zaproponuj szkolenia

Termin szkolenia minął

Zapytaj o następny: biuro@owal.edu.pl lub tel 570 082 700

Możesz także zaproponować temat lub realizację szkolenia w Twoim mieście.

Online: Jak sprawnie i skutecznie wdrożyć poprawne ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów w roku szkolnym 2024/2025

25 kwietnia 2024 09:00-12:30

360 zł netto

Szanowni Państwo

W minionym roku najczęściej krytykowanym obszarem działalności szkół było ocenianie wewnątrzszkolne. W przestrzeni medialnej pojawiły się gorzkie oceny aktualnych praktyk szkół artykułowane przez rodziców, nadzór pedagogiczny i instytucje ochrony praw dziecka.
NIK w raporcie pokontrolnym z 2023 r. wykazał liczne absurdy w codziennej praktyce oceniania w szkołach. To oznacza, że przepisy o ocenianiu obowiązujące od 10 lat nie zostały w wdrożone, a nadzór pedagogiczny uporządkowanie tego obszaru funkcjonowania szkoły traktuje jako priorytetowe. 

Zapraszam na repetytorium zasad oceniania osiągnieć edukacyjnych uczniów, wyjaśnię istotę zmiany i udzielę instruktażu, jak wypracować wymagania edukacyjne i jak je dostosować do indywidualnych potrzeb uczniów. Wyjaśnię jakich błędów nie popełniać i przekażę wzór prawidłowych zapisów o ocenianiu w statucie szkoły.

Liliana Zientecka

Data szkolenia:

 25.04.2024

Godziny szkolenia:

9.00 – 12.30

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 12.30 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

24.04.2024

 Cena szkolenia: 330 zł netto / os.


Cel szkolenia:

  1.     Uczestnik szkolenia pozna obowiązująca hierarchię podstaw prawnych oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów   i rolę wymagań edukacyjnych w tym procesie.
  2.     Uczestnik szkolenia rozwinie swoje umiejętności w zakresie prawidłowego formułowania wymagań edukacyjnych.
  3.     Uczestnik szkolenia zostanie przygotowany i zmotywowany do dostosowania zapisów o ocenianiu w statucie szkoły do obowiązujących przepisów prawa i pełnego wdrożenia ich do organizacji roku szkolnego 2024/2025.

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół, wszyscy zainteresowani.


Informacje o prowadzącym: Liliana Zientecka

praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej) - 34 letni staż pracy na wszystkich szczeblach administracji oświatowej,
autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą,
• odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


PROGRAM SZKOLENIA

1. Hierarchia źródeł prawa systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w polskim systemie oświaty. Praktyczne zastosowanie celów oceniania wskazanych w przepisach prawa oświatowego. Omówienie stanowisk nadzoru pedagogicznego i wyników raportu NIK w sprawie nieprawidłowych praktyk oceniania w szkołach.

2. Zakres delegacji prawnej do określenia szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego w statucie szkoły – co jest materią prawa powszechnie obowiązującego, a co jest materią statutu szkoły – wzór struktury zapisów oceniania wewnątrzszkolnego w statucie szkoły.

3. Cele oceniania wewnątrzszkolnego prawem uczniów i obowiązkiem szkoły. Zmiana modelu oceniania zmianą organizacji procesu edukacyjnego – rola nauczyciela.

4. Prawidłowe formułowanie wymagań edukacyjnych i obowiązek ich dostosowania do indywidualnych potrzeb uczniów – wzór zapisów, instruktaż działania.

5. Prawidłowe stosowanie prawa ucznia do podwyższenia oceny przewidywanej. Czy podawanie informacji o ocenach niedostatecznych miesiąc przed klasyfikacją w świetle nowych zasad oceniania jest uzasadnione?

6. Prawidłowe stosowanie zasady jawności ocen, dostępu uczniów i rodziców do ocenionych prac klasowych oraz prawa do uzasadnienia oceny.

7. Jak w praktyce realizować prawo rodziców do informowania ich o postępach i trudnościach w nauce, zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach.


Metody i formy pracy

1. Wykład informacyjny w czasie rzeczywistym w formie prezentacji uporządkowanej wiedzy z zakresu szkolenia.
2. Metoda rozwijania praktycznych umiejętności zarządzania oświatą w formie dyskusji za po-średnictwem czatu, prezentacji dobrych praktyk i wzorów dokumentów do wykorzystania.


Szkolenie on-line

  • zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
  • do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
  • uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
  • platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
  • każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
  • OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha