zaproponuj szkolenia

Online: Świadectwo pracy w pytaniach i odpowiedziach w 2024 r. - dr Piotr Wąż

20 czerwca 2024 09:00-15:00

345 zł netto

Świadectwo pracy – jeden z dokumentów wchodzących w skład szeroko rozumianej dokumentacji pracowniczej, potwierdzający okres pozostawania w stosunku pracy oraz nabyte w tym czasie uprawnienia. Z tym dokumentem wiąże się cały szereg ciekawych zagadnień, które mogą pojawić się w codziennej pracy osób zajmujących się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Data szkolenia:

20.06.2024 r.

Godziny szkolenia:

9.00 – 15.00

Przebieg szkolenia:

8.00 – 9.00 – logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 – 15.00 – szkolenie

Termin nadsyłania zgłoszeń:

18.06.2024 r.

 

Cena szkolenia: 345 zł netto / os.

Cena przy zapisie 2 lub więcej osób: 325 zł netto/os.

UWAGA! Czas szkolenia może się wydłużyć w przypadku dużej ilości pytań zadawanych przez uczestników!


Cel szkolenia:

Szkolenie to służy przekazaniu podstawowych informacji dotyczących świadectwa pracy oraz rozstrzyga szereg problemów praktycznych związanych z tym dokumentem.

Świadectwo pracy – jeden z dokumentów wchodzących w skład szeroko rozumianej dokumentacji pracowniczej, potwierdzający okres pozostawania w stosunku pracy oraz nabyte w tym czasie uprawnienia. Z tym dokumentem wiąże się cały szereg ciekawych zagadnień, które mogą pojawić się w codziennej pracy osób zajmujących się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

Program uwzględnia omówienie zmian w treści świadectwa pracy będących następstwem wdrożenia dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa Nr 2019/1158).

Zmiany te polegają m.in. na wprowadzeniu do świadectwa pracy dodatkowych rubryk niezbędnych do odnotowania nowych uprawnień pracowniczych, tj. urlopu opiekuńczego, zwolnienia z powodu siły wyższej oraz dni pracy zdalnej okazjonalnej.


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu jest okazją do zdobycia wiedzy niezbędnej do należytego stosowania aktualnych przepisów prawa pracy w zakresie objętym programem. Przedmiotowe regulacje prawne zostaną omówione na tle praktycznych przykładów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.


Adresaci szkolenia:

Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego zakresu.

Informacje o prowadzącym: dr Piotr Wąż
- doktor nauk prawnych,
- wieloletni pracownik w Państwowej Inspekcji Pracy,
- wykładowca, szkoleniowiec,
- były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy,
- autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek,
- laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumia-łym i klarownym językiem,
- biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodo-we prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
- charyzmatyczny trener zdobywający rewelacyjne oceny od uczestników szkoleń.


PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia dowiesz się nie tylko w jaki sposób, „krok po kroku” wypełnić poszczególne części świadectwa pracy, ale również:
1) Czy można wydać świadectwo przed dniem ustania stosunku pracy?
2) Jak pod rządami obecnych przepisów wystawić duplikat świadectwa pracy?
3) Czy należy sporządzić korektę świadectwa pracy bez wniosku pracownika, w przypadku zau-ważenia błędu w jego treści?
4) W jakim dniu wydać świadectwo pracy, gdy ostatni dzień zatrudnienia jest dniem wolnym od pracy?
5) Czy świadectwo pracy może zastąpić oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę?
6) W której części akt osobowych należy przechowywać świadectwo pracy wydane pracownikowi pozostającemu w zatrudnieniu u pracodawcy, który wydał to świadectwo pracy?
7) Czy w aktach osobowych można przechowywać odpisy/kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy pracownika?
8) Jakie czynności należy podjąć w przypadku wypłacenia odprawy rentowej/emerytalnej w pe-wien czas po wydaniu świadectwa pracy, w którym o niej nie wspomniano?
9) Czy w świadectwie pracy należy wskazać informację o rodzaju umowy o pracę?
10) Jak prawidłowo zawrzeć w świadectwie pracy informację o pracy nauczyciela w szczególnym charakterze?
11) Czy w przypadku rozwiązania jednej z równoczesnych umów o pracę należy w świadectwie pracy poczynić wzmiankę o trwającej nadal umowie?
12) Jak prawidłowo zawrzeć zapis o niewykorzystanym urlopie wypoczynkowym i wypłaceniu ekwiwalentu?
13) Czy w świadectwie pracy należy wykazać okres służby przygotowawczej?
14) Jak powinien wyglądać duplikat/odpis świadectwa pracy?
15) Czy w świadectwie pracy należy zamieścić informację o:
- przyczynie rozwiązania umowy o pracę,
- nieusprawiedliwionych nieobecnościach,
- przedłużeniu umowy do dnia porodu,
- chorobie zawodowej pracownika,
- o nieodpracowanym wyjściu prywatnym,
- liczbie przepracowanych godzin nadliczbowych,
- o długości pobierania zasiłku opiekuńczego,
- odbytych kursach i szkoleniach?
- urlopie bezpłatnym?
16) Jaki należy wskazać okres zatrudnienia w świadectwie pracy w przypadku sądowego przy-wrócenia do pracy?
17) Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia w trybie art. 36 § 6 KP oraz art. 361 KP?
18) Jak prawidłowo zawrzeć informację o obniżeniu wymiaru etatu w trybie art. 1867 KP
19) Czy zachować w aktach osobowych świadectwo pracy w wersji sprzed korekty?
20) Jaką datę należy zamieścić na skorygowanym świadectwie pracy?
21) Czy na wniosek pracownika świadectwo pracy może obejmować jedynie niektóre zawarte z nim umowy o pracę?
22) W jaki sposób zamieścić informację o liczbie dni i godzin wykorzystanego urlopu wypoczyn-kowego oraz dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu niepełnosprawności?
23) Czy pracodawca jest zobowiązany skorygować błędne świadectwo pracy po paru latach od jego wystawienia?
24) W jaki sposób zawrzeć informację o wykorzystanych urlopach związanych z rodzicielstwem?
25) Czy duplikat/odpis świadectwa pracy może zawierać informacje, których zgodnie z aktualnymi przepisami nie należy zamieszczać w treści świadectwa pracy, np. imiona rodziców?
26) Jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi za niewydanie lub niewydanie w terminie świadectwa pracy?
27) W jakim dniu należy wydać pracownikowi świadectwo pracy pracownik jest nieobecny w pracy z uwagi na trwający stan niezdolności do pracy spowodowany chorobą?
28) Jak zapisać informację o liczbie dni i godzin niewykorzystanego urlopu w przypadku pracow-nika zatrudnionego na część etatu?
29) Jak prawidłowo zapisać informację o zajęciu komorniczym?
30) Czy pracownik może zanegować tryb ustania stosunku pracy w trybie wniosku o korektę świa-dectwa pracy?
31) Kto jest uprawniony do wystawienia świadectwa pracy prezesowi zarządu/dyrektorowi pla-cówki, który dotychczas sam wydawał świadectwa pracy pracownikom?
32) Czy umowę o pracę zawartą na długi czas przed terminem podjęcia pracy należy rozwiązać, jeżeli pracownik nie stawił się do pracy i czy należy w takiej sytuacji wydać mu świadectwo pracy?
33) Jak prawidłowo oznaczyć sąd pracy właściwy do rozstrzygnięcia pozwu w sprawie korekty świadectwa pracy?
34) Czy informacja o przeniesieniu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego na kolejny okres zatrudnienia może zostać zamieszczona w świadectwie pracy?
35) Jaka jest treść świadectwa pracy w przypadku przegranego przez pracodawcę sporu w przedmiocie zasadności rozwiązania umowy o pracę?
36) Czy brak informacji o zajęciu komorniczym uzasadnia korektę świadectwa pracy z inicjatywy pracodawcy?
37) Jakiej treści zapis należy zamieścić w świadectwie pracy, gdy pracownik nie nabył prawa do świadczeń z tytułu choroby za wdany okres zatrudnienia?
38) Czy brak informacji o liczbie dni otrzymanego wynagrodzenia chorobowego uzasadnia korektę świadectwa pracy z inicjatywy pracodawcy?
39) Jak postąpić ze świadectwem pracy w przypadku wycofania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę?
40) Jaki wymiar etatu należy wpisać w świadectwie pracy pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 15g CovidU – wskazany w porozumieniu z art. 15g CovidU czy określony w umowie o pracę?
41) Na jaki adres wysłać świadectwo pracy pracownikowi, który zmienił miejsce zamieszkania przed ustaniem stosunku pracy lecz oficjalnie o tym nie poinformował?
42) Treść i procedura wydania świadectwa pracy w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy w związku z tymczasowym aresztowaniem pracownika. Sposób liczenia upływu 3-go miesiąca pobytu w areszcie.

Uwaga! Trener zaprasza do zadawania pytań wyłącznie w trakcie szkolenia i nie prowadzi działalności doradczej po szkoleniach.


Szkolenie on-line

- zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu;
- do obsługi platformy polecamy przeglądarkę internetową Google Chrome;
- uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu - prosimy o podawanie własnych adresów e-mail i numeru telefonu na wypadek problemów technicznych;
- platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie;
- każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma materiały w formacie pdf na e-mail;
- OWAL s.c. i trenerzy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha