zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

STOSOWANIE W PRAKTYCE PRZEPISÓW USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

20 marzec 2023 09:00-12:30

300 zł netto

Forma szkolenia:
• Zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy webinarowej umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
• Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
• Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie.
________________________________________

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:
A N E T A K U B E R S K A – radca prawny z doświadczeniem i wiedzą praktyczną, które przekładają się na umiejętność przystępnego wyjaśniania zagadnień prawnych związanych z prawidłowym stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów unijnego rozporządzenia, tj. RODO.
• wykładowca procedur administracyjnych oraz prawa ustrojowego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku – prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich III roku;
-absolwentka Studiów podyplomowych o kierunku „Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych” na Wydziale Ekonomii i Zarzadzania Uniwersytetu w Białymstoku – 2019 r.
Prowadząc szkolenia koncentruje się na tym, by w skuteczny, zrozumiały, poparty przykładami sposób przekazać wiedzę uczestnikom szkolenia.
________________________________________

PROGRAM SZKOLENIA

I. PROWADZENIE STRONY BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZ-NEJ ZGODNIE Z RODO

• Zapewnienie przez Kierownika Jednostki (Administratora) rozliczalności wynikającej z RODO w związku z publikowaniem informacji w BIP – omówienie zagadnienia dot. zasad przetwarzania danych w BIP na przykładzie wytycznych oraz decyzji Prezesa Urzędu Ochro-ny Danych Osobowych z 18.10.2019 r. wymierzającej pierwszą karę finansową organowi administracji publicznej.
• Postępowanie w sytuacji, gdy określona informacja została opublikowana na stronie podmio-towej BIP, to jednak z samego faktu jej publikacji w BIP, nie stanowi informacji, udostępnia-nej w trybie wnioskowym o udostepnienie informacji publicznej.
• Retencja informacji publikowanych na stronach podmiotowych BIP.
• Omyłkowe, nadmiarowe opublikowanie danych osobowych w BIP – postępowanie w takich przypadkach; skutki zaniechania usunięcia naruszenia.
• Informacja prosta, informacja przetworzona, informacja przekształcona.
• Treść opinii, opinii prawnej, dokonanego uzgodnienia, umowa cywilnoprawna, wynagrodze-nie, dane pracownicze, ocena okresowa, orzeczenie dyscyplinarne, dokumentacja z przebiegu kontroli, dokumentacja pokontrolna, akta postępowania administracyjnego, treść polecenia służbowego jako nośnik informacji publicznej.
• Co z żądaniami dokonania przez Kierownika Jednostki interpretacji przepisów prawa, zajęcia stanowiska przez Kierownika Jednostki, żądaniami przedstawienia wyjaśnień, wnoszonymi uwagami, ocenami dotyczącymi działalności Jednostki – z powołaniem się na prawo dostępu do informacji publicznej?
• Zakres podmiotowy prawa do informacji publicznej: uprawnienia informacyjne dziennikarzy, osób prawnych, radnych, Posłów i Senatorów na Sejm RP, innych organów administracji pu-blicznej, cudzoziemców, osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (małoletnich), związków zawodowych w zakresie realizacji prawa do informacji.

II. PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK.

• Odformalizowanie postępowania wnioskowego.
• Formy wniosku o udostępnienie informacji publicznej - postepowanie z wnioskami niejasny-mi, składanymi ustnie w trakcie wizyty w podmiocie zobowiązanym do udzielenia informacji, drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną ze zwykłego maila, czy w języku obcym – np. przez obywateli Ukrainy.
• Wzywanie do usunięcia braków formalnych (zidentyfikowanie, podpisanie, reprezentacja osoby prawnej, pełnomocnictwo do złożenia wniosku w imieniu osoby fizycznej – przedsta-wienie zagadnień na przykładach wzorów pism).

III. TREMINY ROZPOZNANIA WNIOSKU I PRAWNE FORMY ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA W PRZEDMIOCIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PU-BLICZNEJ NA WNIOSEK.

• Ustawowe terminy udostępnienia informacji publicznej – jak należy rozumieć określenia „bez zbędnej zwłoki” oraz „niezwłocznie”?
• Przedłużanie terminu rozpatrzenia sprawy.
• Decyzja w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej,
• Decyzja umarzająca postępowanie w przedmiocie udostępniania informacji publicznej.

IV. OGRANICZENIE PRAWA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ:
• Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ze względu na:
- tajemnice ustawowo chronione;
- prawo do prywatności;
- tajemnicę przedsiębiorcy;
- ochronę danych osobowych.

V. BEZCZYNNOŚĆ ORGANU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W PRZEDMIOCIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ I SKUTKI – omówienie zagadnienia na przykładzie wybranych orzeczeń sądowych.

VI. ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH, WYBRANE ORZECZENIA.

 

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha