- Minimalne wynagrodzenie pracowników od 01.01.2024 r. (obowiązki pracodawcy).
- Składniki wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za prace.
- Minimalne wynagrodzenie zasadnicze pracowników samorządowych.
- Czy w związku z kolejnym wzrostem w 2024 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę należy po raz kolejny „aneksować” umowy o pracę?
- Potrącenia ze świadczeń pracowniczych i świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS, w tym obowiązki pracodawcy przy nawiązaniu i ustaniu stosunku pracy z pracownikiem, którego wynagrodzenie podlega zajęciu.
- Praca nadliczbowa pracownika samorządowego w elastycznych rozkładach czasu pracy.
- Sposoby rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych.
- Dodatek za pracę w porze nocnej w samorządzie terytorialnym.

5. Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy w 2024 r.
- Czy w 2024 roku pracodawca może zobowiązać pracownika samorządowego do wykorzystania „urlopu bieżącego” i „urlopu zaległego”?
- Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, w związku przedstawieniem dokumentów dotyczących stażu pracy z opóźnieniem.
- Wpływ urlopu wychowawczego i innych urlopów związanych z rodzicielstwem na urlop wypoczynkowy.
- Z jaką częstotliwością należy odbierać od pracowników oświadczenia i zgody związane z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich?
- Prawo do zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat.
- Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej od 26.04.2023 r.
- Nowy nieodpłatny urlop opiekuńczy.
- Nietypowe przypadki udzielania zwolnień okolicznościowych.
- Okres korzystania z przerwy na karmienie dziecka.

6. Inne wybrane znowelizowane i projektowane regulacje prawnej ochrony pracy.
- Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.
- Do kiedy zachowują aktualność orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność upłynęła podczas obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego?
- Odwołanie od dnia 1 lipca 2023 r. w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, a tzw. fikcja doręczeń oświadczeń woli w stosunkach pracy.
- Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a profilaktyczne badania lekarskie pracowników.
- Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a szkolenia pracowników w zakresie BHP.
- Instytucja zabezpieczenia polegająca na nakazaniu przez sąd pracy dalszego zatrudnienia przez pracodawcę „osoby szczególnie chronionej” do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.
- Przeciętnie czterodniowy lub 35 godzinny tydzień pracy pracowników.
- Dodatkowa praca pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
- Ochrona sygnalistów w prawie pracy.
- Staż pracy „po nowemu”.

7. Konsultacje z osobą prowadzącą szkolenie.


Informacje organizacyjne:
- Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
- Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju,
- Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha