zaproponuj szkolenia

Online: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

17 czerwca 2024 09:00-14:00

290 zł netto

Pobyt i praca obywateli Ukrainy po zmianach od 1 lipca 2024 r. 


 -    zajęcia prowadzone on-line, za pomocą specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy w formie chatu,
-    uczestnicy przed szkoleniem otrzymają na wskazane w karcie zgłoszeniowej adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do wirtualnego pokoju, w którym będą mogli wziąć udział w szkoleniu,
-    platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę internetową w dowolnym komputerze lub przez aplikację w smartfonie.


PROWADZĄCY:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przez 15 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, przez 12 lat w Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy. Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset szkoleń pracodawców, agencji zatrudnienia, menagerów, pracowników PIP, urzędów wojewódzkich, ZUS, PUP oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Korzystając z długoletniej praktyki w zakresie zatrudniania cudzoziemców prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której współpracuje z kancelariami prawnymi oraz podatkowymi na terenie całego kraju.


CELE SZKOLENIA:
Zakończyły się pracę nad nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Od 1 lipca 2024 r. obowiązywać będą nowe zasady dotyczące legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce. Ustawa nakłada wiele nowych obowiązków w stosunku do obywateli Ukrainy oraz podmiotów zatrudniających obywateli Ukrainy. Ponadto prowadzący przedstawi możliwości dalszej legalizacji pobytu i pracy w połączeniu z „ogólnie” obowiązującymi przepisami oraz omówi problematykę obywateli Ukrainy, którzy nie posiadają ważnego paszportu. Program szkolenia uwzględnia stanowiska Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa ds. Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Prowadzący - korzystając z długoletniej praktyki i znajomości w zakresie bieżących przepisów - przekaże praktyczne uwagi dotyczące legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce, umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz wykonywania pracy przez kierowców i ich delegowania poza terytorium Polski.

Szkolenie ma na celu odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:
1.    Jak zmienia się kategoria cudzoziemców korzystających z ustawy pomocowej?
2.    Jak przedłużają się pobyty dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce?
3.    Zawody medyczne – jakie zasady legalizacji pracy w Polsce po nowelizacji?
4.    Czy już czas na rozpoczęcie „normalnej” jednolitej procedury pobytu i pracy dla obywateli Ukrainy?
5.    Dlaczego cudzoziemcy przybywający od 1 lipca nie skorzystają z wszystkich przywilejów?
6.    Dlaczego wcześniejsze wystąpienie o Pesel „UKR” teraz jest takie ważne?  
7.    Jakie zmiany w zakresie Pesel „UKR”?
8.    Jakie są nowe zezwolenia dla cudzoziemców, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022 r.?
9.    Jakie zmiany w powiadomieniach do powiatowych urzędów pracy?
10.    Jakie nowe zasady dla zezwoleń na pobyt i pracę z „zastrzeżeniem”?
11.    Jakie są możliwości nowych legalizacji pobytu obywateli Ukrainy pozwalających pracować bez żadnych zezwoleń / oświadczeń / powiadomień?
12.    Jakie są możliwości nowych legalizacji pobytu obywateli Ukrainy pozwalających prowadzić działalność gospodarczą bez żadnych ograniczeń?
13.    Jak „Ustawa mobilizacyjna w Ukrainie” i nowelizacja ustawy pomocowej reguluje problematykę paszportów oraz co z obywatelami Ukrainy, którym kończy się ważność paszportów?
14.    Dla kogo oświadczenia są jeszcze potrzebne?
15.    Kiedy praca w oparciu o zezwolenia na pracę?
16.     Czy pobyt i praca to najlepsze rozwiązanie?
17.     Jakie są prawa i obowiązki w procesie zatrudnienia cudzoziemców?


PROGRAM:
1.    Zmiany w zakresie pobytu dla obywateli Ukrainy:
-    przedłużenie pobytu cudzoziemców przybywających od 24.02.2022 r.;
-    dodatkowa kategoria cudzoziemców korzystających z ustawy pomocowej;
-    podział obywateli Ukrainy przybywający do Polski do 30.06.2024 r. i od 1.07.2024 r.
-    legalny pobyt - nowy termin na uzyskanie Pesel „UKR”;
-    legalny pobyt - obowiązek uzupełnienia danych do Pesel „UKR”;
-    legalny pobyt - zmiana Pesel „UKR” na nowy Pesel „CUKR”;
-    legalny pobyt - przywrócenie Peselu „UKR”;
-    „Ustawa mobilizacyjna w Ukrainie” i nowelizacja ustawy pomocowej - co z cudzoziemcami bez ważnych paszportów.
2.    Przedłużenia dotychczasowych pobytów:
-    przedłużenia okresu ważności wiz krajowych obywatela Ukrainy;
-    przedłużenia zezwoleń na pobyt czasowy udzielonych obywatelom Ukrainy,
-    przedłużenia okresu ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy,
-    przedłużenia okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski,
-    przedłużenia okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen;
-    przedłużenia okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa UE;
-    przedłużenia okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego;
-    przedłużenia terminu do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terminu „dobrowolnego wyjazdu” obywatela Ukrainy;
-    zawody medyczne – przedłużenia uprawnień tylko do 24.10.2024 r.;
-    zawody medyczne – przedłużenia uprawnień do 30.09.2025 r.
3.    Powiadomienia do powiatowego urzędu pracy:
-    nowy termin powiadomienia;
-    nowa treść powiadomienia;
-    nowe obowiązki w przypadku pracy tymczasowej;
-    zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę;
-    kiedy ponowne powiadomienie;
-    nowe obowiązki dla cudzoziemca w przypadku procedury powiadomienia.
4.    Nowe 3-letnia legalizacja pobytu obywateli Ukrainy;
-    legalizacja – ale nie dla każdego obywatela Ukrainy;
-    przesłanki uzyskania legalizacji pobytu;
-    elektronizacja postępowań;
-    obowiązki obywatela Ukrainy;
-    odmowa legalizacji pobytu;
-    unieważnienie legalizacji pobytu;
-    cofnięcie legalizacji pobytu;
-    legalizacja pobytu rodziny;
-    dodatkowe uprawnienia legalizacji pobytu - praca bez zezwolenia;
-    dodatkowe uprawnienia legalizacji pobytu - prowadzenie działalności bez ograniczeń.
5.    Nowe możliwości legalizacji pobytu członków rodziny obywateli Ukrainy:
-    uzyskanie zezwolenia dla członków rodziny;
-    ograniczenia w uzyskaniu zezwolenia dla członków rodziny;
-    uproszczenia w procedurze uzyskania zezwolenia dla członków rodziny;
-    zezwolenia
-    uzyskanie zezwolenia w celu połączenia z rodziną;
-    ograniczenia w uzyskaniu zezwolenia w celu połączenia z rodziną;
-    uproszczenia w procedurze uzyskania zezwolenia w celu połączenia z rodziną.
6.    Pozostali obywatele Ukrainy przebywający w Polsce i niemogący skorzystać z nowych legalizacji pobytu;
-    zezwolenia na pobyt wydawane na okres do 1 roku;
-    zezwolenia na pobyt krótkotrwały;
-    zezwolenia na pobyt i pracę i dalsza legalizacja;
-    zezwolenia na pobyt i pracę z upływem ważności zezwolenia i dalsza legalizacja;
-    zezwolenia na pobyt i pracę i zmiana zezwolenia;
-    zezwolenia na pobyt i pracę z upływem ważności zezwolenia i zmiana zezwolenia;
-    postępowanie podmiotu powierzającego pracę oraz cudzoziemca w przypadku pozostawienia wniosku o pobyt bez rozpatrzenia;
-    postępowanie podmiotu powierzającego pracę oraz cudzoziemca w przypadku odmowy wszczęcia postępowania pobytowego;
-    postępowanie podmiotu powierzającego pracę oraz cudzoziemca w przypadku cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy.
7.    „Oświadczenia” / zezwolenia na pracę / zezwolenia na pobyt i pracę dla wszystkich cudzoziemców - wybrane zagadnienia:
-    ograniczenie testu rynku - miejsce siedziby / miejsce zamieszkania / miejsce pracy, a uzyskanie informacji starosty;
-    praca na podstawie oświadczenia i dalsza kontynuacja zatrudnienia;
-    dopuszczalność pracy na podstawie zezwolenia;
-    dokumenty o odmowa wydania zezwolenia;
-    uchylenie zezwolenia;
-    zezwolenia na pobyt i pracę i jego zmiana;
-    prawa i obowiązki cudzoziemca i podmiotu powierzającego pracę w trakcie zatrudniania obcokrajowców.
8.    Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce – pytania i odpowiedzi.

Miejsce szkolenia

Internet
www.owal.edu.pl, Szkolenie online

Opiekun szkolenia

Warunki uczestnictwa

Zapisywanie do newsletter'a

owal

zaproponuj temat szkolenia

* zaproponuj temat szkolenia i prześlij go do nas abyśmy rozważyli Twoją propozycję

Captcha