zaproponuj szkolenia

WYMIERZANIE ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH ZA NIELEGALNE USUNIĘCIE, USZKADZANIE ORAZ NISZCZENIE DRZEW LUB KRZEWÓW

19 maj 2021 09:00-12:00

265 zł netto

W ŚWIETLE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY. SANKCJE WYMIERZANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH. AKTUALNY STAN PRAWNY, PROBLEMY PRAKTYKI, ORZECZNICTWO

 

Szczegóły organizacyjne:

 • Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
 • Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie

 

Trener prowadzący szkolenie: 
radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie

 

ODBIORCY SZKOLENIA:

 • Pracownicy urzędów gmin
 • Pracownicy urzędów miast
 • Pracownicy starostw powiatowych
 • Pracownicy urzędów marszałkowskich
 • Pracownicy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • Pracownicy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • Pracownicy spółdzielni mieszkaniowych
 • Zarządcy nieruchomości
 • Pracownicy spółek miejskich
 • Pracownicy przedsiębiorstw przesyłowych
 • Pracownicy jednostek drogowych
 • Pracownicy firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni
 • Pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy, TBS)
 • Osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem
 • Uczelnie wyższe
 • Szpitale
 • Wszyscy zainteresowani problematyką szkolenia

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
1. DLA URZĘDNIKÓW
a) Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowań administracyjnych dot. naruszeń przepisów uop w zakresie ochrony zieleni (głównie wymierzanie AKP)
b) Nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów procedury administracyjnej (KPA) w ww. sprawach
c) Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA),
d) Udział w dyskusji, wspólnym rozwiązywaniu problemów z praktyki, wymianie doświadczeń
2. DLA POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW
a) Nabycie umiejętności oceny, która zieleń wymaga uzyskania zezwolenia, jakie są dopuszczalne prace w koronie drzew itd
b) Nabycie umiejętności prawidłowego podejścia do sprawy, gdy organ prowadzi wobec nas postępowanie dot. AKP (uprawnienia strony w postępowaniu, przesłanki zwolnienia się z odpowiedzialności, w przypadku wymierzenia AKP-uzyskiwanie ulg itd.)
c) Poznanie poglądów doktryny, bogatego orzecznictwa sadów administracyjnych (NSA i WSA),
d) Udział w dyskusji, wspólnym rozwiązywaniu problemów z praktyki, wymianie doświadczeń

 

Program:

I. PRZEDMIOT OCHRONY- POJĘCIE DRZEWA I KRZEWU, ZŁOMY I WYWROTY, ZACHOWANIE ŻYWOTNOŚCI
II. ORGANY WŁAŚCIWE DO WYMIERZANIA AKP
III. DELIKTY
1. USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU BEZ WYMAGANEGO ZEZWOLENIA
2. USUNIĘCIE DRZEWA LUB KRZEWU BEZ ZGODY POSIADACZA NIERUCHOMOŚCI
3. ZNISZCZENIE DRZEWA LUB KRZEWU;
IV. USZKODZENIE DRZEWA SPOWODOWANE WYKONYWANIEM PRAC W OBRĘBIE KORONY DRZEWA- PODSTAWA ODPOWIEDZIALNOŚCI
V. DELIKTY DOT. DRZEW PODLEGAJĄCYCH PROCEDURZE ZGŁOSZENIA
VI. PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH CELEM WYMIERZENIA AKP-PROBLEMATYKA KPA ORAZ UOP
VII. SANKCJE DOT. INNYCH NARUSZEŃ PRZY NIELEGALNEJ WYCINCE

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha